ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЯЖКИХ НАСЛІДКІВ ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НЕСЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ»

  • Юлія СТЕПАНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7698-3486
  • Олена КМЕТЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2269-2493
Ключові слова: тяжкі наслідки, склад злочину, об’єктивна сторона, прикордонна служба, державний кордон, прикордонний наряд

Анотація

Статтю присвячено розкриттю змісту тяжких наслідків як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони порушення правил несення прикордонної служби. З урахуванням нормативних визначень та доктринальних здобутків сформульовано поняття тяжких наслідків при порушенні правил несення прикордонної служби та запропоновано тлумачення даної ознаки при здійсненні кримінально-правової кваліфікації.

В ході проведеного дослідження встановлено, що тяжкі наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони порушення правил несення прикордонної служби на сьогоднішній час є оціночним поняттям. З’ясовано, що у наукових джерелах пропонується визначення кола тяжких наслідків порушення правил несення прикордонної служби, до яких, як правило, включають найбільш поширені наслідки, які характеризуються значним ступенем суспільної небезпечності. Запропоновано класифікацію тяжких наслідків залежно від виду суспільних відносин, яким заподіюється шкода, яку доцільно враховувати при аналізі змісту наслідків порушення правил несення прикордонної служби та визначенні належності їх до категорії тяжких.

На основі отриманих результатів констатовано, що неоднозначність трактування поняття «тяжкі наслідки» при кваліфікації порушення правил несення прикордонної служби зумовлює наявність різних підходів у їх тлумаченні працівниками як правоохоронних, так і судових органів. У зв’язку з цим доцільно уточнити їх нормативне визначення, включивши до статті 419 КК України примітку із визначенням тяжких наслідків порушення правил несення прикордонної служби.

Біографії авторів

Юлія СТЕПАНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

Олена КМЕТЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач 124 групи факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.2003 р. № 661-IV. Дата оновлення: 03.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 19.12.2019).

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правове поняття «інші тяжкі наслідки»: проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 162–170. URL: http://lsej.org.ua/1_2015/44.pdf. (дата звернення: 19.12.2019).

Рішення Європейського суду з прав людини від 04.12.2018 р (остаточне 04.03.2019). Справа «Ісаєва проти України» (Заява № 35523/06). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d32 (дата звернення: 19.12.2019).

Рішення Європейського суду з прав людини від 17.01.2013 р. Справа «Мосендз проти України» (Заява № 52013/08). Міністерство юстиції України: веб-сайт. URL: http://old.minjust.gov.ua/34534 (дата звернення: 19.12.2019).

Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова пленуму Верховного суду України від 26.12.2003 р. № 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03 (дата звернення: 19.12.2019).

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова пленуму Верховного суду України від 12.06.2009 р. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03 (дата звернення: 19.12.2019).

Панов М. І., Харитонов С. О. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Юрінком Інтер. 2005. С. 486–518.

Карпенко М. І. Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання : Посібник / За заг. ред. В. К. Матвійчука. Київ: Дакор, 2013. 472 с.

Клименко В. А. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Атіка, 2008. 236 с.

Хавронюк М. І., Дячук С. І., Мельник М. І. Військові злочини: коментар законодавства / відп. ред. М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. Київ: А.С.К., 2003. 272 с.

Курилюк Ю. Б. Кримінально-правове забезпечення протидії порушенню правил несення прикордонної служби : Монографія / За наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. Київ: Дакор, 2013. 216 с.

Вирок у справі № 576/1374/13-к (провадження № 1-кп/576/110/13) [2013]. Глухівський міськрайонний суд Сумської області. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34032451 (дата звернення: 19.12.2019).

Вирок у справі № 1314/1513/2012 (провадження № 1/1314/172/2012) [2012]. Мостиський районний суд Львівської області. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27800348 (дата звернення: 19.12.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 3.04.2003 r. № 661-IV[About the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine of 6.04.2003 № 661-IV. Updated: 03.12.2019].URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 [In Ukrainian]

Dudorov O. O., Movchan R. O. Kryminalno-pravove poniattia «inshi tiazhki naslidky»: problemy tlumachennia ta vdoskonalennia zakonodavstva[Criminal law concept of «other grave consequences»: problems of interpretation and improvement of legislation. Legal scientific electronic journal]. 2015. № 1. Р. 162–170. URL: http://lsej.org.ua/1_2015/44.pdf. [In Ukrainian]

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 04.12.2018 r (ostatochne 04.03.2019). Sprava «Isaieva proty Ukrainy» (Zaiava № 35523/06)[Judgment of the European Court of Human Rights of 04.12.2018 (final 04.03.2019). The case «Isaeva v. Ukraine» (Application No. 35523/06)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d32 [In Ukrainian]

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 17.01.2013 r. Sprava «Mosendz proty Ukrainy» (Zaiava № 52013/08) [Judgment of the European Court of Human Rights of 17 January 2013 Mossendz v. Ukraine (Application no. 52013/08). Ministry of Justice of Ukraine: website]. URL: http://old.minjust.gov.ua/34534 [In Ukrainian]

Pro sudovu praktyku u spravakh pro perevyshchennia vlady abo sluzhbovykh povnovazhen: Postanova plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 26.12.2003 r. № 15.[On case law on cases of abuse of power or official authority: Resolution of the plenum of the Supreme Court of Ukraine dated 26.12.2003 № 15]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03 [In Ukrainian]

Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro zlochyny proty bezpeky vyrobnytstva: Postanova plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 12.06.2009 r. № 7. [On the Practice of the Application of the Laws by the Courts of Ukraine on Cases Against the Safety of Production: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine dated June 12, 2009 No. 7]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03 [In Ukrainian]

Panov M. I., Kharytonov S. O. Zlochyny proty vstanovlenoho poriadku nesennia viiskovoi sluzhby (viiskovi zlochyny). Kryminalne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna: pidruchnyk [Crimes against the established order of military service (war crimes). Criminal law of Ukraine: Special part: textbook] / za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. 2-e vyd., pererob. i dop. Kyiv, Yurinkom Inter. 2005. S. 486–518. [In Ukrainian]

Karpenko M. I. Viiskovi zlochyny: kharakterystyka, metodyka rozsliduvannia ta zapobihannia : Posibnyk [War crimes: characteristics, methods of investigation and prevention: Manual]/ Za zah. red. V. K. Matviichuka. Kyiv: Dakor, 2013. 472 s. [In Ukrainian]

Klymenko V. A. Zlochyny proty vstanovlenoho poriadku nesennia viiskovoi sluzhby (viiskovi zlochyny). Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna : Pidruch. [Crimes against established order of military service (war crimes). Criminal law of Ukraine. Special part: textbook] / Za red. M. I. Melnyka, V. A. Klymenka. 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv: Atika, 2008. 236 s.[In Ukrainian]

Khavroniuk M. I., Diachuk S. I., Melnyk M. I. Viiskovi zlochyny: komentar zakonodavstva [War crimes: commentary on legislation] / vidp. red. M. D. Dryha, V. I. Kravchenko. Kyiv: A.S.K., 2003. 272 s. [In Ukrainian]

Kuryliuk Yu. B. Kryminalno-pravove zabezpechennia protydii porushenniu pravyl nesennia prykordonnoi sluzhby : Monohrafiia [Criminal Legal Support for the Violation of the Rules of Border Service: Monograph] / Za nauk. red. d-ra yuryd. nauk, prof. V. K. Matviichuka. Kyiv: Dakor, 2013. 216 s. [In Ukrainian]

Vyrok u spravi № 576/1374/13-k (provadzhennia № 1-kp/576/110/13) [2013]. Hlukhivskyi miskraionnyi sud Sumskoi oblasti. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [Sentence in Case No. 576/1374/13-k (Case No. 1-kP / 576/110/13) [2013]. Glukhiv City Court of Sumy Region. The only state register of court decisions].URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34032451 [In Ukrainian]

Vyrok u spravi № 1314/1513/2012 (provadzhennia № 1/1314/172/2012) [2012]. Mostyskyi raionnyi sud Lvivskoi oblasti. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [Sentence in Case No. 1314/1513/2012 (Case No. 1/1314/172/2012) [2012]. Mostysky district court of Lviv region. The only state register of court decisions]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27800348 [In Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті