ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬЙНИЙ АПАРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Андрій ЦАРУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-7871-0323
Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення, аналітика, діяльність, інформація, Державна прикордонна служба України, Європейський Союз

Анотація

У статті, на основі вивчення низки наукових джерел та думки провідних вчених і фахівців, проаналізовано загальні підходи щодо теоретико-методологічного базису у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України, зокрема, щодо обґрунтування, тлумачення та етимології основних понять у зазначеній сфері суспільних відносин, таких як: інформація, аналітика, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення, публічна інформація тощо.

Проведено аналіз дефініції «інформація», з врахуванням контексту використання терміну. Розглянуто полісемію поняття «аналітика», її розгалуженість, принципи, методи, прийоми, дисципліни, компоненти, складові зазначеної системи знань та науки, що вона в себе включає. Розглянуто аналітику як систему знань та як діяльність. Сформовано власну думку з приводу вищезазначеного поняття.

Розглянуто поняття «діяльності», її форми, складові, специфічні ознаки, суб’єкти та види. Розкрито диференціацію діяльності державних органів за різними критеріями, зокрема, такими як: за загальнодержавним та територіальним масштабом, за порядком чи способами вирішення завдань, за джерелами фінансування, за обсягом та характером компетенції, її класифікацію за змістом і об’єктом дії. Сформоване власне поняття діяльності в інформаціно-аналітичній площині.

Розглянуто консолідоване поняття «інформаційно-аналітичної діяльності» у теоретичному та прикладному відношеннях, її мету, складові, цілі, завдання, вплив на прийняття управлінських рішень та місце в процесі реалізації функцій Державної прикордонної служби України.

Акцентовано увагу на нормативно-правовому забезпеченні інформаційно-аналітичної діяльності Державної прикордонної служби України та сформовано власне бачення цього поняття а також важливість цього процесу у прийнятті управлінських рішень.

Біографія автора

Андрій ЦАРУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Михненко А. М. та ін. ; за ред. Ковбасюка Ю. В., Трощинського В. П., Сурміна Ю. П. К. : НАДУ, 2010. 820 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 15.03.2019).

Про телекомунікації (зі змінами) : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (дата звернення: 15.03.2019).

Про доступ до публічної інформації (зі змінами) : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 15.03.2019).

Толковый словарь по основам информационной деятельности. – К. : УкрИНТЭИ, 1995. – 252 с.

Годин В. В,, Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами : Модульная програма для менеджеров. Москва : ИНФРА – М, 2000. 352 с.

Інформаційно-аналітичне забезпечення інтегрованого управління кордонами : навч. посіб. / О. С. Андрощук, В. А. Стрельбіцький, В. С. Кушнір та ін. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – 200 с.

Ляшук Р. М. Діяльність відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. 386 с.

Мандзюк О. Поняття та зміст аналітичної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 171-176.

Срмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : учебное пособие. Киев : МАУП, 2003. 368 с.

Онотопов П Ю., Курносов Ю. В. Аналитика. Методология, технология и организация информационной аналитической работы : учебн. пособ. М. : Русаки, 2004. 512 с.

Сурмін Ю. П. Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/06sypdsv.htm (дата звернення: 15.03.2019).

Філіпова Л. Я., Захарова І. В. Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів. Вісник ХДАК. 2009. № 28. С. 44-52

Дяченко Н. П. Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління. 2013. Випуск 4 (43) URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-4/doc/3/02.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Словник української мови / ред. Білодід І. К. : в 11 т. – К. : Наукова думка, 1971. – Т. 2. – 550 с

Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навчальний посібник. Київ: Університет «Україна», 2014. – 417 c.

Захарова І. В., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібн. Київ: Центр учб. л–ри. 2013. – 335 с.

Мандзюк О. Правова природа аналітичної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 123-128.

Про Держану прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 21.03.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration] / uklad. : Surmin Yu. P., Bakumenko V. D., Mykhnenko A. M. ta in. ; za red. Kovbasiuka Yu. V., Troshchynskoho V. P., Surmina Yu. P. - K. : NADU, 2010. - 820 s. [in Ukrainian]

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 2657-KhII [About information: Law of Ukraine dated 02.10.1992] № 2657-KhII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (data zvernennia: 15.03.2019) [in Ukrainian]

Pro telekomunikatsii (zi zminamy) : Zakon Ukrainy vid 18.11.2003 № 1280-IV/ [About telecommunications (as amended): Law of Ukraine dated November 18, 2003 No. 1280-IV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian]

Pro dostup do publichnoi informatsii (zi zminamy) : Zakon Ukrainy vid 13.01.2011 № 2939-VI/ [About access to public information (as amended): Law of Ukraine dated January 13, 2011 No. 2939-VI]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian]

Tolkovyiy slovar po osnovam informatsionnoy deyatelnosti [Explanatory dictionary on the basics of information activities] / red. N. N. Yermoshenko. - K.: UkrISTEI, 1995. - 252 р. [in Russian]

Godin V.V., Korneev I.K. Upravlenie informatsionnyimi resursami : Modulnaya programma dlya menedzhnrov [Information Resources Management: A Modular Program for Managers]: INFRA – M, 2000. 352 р. [in Russian]

Informatsiino-analitychne zabezpechennia intehrovanoho upravlinnia kordonamy [Information and analytical support for integrated border management] : navch. posib. / Androshchuk O. S. , Strelbitskyi V. A., Kushnir V. S. ta in. – Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2016. – 200 р. [in Ukrainian]

Liashuk R. M. Diialnist viddiliv prykordonnoi sluzhby Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy (administratyvno-pravovyi aspekt) [Activities of the departments of the Border Guard Service of the State Border Guard Service of Ukraine (administrative-legal aspect)] : monohrafiia. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2015. – 386 р. [in Ukrainian]

Mandziuk O. I. Poniattia ta zmist analitychnoi diialnosti [Concept and content of analytical activity.] / Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. № 10. Р. 171-176. [in Ukrainian]

Surmin Y. P. Teoriya sistem i sistemnyiy analiz [Systems Theory and Systems Analysis] : uchebnoe posobie. Kiev : MAUP, 2003. 368 р. [in Russian]

Konotopov P. Y., Kurnosov Yu. V. Analitika. Metodologiya, tehnologiya i organizatsiya informatsionnoy analiticheskoy rabotyi [Analytics. Methodology, technology and organization of information analytical work] : uchebn. posob. M.: Rusaki, 2004. 512 р. [in Russian]

Surmin Yu. P. Analityka derzhavnoho upravlinnia: sutnist i tendentsii rozvytku [Public administration analysis: essence and trends of development]. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/06sypdsv.htm (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian]

Filipova L. Ya., Zakharova I. V. Analitychna skladova informatsiinoi diialnosti: utochnennia sutnosti, oznak i protsesiv [Analytical component of informational activity: clarification of essence, features and processes]. Visnyk KhDAK. 2009. № 28. Р.44-52. [in Ukrainian]

Diachenko N. P. Metodolohichne zabezpechennia informatsiino-analitychnoi diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Methodological provision of informational and analytical activity of state authorities and local self-government bodies]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2013. Vypusk 4 (43) URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-4/doc/3/02.pdf (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian]

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] / red. Bilodid I. K. : v 11 t. – K. : Naukova dumka, 1971. – T. 2. – 550 р. [in Ukrainian]

Varenko V. M. Informatsiino-analitychna diialnist [Information and analytical activity] : navchalnyi posibnyk. Kyiv: Universytet «Ukraina», 2014. – 417 р. [in Ukrainian]

Zakharova I. V., Filipova L. Y. Osnovy informatsiino-analitychnoi diialnosti [Fundamentals of information and analytical activity] : navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchb. l–ry. 2013. – 335 р. [in Ukrainian]

Mandziuk O. Pravova pryroda analitychnoi diialnosti [Legal nature of analytical activity]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2016. № 7. S. 123-128. [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 03.04.2003 № 661-IV [About the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine dated 03.04.2003 No. 661-IV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (data zvernennia: 21.03.2019). [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті