ЮРИДИЧНА СИЛА ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Ключові слова: електронний договір, електронна комерція, юридична сила електронного договору, електронний правочин

Анотація

Сучасний етап цивілізаційного розвитку справедливо характеризує поняття «цифрова епоха». У правовій та економічній літературі останнім часом панує беззаперечна думка, що вирішальним фактором суспільного прогресу та розвитку сучасної цивілізації стає виробництво, розподіл і споживання інформації у всіх основних сферах життєдіяльності суспільства. В сфері правових відносин важливим засобом реалізації зобов’язальних правовідносин сьогодні виступають електронні договори. Віднедавна вони перетворилися на справжніх «конкурентів» традиційних договірних форм закріплення господарських та цивільно-правових зобов’язань.

Питання щодо порядку укладання «електронних договорів», їх юридичної сили, дії у часі просторі є малодослідженими з наукової точки зору, а тому потребує детального вивчення. В цій статті здійснено аналіз різних правових досліджень та публікацій щодо поняття «електронного договору». Зокрема розглянуто роботи Коваленко О.В., Мурашина О.Г., Пархоменко Н.М., Рабінович П.М., Стрибко Т.І., Хижняк О.С., Шуліми А.О. та інших.  Також досліджено нормативно-правові акти українського та зарубіжного законодавства, які регулюють поняття «електронного договору». Визначено відмінності «електронного договору» від традиційних господарських та цивільно-правових договорів. Також в статті розкривається питання широкого спектра способів укладання «електронного договору».

В результаті проведеного аналізу стає зрозумілим, що у сучасному науково-теоретичному полі розгорнулася активна дискусія щодо місця та правової природи «електронних договорів». Незмінною цьому залишається тенденція до оцінки цих договорів як цивільно-правових (господарсько-правових). Центральним питанням при цьому стає юридична сила цих договорів, особливо в контексті новітньої практики їх укладання в мережі Інтернет.

Біографія автора

Ганна ТІТОВА, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Аспірант

Посилання

Андрусів Л. Теоретико-правові засади системи нормативно-правових актів. Підприємництво, господарство і право. 2017. №4. С. 128-131.

Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224 (дата звернення: 13.12.2019)

Коваленко О.В. Особливості застосування електронної форми договору. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. №3. С. 71-75. URL: http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo03/part_1/18.pdf (дата звернення: 14.12.2019)

Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах от 23.11.2005. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e71 (13.12.2019)

Мурашин О.Г. До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів. Інформація і право. 2014. № 2(11). С. 10-15.

Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2008. 336 с.

Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII Верховна Рада України. База «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print (дата звернення: 14.12.2019)

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. Київ : Атіка. 2001. 176 с.

Стрибко Т.І. Юридична сила нормативно-правового акта як форма вираження норм права. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ПРАВО». 2014. Випуск 1. С. 14-18.

Філатова Н.Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз. Проблеми законності. 2017. Вип. 139. С. 63-77.

Хижняк О.С. Електронний договір: правовий аспект та особливості його укладання. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 396-401.

Шуліма А.О. Темпоральні аспекти юридичної сили закону. Наукові записки. Юридичні науки. 2015. Т. 168. С. 46-48.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andrusiv L. (2017). Teoretyko-pravovi zasady systemy normatyvno-pravovykh aktiv. [Theoretical and legal ambush the system of legal acts]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 2017. №4. S. 128-131. [in Ukrainian]

Directive 2000/31/EU 08.06.2000 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224 (accessed 13.12.2019) [in Ukrainian]

Kovalenko O. (2016). Osoblyvosti zastosuvannia elektronnoi formy dohovoru. [Special features of electronic contract formation.] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2016. №3. S. 71-75. URL: http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo03/part_1/18.pdf

(accessed 14.12.2019) [in Ukrainian]

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 23.11.2005. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e71 (accessed 13.12.2019) . [in Ukrainian]

Murashyn O. (2014). Do problemy sutnosti ta pryrody pravovykh (normatyvno-pravovykh) aktiv. [Before the problem of the daily nature and nature of the legal (regulatory) act.] Informatsiia i pravo. 2014. № 2(11). S. 10-15. [in Ukrainian]

Parkhomenko N. (2008). Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii : monohrafiia / [Source of Law: problems and theory and methodology: monography]. Kyiv : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka»», 2008. 336 s. [in Ukrainian]

Law of Ukraine “On e-commerce”, 03.09.2015 № 675-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print (accessed 14.12.2019) [in Ukrainian]

Rabinovych P. Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy. [Fundamentals of the general theory of law and state.] Vydannia 5-te, zi zminamy. Navchalnyi posibnyk. Kyiv : Atika. 2001. 176 s. [in Ukrainian]

Strybko T. (2014). Yurydychna syla normatyvno-pravovoho akta yak forma vyrazhennia norm prava. [The legal force of a legal act as a form of expression of law.] Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia: Seriia «PRAVO», 2014. Vypusk 1. S. 14-18. [in Ukrainian]

Filatova N. (2017). Rehuliuvannia osoblyvostei ukladennia elektronnykh dohovoriv: porivnialno-pravovyi analiz. Problemy zakonnosti. [Regulation of the features of electronic contracts: a comparative legal analysis.] 2017. Vyp. 139. S. 63-77. [in Ukrainian]

Khyzhniak O. (2017). Elektronnyi dohovir: pravovyi aspekt ta osoblyvosti yoho ukladannia. [Electronic contract: legal aspect and peculiarities of its conclusion.] Ekonomika i suspilstvo. 2017. Vyp. 10. S. 396-401. [in Ukrainian]

Shulima A. (2015). Temporalni aspekty yurydychnoi syly zakonu. [Temporal aspects of the legal force of law.] Naukovi zapysky. Yurydychni nauky. 2015. T. 168. S. 46-48 [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті