ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Ольга ЦАРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9759-1024
  • Дмитро НОВОГРОДСЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: демократичний цивільний контроль, принципи діяльності, парламентський контроль, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, Державна прикордонна служба України

Анотація

В статті досліджуються питання здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України Верховною Радою України та її органами.

Розглянувши поняття та сутність демократичного цивільного контролю над збройними силами та іншими силовими структурами в будь-якій демократичній країні автор констатує, що це є одним з принципів функціонування держави, а також одним з ключових принципів забезпечення національної безпеки. Виникнення цього інституту в нашій державі стало наслідком розвитку демократії в Україні, а також інтеграції України в міжнародні структури. 

Цей принцип, по відношенню до Державної прикордонної служби України, закріплено серед основних принципів діяльності зазначеного інституту в Законі України «Про Державну прикордонну службу України», а процедура його реалізації передбачена у Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України.

В системі демократичного цивільного контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України важливе місце займає парламентський контроль, який  є невід’ємною цінністю демократичної форми організації суспільства, оскільки він являє собою передбачену Конституцією і законами України діяльність Верховної Ради України, утворених нею органів, обраних посадових осіб та народних депутатів України щодо отримання, вивчення, оприлюднення інформації про діяльність, рішення, правові акти інших органів і посадових осіб публічної влади, підприємств, установ та організацій і вжиття на основі цієї інформації передбачених Конституцією і законами України заходів реагування. Він здійснюється завдяки звітам Голови Державної прикордонної служби України про виконання нею своїх завдань; діяльності парламентських комітетів і спеціальних комісій; парламентському контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; контролі народних депутатів України та контрольної діяльності Рахункової палати.

Робиться висновок, що здійснення дієвого демократичного цивільного контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України зі сторони парламенту підвищить рівень довіри як до зазначеної структури так і України в цілому світової спільноти та громадян України.

Біографії авторів

Ольга ЦАРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права факультету правоохоронної діяльності

Дмитро НОВОГРОДСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. Відом. Верхов. Ради України. 2018 р. № 31. Ст. 241 (з наступними змінами та доповненнями).

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року. Урядовий кур’єр. 2003. 7 травня (з наступними змінами та доповненнями).

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби: розпорядження Кабінету міністрів України від 23 листопада 2015 р. Офіційний вісник України. 2015. № 94. Ст. 3227.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2019 рік : Указ Президента України від 10 квітня 2019. № 117/2019. Офіційний вісник України. 2019. № 31. ст. 8

Храбан І. А. Цивільний контроль над збройними силами — один з основних атрибутів демократії. Трибуна. № 7-8. 1998. С. 24-25.

Партнерство заради миру: рамковий документ. Офіційний вісник України. 2006. № 48. Ст. 3232.

Кодекс поведінки стосовно воєнно-політичних аспектів безпеки. Політика і час. 1995. N 9. С. 86-89.

Конституція України : від 28.06.1996 р. Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (з наступними змінами та доповненнями).

Історичні передумови створення цивільного контролю над військовою організацією та правоохоронними органами діяльності держави / І. М. Томюк, Ю. І. Азаров, А. Л. Папікян. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. Вип. 6. С. 240-244. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_6_55

Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми).К. : Парлам. вид-во, 2002. 344 с.

Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / [пер. з фр. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак]. К. : Вид-во УАДУ, 1999. 236 с.

Плахотнюк Н. Г. Контроль як провідна функція українського парламенту (організаційний аспект). Парламентаризм в Україні: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-й річниці з дня проголошення незалежності України (Київ, 26 черв. 2001р.). Верховна Рада України ; Ін-т законодавства. К., 2001. С. 441–446.

Теплюк М. О. Парламентський контроль – одна з основних функцій парламенту України. Парламентаризм в Україні: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10- й річниці з дня проголошення незалежності України (Київ, 26 черв. 2001 р.). Верховна Рада України ; Ін-т законодавства. К., 2001. С. 463–468.

Вичалківська Ю. С. Удосконалення механізмів парламентського контролю над сектором безпеки і оборони України. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 10. 2015 URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1143

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон від 23 грудня 1997. Офіційний вісник України. 1998. № 1. Ст. 5 (з наступними змінами та доповненнями).

Про Рахункову палату : Закон від 2 липня 2015. Відом. Верхов. Ради України. 2015. № 36. Ст. 360 (з наступними змінами та доповненнями).

Звіт Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони за період роботи Верховної Ради України восьмого скликання (2014 – 2019 роки) URL: http://komnbor.rada.gov.ua/documents/zv_km/73400.html

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) перевірили на дотримання прав людини URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/ongoing-performance/mizhnarodnij-aeroport-kiiiv-zhulyani-perevirili-na-dotrimannya-prav-lyudini.html

Проект Закону України «Про парламентський контроль за дотриманням положень законів в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів держави», реєстраційний номер 9462 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65317

Проект Закону «Про парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів», реєстраційний номер 1204 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66508


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, vol. 31, p. 241.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About the State Border Service of Ukraine", Uriadovyj kur'ier, May, 7.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), order "On the approval of the Strategy for the development of the State Border Service", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 94. p. 3227.

President of Ukraine (2019), The Decree "About the 2019 Annual National Program sponsored by the Ukraine-NATO Commission", April, 10, vol. 117/2019, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 31, p. 8.

Khraban, I. A. (1998), "Civilian control of the armed forces is one of the main attributes of democracy", Trybuna, vol. 7–8, рр. 24–25.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The statement, "Partnership for peace. The framework document", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 48, p. 3232.

(1995), "Code of Conduct on Military-Political Aspects of Security", Polityka i chas, vol. 9, pp. 86–89.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, vol. 30, p. 141.

Tomiuk, I. M. Azarov, Yu. I. and Papikian, A. L. (2011), "Historical prerequisites for establishing civilian control over a military organization and law enforcement agencies", Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava, [Online], no. 6, pp. 240-244, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_6_55 (Accessed 16 Nov 2019).

Zhuravs'kyj, V. S. (2002), Stanovlennia i rozvytok ukrains'koho parlamentaryzmu (teoretychni ta orhanizatsijno-pravovi problemy), [Formation and development of Ukrainian parliamentarism (theoretical and organizational-legal problems)], Parlam. vyd-vo, Kyiv, Ukraine.

Pashko, L. A. and Khomichak, L. A. (1999), Administratyvna protsedura ta kontrol' za diial'nistiu administratyvnykh orhaniv v Uhorschyni, Pol'schi, Bolharii, Estonii ta Albanii, [Administrative procedure and control over the activities of administrative bodies in Hungary, Poland, Bulgaria, Estonia and Albania], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.

Plakhotniuk, N. H. (2001), "Control as a Leading Function of the Ukrainian Parliament (Organizational Aspect)", Parlamentaryzm v Ukraini: teoriia ta praktyka [Parliamentarism in Ukraine: Theory and Practice], materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 10-j richnytsi z dnia proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy (Kyiv, 26 cherv. 2001r.), [materials of international science-practice. conf., ded. 10th Anniversary of Ukraine's Independence (Kyiv, June 26, 2001)], Verkhovna Rada Ukrainy; In-t zakonodavstva, Kyiv, Ukraine, 2001, pp. 441–446.

Tepliuk, M. O. (2001), "Parliamentary control is one of the main functions of the Parliament of Ukraine", Parlamentaryzm v Ukraini: teoriia ta praktyka [Parliamentarism in Ukraine: Theory and Practice], materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 10-j richnytsi z dnia proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy (Kyiv, 26 cherv. 2001r.), [materials of international science-practice. conf., ded. 10th Anniversary of Ukraine's Independence (Kyiv, June 26, 2001)], Verkhovna Rada Ukrainy; In-t zakonodavstva, Kyiv, Ukraine, 2001, pp. 463–468.

Vychalkivs'ka, Yu. S. (2015) "Improving the mechanisms of parliamentary control over Ukraine's security and defense sector", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1143 (Accessed 16 Nov 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About the Ombudsman of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, 1998, vol. 1, p. 5.

Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About the Accounting Chamber", Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, vol. 36, p. 360.

Verkhovna Rada of Ukraine (2014–2019), "Report of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on National Security and Defense for the period of the Verkhovna Rada of Ukraine of the eighth convocation (2014–2019)", available at: http://komnbor.rada.gov.ua/documents/zv_km/73400.html (Accessed 16 Nov 2019).

The Ombudsman of Ukraine (2019) "Kyiv International Airport (Zhulhany) was checked for human rights", available at: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/ongoing-performance/mizhnarodnij-aeroport-kiiiv-zhulyani-perevirili-na-dotrimannya-prav-lyudini.html (Accessed 16 Nov 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), project The Law of Ukraine "On parliamentary control over compliance with the provisions of the laws in the activity of special services and law enforcement agencies of the state", registration number 9462, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65317 (Accessed 16 Nov 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), project The Law of Ukraine "On parliamentary control over compliance with the requirements of the Constitution and the laws of Ukraine on ensuring national security in the activities of special services and law enforcement agencies", registration number 1204, available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66508 (Accessed 16 Nov 2019).

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті