МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • Андрій Добровольський Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9348-9615
  • Володимир Ляшенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0103-9815
Ключові слова: захист, енергія, електромагнітний імпульс, зовнішній електромагнітний вплив, кабельні лінії;, радіоелектронні засоби

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст універсальної методики оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об’єктів від зовнішнього електромагнітного впливу на основі наявної методики оцінки дії потужного електромагнітного імпульсу на чутливі до цих дій об’єкти У статті наведені аспекти наукових досліджень, що розкривають процедуру оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об’єктів від зовнішнього електромагнітного впливу. Методика призначена для використання фахівцями інженерно-технічного спрямування для проведення оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об’єктів від зовнішнього електромагнітного впливу в умовах надзвичайних ситуацій. Її розроблено на підставі наявної методики оцінки дії потужного електромагнітного імпульсу на чутливі до цих дій об’єкти. Новизна методики оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіолектронних засобів державних і промислових об’єктів полягає в тому, що, на відміну від наявних, у ній застосовується методика оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об’єктів від зовнішнього електромагнітного впливу в умовах надзвичайних ситуацій і вона враховує фізичні особливості захисту уразливих елементів системи кабельних ліній і радіоелектронних засобів, більш повно враховує параметри, які характеризують ступень знешкодження енергії електромагнітного імпульсу, що проникає крізь отвори (вводи) в екранах. Це дозволить порівняти ефективність окремого виду захисту, що пропонується (екранування, заземлення, трансформація і перетворення енергії електромагнітного імпульсу тощо).

Біографії авторів

Андрій Добровольський, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Володимир Ляшенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу трасових систем і спеціалізованих програмних засобів науково-технічного комплексу вимірювань

Посилання

Ковтуненко О. П., Богучарський В. В., Слюсар В. І., Федоров П. М. Зброя на нетрадиційних принципах дії (стан, тенденції, принцип дії та захист від неї) : монографія. Полтава : ПВІЗ, 2006. 247 с.

Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты / [В. А. Богуш и др.] ; под ред. Л. М. Лынькова. Минск : Бестпринт, 2003. 406 с.

Балюк Н. В., Кечиев Л. Н., Степанов П. В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие на электронные средства и методы защиты / Москва : ООО “Группа ИДТ”, 2007. 478 с.

Эйгенборт В. М. Преобразователи рода энергии сигналов в системах автоматизации управления : Москва : Энергия, 1970. 272 с.

Воробйов О. М., Дихановський В. М., Лєнков Є. С. Метод розподілу елементів літака за стійкістю до дії електромагнітного імпульсу. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. № 25. С. 17–21.

Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения / под ред. Г. П. Демиденко. – 2-е изд. доп. Киев : Вища школа, 1989. 287 с.

Рикетс Л. У., Бриджем Дж., Майлетта Дж. Э. Электромагнитный импульс и методы защиты ; пер. с англ. В. Л. Литвинова, Ю. И. Чуракова; под ред. Н. А. Ухина. Москва : Атомиздат, 1979. 327 с.

Михайлов В. А. Обеспечение стойкости бортовых цифровых вычислительных машин к воздействию сверхкоротких электромагнитных импульсов : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : 05.12.04. Москва, 2009. 24 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kovtunenko O. P., Bohuchars'kyy V. V. Slyusar V. I., Fedorov P.M. Zbroya na netradytsiynykh pryntsypakh diyi (stan, tendentsiyi, pryntsyp diyi ta zakhyst vid neyi) [Weapons based on unconventional principles of action status, trends, principle of action and protection against it]: Monohrafiya [Monograph]. Poltava : PVIZ, 2006. 247 p. [in Ukrainian].

Elektromagnitnyye izlucheniya. Metody i sredstva zashchity. [Electromagnetic radiation. Methods and means of protection] / V. A. Bogush, i dr.; pod red. L. M. Lyn’kova. Minsk : Bectprint, 2003,406 p. [in Russian].

Balyuk N. V., Kechiyev L. N., Stepanov P. V. Moshchnyy elektromagnitnyy impul’s: vozdeystviye na elektronnyye sredstva i metody zashchity [Powerful electromagnetic pulse: impact on electronic means and methods of protection]. Mосква : OOO “GRUP ITD”, 2007. 478 p. [in Russian].

Eygenbort V. M. Preobrazovateli roda energii signalov v sistemakh avtomatizatsii upravleniya [Signal energy converters in control automation systems]. Mосква : Energiya, 1970. 272 p. [in Russian].

Vorobyov O. M., Dykhanovs'kyy V. M., Lyenkov E. S. Metod rozpodilu elementiv litaka za stiykistyu do diyi elektromahnitnoho impul'su [Method of distribution of aircra elements by electromagnetic pulse resistance]. Zbirnyk naukovykh prats' Viys'kovoho instytutu Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. [Collection of scientific works of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv] 2010. № 25. P. 17 - 21. [in Ukrainian].

Kovtunenko O. P., Bohuchars'kyy V. V. Slyusar V. I., Fedorov P.M. Zbroya na netradytsiynykh pryntsypakh diyi (stan, tendentsiyi, pryntsyp diyi ta zakhyst vid neyi) [Weapons based on unconventional principles of action status, trends, principle of action and protection against it]: Monohrafiya [Monograph]. Poltava : PVIZ, 2006. 247 p. [in Ukrainian].

Elektromagnitnyye izlucheniya. Metody i sredstva zashchity. [Electromagnetic radiation. Methods and means of protection] / V. A. Bogush, i dr.; pod red. L. M. Lyn’kova. Minsk : Bectprint, 2003,406 p. [in Russian].

Balyuk N. V., Kechiyev L. N., Stepanov P. V. Moshchnyy elektromagnitnyy impul’s: vozdeystviye na elektronnyye sredstva i metody zashchity [Powerful electromagnetic pulse: impact on electronic means and methods of protection]. Mосква : OOO “GRUP ITD”, 2007. 478 p. [in Russian].

Eygenbort V. M. Preobrazovateli roda energii signalov v sistemakh avtomatizatsii upravleniya [Signal energy converters in control automation systems]. Mосква : Energiya, 1970. 272 p. [in Russian].

Vorobyov O. M., Dykhanovs'kyy V. M., Lyenkov E. S. Metod rozpodilu elementiv litaka za stiykistyu do diyi elektromahnitnoho impul'su [Method of distribution of aircra elements by electromagnetic pulse resistance]. Zbirnyk naukovykh prats' Viys'kovoho instytutu Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. [Collection of scientific works of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv] 2010. № 25. P. 17 - 21. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-21
Як цитувати
ДобровольськийА., & ЛяшенкоВ. (2020). МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 79(1), 151-162. https://doi.org/10.32453/3.v79i1.103
Розділ
Технічні науки