ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РУХОМОГО ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЙОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

Ключові слова: технічне забезпечення, пункт технічного спостереження, евакуація пошкодженої техніки, автоматизація обробки оперативної інформації, радіолокатор розвідки

Анотація

У статті проаналізовано шляхи підвищення ефективності роботи пункту технічного спостереження (ПТС) на основі аналізу технічного забезпечення (ТЗ) механізованих підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, а також  технічне оснащення наявних технічних пунктів спостереження (ПС) та необхідність доопрацювання існуючого мобільного комплексу наземної розвідки “Джеб” до потреб рухомого пункту технічного спостереження (РПТС), а потім його використання як базового. Мобільний пункт технічного спостереження мобільного комплексу наземної розвідки “Джеб” є частиною комплексу REW “Ground Exploration”, який потребує подальшої розробки шляхом розширення доступності оперативної інформації щодо контролю обладнання та особового складу. На сьогодні бойові можливості комплексу такі: автоматичне виявлення і розпізнавання наземних і малошвидкісних низьколітаючих цілей на відстані до 12 км за допомогою РЛС міліметрового діапазону; виявлення і розпізнавання цілей на відстані до 5–8 км в оптичному діапазоні довжин хвиль за допомогою телевізійної і тепловізійної систем в денних і нічних умовах, а так само в умовах обмеженої видимості; детальна дорозвідка цілей у видимому та інфрачервоному діапазонах довжин хвиль; визначення відстані до розвідувальних цілей з точністю до 5 м за допомогою лазерного далекоміра; визначення власних координат комплексу та цілей і прив’язка їх до місцевості; розвідка цілей в умовах активної протидії з боку супротивника засобами РЕБ; відображення озвідувальної інформації про цілі (кількість цілей, склад цілей, дальність, пеленг, детальна відеоінформація про цілі, координати комплексу) на дисплеї ЕОМ, що працює в мультиекранному режимі, і екрані РКІ монітора; сканування і реєстрація радіосигналів систем зв’язку і телекомунікації у виділених ділянках радіодіапазону; зняття характеристик зареєстрованих сигналів (несуча частота, ширина смуги, потужність, вид модуляції, параметри зондувальних імпульсів та ін.); відображення та індикація характеристик аналізованогодіапа зону/джерела; ведення бази даних зареєстрованих джерел; класифікація та ідентифікація виявлених джерел і прив’язка їх до можливих технічних засобів; визначення напрямку випромінювання виявлених джерел (за наявності відповідних антенних систем); перехоплення та реєстрації сигналів стільни кового, пейджерного і транкового зв’язку стандартів AMPS/DAMPS (протоколи IS-54B, IS-136 і IS-641), NAMPS, TACS, NMT-450 (900), GSM-900, DCS-1800, MPT-1327, EDACS, FLEX, RDS, POCSAG; передача розвідувальної інформації (текстової та відео) по радіоканалу на командні пункти.
Практична реалізація запропонованого підходу дозволяє надати додаткову необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо ТЗ:
технічний стан, місце розташування та причини зупинок контрольованого обладнання тощо, а також стан екіпажів та їх місцезнаходження; наявність сил і засобів ротивника в зоні дії підлеглих частин з ТЗ;
прокладання оптимального маршруту відносно засобів ремонту та евакуації в реальному часі, пов’язаних з поточною ситуацією в бою.
Інформація про РПТС повинна надходити через систему підключених датчиків, встановлених на контрольованих машинах, що дозволяє отримати дані:
про стан машин, систем і механізмів машини;
причини несподіваної зупинки автомобіля (перекинуті, застрягли, пожежі, травми (динамічний удар);
наявність палива;
наявність боєприпасів;
облік споживання палива при підключенні додаткових датчиків рівня палива;
ведення обліку кожного члена екіпажу. Набір датчиків залежить від цілей, які переслідує замовник. Ефективність запропонованої автоматизації обробки оперативної інформації про озброєння та військову техніку визначається при розробці проекту автоматизованої інформаційної технології (АІТ) з метою обґрунтування її доцільності і вибору оптимального варіанта, а також після практичної реалізації проекту для обчислення фактично отриманого ефекту Запропоновано метод визначення ефективності модернізованого мобільного комплексу наземних розвідувальних даних РЕБ “Джеб” для потреб РПТС.

Біографії авторів

Анатолій Самсоненко, Національна академія Національної гвардії України

викладач кафедри підготовки офіцерів запасу

Володимир Мазанов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автобронетанкової техніки

Сергій Лукашенко, Національна академія Національної гвардії України

викладач кафедри автобронетанкової техніки

Посилання

Ватащук С. О., Сладких П. Г. Суттєвість автоматизації процесів управлінської діяльності. Курс лекцій з дисципліни “Технічне забезпечення”. МО України. Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. 2013. С. 131–146.

Гребенюк А. І., Домаскіна М. А. Інформаційне забезпечення управління транспортним обслуговуванням господарюючих субєктів. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2015. № 7. С. 320–325.

Скорик Є. Т., Кондратюк В. М. Застосування супутникових технологій навігації та зв’язку в транспортній галузі. Наука та інновації. 2007. Т. 3, № 1. С. 67–83.

Акіншин О. Г., Щокін В. М, Базелюк В. М. Організація та здійснення технічного забезпечення підрозділу (рота, батальйон) : навчальний посібник. Харків : ВІТВ НТУ “ХПІ”, 2018. 108 с.

Попков Б. О. Шляхи підвищення захищеності зразків ОВТ Сухопутних військ ЗСУ за досвідом проведення АТО. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14–15 травня 2015 року). Львів : АСВ, 2015. С. 10–11.

Мобильный комплекс наземной разведки и РЭБ “Джеб”. URL : http://ust.com.ua/ru/mobilnyj-kompleks-nazemnoj-razvedki-reb-dzheb – Название с экрана. (дата звернення: 15.04.2019).

Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Г. А. Титоренко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 463 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vataschuk S. O., Sladki P. G. (2013). Suttyevist avtomatyzatsiyi protsesiv upravlinskoyi diyalnosti. Kurs lektsiy z dystsypliny “Tekhnichne zabezpechennya” [Significance of automation of processes of management activity. Course of lectures on discipline “Technical support”]. MO Ukrayiny. Fakultet viyskovoyi pidhotovky Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyy politekhnichnyy instytut”, dated 2013. P. 131–146.

Grebenyuk A. I, Domaskina M. A. (2015). Informatsiyne zabezpechennya upravlinnya transportnym obsluhovuvannyam hospodaryuyuchykh subyektiv [Information services of business entities] Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of the economy], Mykolayivskyy natsionalnyy universytet imeni V. O. Sukhomlynskoho. dated 2015. No. 7. P. 320–325. [in Ukrainian]

Skoryk Y. T., Kondratyuk V. M. (2007). Zastosuvannya suputnykovykh tekhnolohiy navihatsiyi ta zvyazku v transportniy haluzi [Application of satellite navigation and communication technologies in the transport industry]. Nauka ta innovatsiyi [Science and Innovation], dated 2007. T. 3, No. 1. P. 67–83. [in Ukrainian]

Akinshin O. G., Shkukin V. M., Baseluk V. M. (2018). Orhanizatsiya ta zdiysnennya tekhnichnoho zabezpechennya pidrozdilu (rota, batalyon) [Organization and implementation of technical support of the unit (company, battalion)] : navchalnyі posibnyk Kharkiv : WIT NTU “KhPI”], dated 2018. 108 p. [in Ukrainian]

Popkov B.O. (2015). Shlyakhy pidvyshchennya zakhyshchenosti zrazkiv OVT sukhoputnykh viysk ZSU za dosvidom provedennya ATO. Perspektyvy rozvytku ozbroyennya ta viyskovoyi tekhniky Sukhoputnykh viysk [Ways to increase the security of samples of the Army Armed Forces Armed Forces on the experience of ATO. Prospects for the development of armaments and military equipment of the Land Forces] : zbirnyk tez dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi (Lviv, 14–15 travnya 2015 roku). Lviv: ASV, dated 2015. P. 10–11. [in Ukrainian]

Mobylnyy kompleks nazemnoy razvedky y RÉB “Dzheb” [Mobile complex of ground intelligence and REB “Jeb”. URL: http://ust.com.ua/ru/mobilnyj-kompleks-nazemnoj-razvedki-reb-dzheb - Name from the screen. (application date:15.04.2019). [in Ukrainian]

Ynformatsyonnye systemy v ékonomyke [Information Systems in Economics] : uchebnyk / pod red. H. A.Tytorenko. 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva : UNITI-DANA, dated 2013 463 p. [in Russian]

Опубліковано
2020-02-21
Як цитувати
СамсоненкоА., МазановВ., & ЛукашенкоС. (2020). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РУХОМОГО ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЙОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 79(1), 202-216. https://doi.org/10.32453/3.v79i1.107
Розділ
Технічні науки