ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

  • Вадим ПОЛОВНІКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-8054-909X
  • Тарас ПРОКОПЧЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9879-4966
Ключові слова: учасник оперативно-розшукової діяльності, конфідент, соціальний захист, правовий захист, оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшуковий підрозділ

Анотація

У статті проаналізовано погляди науковців-правників на визначення переліку осіб, які є учасниками оперативно-розшукової діяльності. Конкретизовано типологію учасників оперативно-розшукової діяльності в Державній прикордонній службі України. Запропоновано вважати учасниками оперативно-розшукової діяльності посадових осіб оперативних підрозділів, які допущені до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та фізичних осіб (конфідентів), які сприяють оперативним працівникам у виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності.

Здійснено огляд наукових праць щодо проблемних питань правового та соціального захисту учасників оперативно-розшукової діяльності, висвітлено окремі проблемні питання соціального і правового захисту учасників оперативно-розшукової діяльності в Державній прикордонній службі України. Встановлено, що такими проблемними питаннями є: відсутність визначення на законодавчому рівні терміну «учасники оперативно-розшукової діяльності»; відсутність повноважень та закріплених механізмів у оперативного підрозділу щодо заходів, які він може застосовувати самостійно в разі наявної інформації про загрозу життю, здоров’ю, майну особі, яка залучається до співпраці, або його близьким родичам у зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності; відсутність закріплення у підзаконних актах механізму щодо порядку зарахування особам трудового стажу за співпрацю з оперативними підрозділами на підставі укладеної з ними трудової угоди.

Окреслено перспективні напрямки подальшого удосконалення роботи щодо забезпечення надійного соціального і правового захисту учасників оперативно-розшукової діяльності в Державній прикордонній службі України. Запропоновано закріпити на законодавчому рівні повноваження оперативних підрозділів, згідно з ч. 3 ст. 12 та ч. 2, ч. 3 ст. 13 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині, що стосується забезпечення соціального і правового захисту осіб, які залучаються до співпраці з оперативними підрозділами.

Біографії авторів

Вадим ПОЛОВНІКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю факультету правоохоронної діяльності

Тарас ПРОКОПЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 124д групи факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Бандурка А. М., Горбачев А. В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ : науч. – практ. пособие. Киев : РИО МВД Украины, 1994. 160 с.

Брусницын Л. Проблемы формирования российского законодательства о защите лиц, содействующих уголовному правосудию. Государство и право.№ 2. 2004. С. 32-41.

Глазков В. Деякі проблемні питання правового і соціального захисту осіб, які виконують завдання ОРД. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Вип. 3. 2006. С. 70-73.

Остапенко О. I. Правовий аналіз забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукових заходів. Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фахове вид. № 5. 2014. С. 386-389 URL: http://www.pap.in.ua/5_2014/116.pdf (дата звернення 21.11.2019).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХII. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/print (дата звернення: 6.12.2019).

Горяинов К., Овчинский В., Синилов Г., Шумилова А. Оперативно-розыскная деятельность: учебн. 2-е изд., доп. и перераб. Москва : ИНФРА-М, 2004. 848 с.

Словник української мови: в 11 томах. Том 10. 1979. URL: http://sum.in.ua/s/uchasnyk (дата звернення 21.11.2019).

Мулявка Д., Шиллє О. Зміст правового статусу суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. Порівняльно-аналітичне право. № 4. 2018. С. 425-427.

Албул С., Андрусенко С., Мукоіда Р., Ноздрін Д. Основи оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. Одеса : ОДУВС, 2016. 300 с.

Куцій М. Сучасні комунікаційні технології для посередницького зв’язку в конфіденційному співробітництві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 2. Том 3. 2016. С. 83-89.

Граділь О. Удосконалення системи органів оперативно-розшукової діяльності. Форум права: електрон. наук. фахове вид № 3. 2010. С. 43-46. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FT/2010-3/10goiord.pdf (дата звернення 21.11.2019).

Бандурка О. Оперативно-розшукова діяльність : підруч. Ч.1. Харків : НУ МВС України, 2002. 245 с.

Андрусенко С. Морально-етичні аспекти конфіденційного співробітництва. Науковий вісник ДДУВС. № 3. 2017. С. 168-173.

Сергєєва Д. Негласне співробітництво в кримінальному процесі. Вісник Кримінального Судочинства. № 4. 2016. С. 47-54.

Сервецький І., Юрченко О. Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій. Часопис Академії адвокатури України. № 15–2. 2012. C. 1–6.

Давидюк В. Окремі аспекти забезпечення безпеки конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами. Вісник ХНУВС. №. 2 (85). 2019. С. 95-104.

Хлус А. М., Бранчель И. И. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебн. Минск: ТетраСистемс, 2012. 144 с.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-ХII. Дата оновлення: 28.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/print (дата звернення: 6.12.2019).

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Науково-практичний коментар: За заг. ред. Руснака Ю. Л. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 148 с.

Тарасенко Р. Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні, процесуальні та оперативно-розшукові засади : монографія. Одеса: ОДУВС, 2015. 510 с.

Rich M. L. Coerced Informants and Thirteenth Amendment Limitations on the Police-Informant Relationship. Santa Clara Law Review. 2010. Vol. 50, No. 3. P. 681–745. URL: http://digitalcommons.law.scu.edu/ lawreview/vol50/iss3/3 (дата звернення: 18.11.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bandurka A. M.. Gorbachev A. V. Operativno-rozysknaya deyatelnost: pravovoy analiz : nauch. – prakt. posobiye. Kiyev : RIO MVD Ukrainy. 1994. 160 s. [in Russian]

Brusnytsin L. Problemy formirovaniya rossiyskogo zakonodatelstva o zashchite lits. sodeystvuyushchikh ugolovnomu pravosudiyu. Gosudarstvo i pravo.№ 2. 2004. S. 32-41. [in Russian]

Hlazkov V. Deiaki problemni pytannia pravovoho i sotsialnoho zakhystu osib, yaki vykonuiut zavdannia ORD. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Vyp. 3. 2006. S. 70-73. [in Ukrainian]

Ostapenko O. I Pravovyi analiz zabezpechennia bezpeky uchasnykiv operatyvno-rozshukovykh zakhodiv. Porivnialno-analitychne pravo: elektron. nauk. fakhove vyd. № 5. 2014. S. 386-389 URL: http://www.pap.in.ua/5_2014/116.pdf (data zvernennia 21.11.2019). [in Ukrainian]

Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei : Zakon Ukrainy vid 20 hrudn. 1991 r. № 2011-ХII. Data onovlennia: 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/print (data zvernennia 06.12.2019). [in Ukrainian]

Operativno-rozysknaya deyatelnost: uchebn. 2-e izd.. dop. i pererab. / K. Goryainova. V. Ovchinskiy. G. Sinilov. A. Shumilova. Moskva : INFRA-M. 2004. 848 s. [in Russian]

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 10. 1979. URL: http://sum.in.ua/s/uchasnyk (data zvernennia 21.11.2019). [in Ukrainian]

Muliavka D., Shyllie O. Zmist pravovoho statusu subiektiv operatyvno-rozshukovoi diialnosti. Porivnialno-analitychne pravo. № 4. 2018. S. 425-427. [in Ukrainian]

Osnovy operatyvno-rozshukovoi diialnisti: navch. posib. / S. Albul, S. Andrusenko, R. Mukoida, D. Nozdrin. Odesa : ODUVS, 2016. 300 s. [in Ukrainian]

Kutsii M. Suchasni komunikatsiini tekhnolohii dlia poserednytskoho zviazku v konfidentsiinomu spivrobitnytstvi. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Vyp. 2. Tom 3. 2016. S. 83-89. [in Ukrainian]

Hradil O. Udoskonalennia systemy orhaniv operatyvno-rozshukovoi diialnosti. Forum prava : elektron. nauk. fakhove vyd № 3. 2010. S. 43-46. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FT/2010-3/10goiord.pdf (data zvernennia 21.11.2019). [in Ukrainian]

Bandurka O. M. Operatyvno-rozshukova diialnist : pidruch. Ch.1. Kharkiv : NU MVS Ukrainy, 2002. 245 s. [in Ukrainian]

Andrusenko S. Moralno-etychni aspekty konfidentsiinoho spivrobitnytstva. Naukovyi visnyk DDUVS. № 3. 2017. S. 168-173. [in Ukrainian]

Serhieieva D. Nehlasne spivrobitnytstvo v kryminalnomu protsesi. Visnyk Kryminalnoho Sudochynstva. № 4. 2016. S. 47-54. [in Ukrainian]

Servetskyi I., Yurchenko O. Spetsialna diialnist pravookhoronnykh orhaniv, shcho zdiisniuietsia pid chas provedennia hlasnykh, nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. № 15–2. 2012. C. 1–6. [in Ukrainian]

Davydiuk V. Okremi aspekty zabezpechennia bezpeky konfidentsiinoho spivrobitnytstva osib iz pravookhoronnymy orhanamy. Visnyk KhNUVS. №. 2 (85). 2019. S. 95-104. [in Ukrainian]

Khlus A. M.. Branchel I. I. Osnovy operativno-rozysknoy deyatelnosti : uchebn. Minsk : TetraSistems. 2012. 144 s. [in Russian]

Pro operatuvno-rozchykovu diyalnist: Zakon Ukrainu vid 18.02.1992 № 2135-ХII. Data onovlennia: 28.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/print (data zvernennia 6.12.2019). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainu «Pro operatuvno-rozchykovu diyalnist». Naukovo-practuchnui comentar: Za zag. red. Rusnaka U.L. Kuiv: «Centr uchbovoi literaturu», 2013. 148 s. [in Ukrainian]

Tarasenko R. V. Bezpeka uchasnykiv kryminalnoho sudochynstva: kryminalni, protsesualni ta operatyvno-rozshukovi zasady : monohrafiia. Odesa: ODUVS, 2015. 510 s. [in Ukrainian]

Rich M. L. Coerced Informants and Thirteenth Amendment Limitations on the Police-Informant Relationship. Santa Clara Law Review. 2010. Vol. 50, No. 3. P. 681–745. URL: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol50/iss3/3 (data zvernennia 18.11.2019). [in English]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті