ПРАВА ЧЛЕНІВ СІМ’Ї УЧАСНИКА АТО НА ПІЛЬГИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

  • Світлана ПЕТРЕЧЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-7329-0219
  • Інна БОМБЕРГЕР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6355-5826
Ключові слова: ветерани війни, учасник АТО, сім’я, учасник бойових дій, падчерка, пасинок, бюджетне право

Анотація

У статті охарактеризовано основні особливості забезпечення прав учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на житлово-комунальні та соціальні пільги і компенсації. Визначено основні підходи до тлумачення поняття «член сім’ї учасника антитерористичної операції», а також практичні аспекти реалізації права на пільги ветеранами війни та членами їх сімей. Охарактеризовано перелік основних прав та пільг ветеранів війни відповідно до законодавства України. Проаналізовано практику реалізації законодавства, що визначає особливості статусу ветеранів війни.

Висвітлено особливості визначення поняття сім’ї учасника антитерористичної операції відповідно до норм міжнародного законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Охарактеризовано особливості правового статусу падчерки та пасинка як членів сім’ї ветерана війни (учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни). Висвітлено недоліки бюджетного законодавства України з питань виплати соціальної допомоги різним пільговикам. Проаналізовано судову практику в справах, пов’язаних із наданням органами соціального захисту населення права на пільги учасника АТО та членам їх сімей.

Наведено перелік основних нормативно-правових актів, що визначають статус учасника бойових дій. Проведено аналіз практики Європейського суду з прав людини з питань визначення членів сім’ї учасника антитерористичної операції (учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни).

Запропоновано реальні дієві механізми захисту прав учасників антитерористичної операції, а також шляхи вдосконалення норм законодавства, що визначають статус ветеранів війни та членів їх сімей, а також визначають порядок фінансування пільг з державного бюджету.

Біографії авторів

Світлана ПЕТРЕЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, к.ю.н.

Інна БОМБЕРГЕР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Учений секретар

Посилання

Кондратенко О.О. Державне регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління», К., 2019. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/a30a12e0-400c-47eb-8e9b-cff03757840c.pdf (дата звернення 01.11.2019 р.)

Кочемировська О. А. Основні напрямки оптимізації системи соціального захисту в Україні / О. А. Кочемировська, О. М.Пищуліна. К., НІДС, 2012. 54 с.

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 №3551-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 45. Ст.425.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст.135.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kondratenko O. (2019) Derzhavne rehuliuvannia sotsialnoho zakhystu uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii ta chleniv yikhnikh simei [Stateregulation of public protection of participants of the anti-terrorist operation and their families]: dissertation for the candidate of science degree in leadership of specialists 25.00.02 - «Mechanisms of state management» /O. Kondratenko, K., 2019. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/a30a12e0-400c-47eb-8e9b-cff03757840c.pdf

Kochemirovskaya O. (2012) Osnovni napriamky optymizatsii systemy sotsialnoho zakhystu v Ukraini [Main directions of optimization of the politicallife system in Ukraine] / O. Kochemirovskaya, O. Pyshchulin. K., NIDS, 2012. 54 p.

Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu [About the status of warveterans, guarantees of their own lives] (1993): Law of Ukraine of October 22, 1993 No. 3551-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 1993. N 45. Art. 425

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine] (2010): Law of Ukraine dated 08.07.2010 No. 2456-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2010. № 50-51. Art. 572.

Simeinyi kodeks Ukrainy [Family Code of Ukraine]: Law of Ukraine of January 10, 2002 N 2947-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2002. № 21-22. Art. 135.

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті