РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРОПУСКУ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ - ВИЇЗДУ В МЕЖАХ РАЙОНІВ ВИНИКНЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

  • Аркадій Дзяворук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4350-4738
  • Вадим Бойко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2444-9024
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, охорона межі з тимчасово окупованою територією України, прикордонна безпека, контрольний пункт в’їзду-виїзду, пропускні операції

Анотація

У статті наведені результати дослідження проблемних питань охорони лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України в частині, що стосується організації пасажирського, транспортного та вантажного сполучення через лінію зіткнення у зоні проведення операції Об’єднаних сил, функціонування контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Запропоновано концептуальну структуру системи пропуску осіб і транспортних засобів у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах районів виникнення локальних збройних конфліктів. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми та на які опираються автори. Висвітлено результати аналізу дій підрозділів ДПСУ в зоні проведення операції Об’єднаних сил та проблематичні питання забезпечення прикордонної безпеки. Викладено та розкрито зміст основних завдань Державної прикордонної служби України в зоні проведення операції Об’єднаних сил, а саме: Державна прикордонна служба України у межах своїх повноважень у взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, правоохоронними і фіскальними органами здійснює оперативно-службову та бойову діяльність (ОСБД) у зоні проведення операції Об’єднаних сил під впливом багатьох факторів політичного, військового та суспільного характеру, що вимагає від неї постійного удосконалення прийомів і способів дій. Упроваджено актуальні підходи щодо системи пропуску осіб, транспортних засобів та  вантажів через лінію зіткнення у зоні операції Об’єднаних сил. Розкрито основні елементи системи пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення у КПВВ у межах районів виникнення локальних збройних конфліктів.

Біографії авторів

Аркадій Дзяворук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Вадим Бойко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815 «Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій».

Русаков В. М. Деякі висновки з аналізу подій першої половини 2014 року й уроки, які необхідно врахувати у розбудові національної безпеки України / В. М. Русаков // Науковий вісник Державної прикордонної служби України : Наук. - практ. альманах No 3. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – С. 8–11.

Адамчук О. В. Становлення правового регулювання охорони межі з тимчасово окупованою територією України в контрольних пунктах в’їзду - виїзду / О. В. Адамчук // Труди університету : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НАОУ, 2016. – No 1. – С. 115–121.

Івашков Ю. Б. Основи застосування тимчасових прикордонних постів (контрольних пунктів в’їзду - виїзду) в умовах посиленої охорони державного кордону / Ю. Б. Івашков, Т. О. Івашкова, В. В. Веретільник // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Військові та технічні науки. – 2015. – No 1. – С. 42–53.

Суботін В. О. Забезпечення прикордонної безпеки України в умовах збройного конфлікту / В. О. Суботін, О. В. Ананьїн // Наука і оборона. – 2014. – No 4. – С. 30–33.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 lypnia 2019 roku №815 Poriadok vizdu osib, peremishchennia tovariv na tymchasovo okupovani terytorii u Donetskii ta Luhanskii oblastkiakh i vyizdu osib, peremishchennia tovariv z takykh terytoriy [Resolution of the Cabinet of Ministers Ukraine dated July 17, 2019 №815 «Order of entry of persons, transfer of goods to the temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions and departure of persons, transfer of goods from such territories» ]. [in Ukraine]

Rusakov V.M. (2014). Deiaki vysnovky z analizu podii pershoi polovyny 2014 roky y uroky,yaki neobkhidno vrakhuvaty u rozbudovi natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Some conclusions from the analysis of the events of the first half of 2014 and the lessons to be taken in to account in building national security of Ukraine]: almanac science practice No 3,Khmelnitsky. NADPSU Publishing House, P. 8-11. [in Ukraine]

Adamchuk O. V. (2016). Stanovlennia pravovoho rehuliuvannia okhorony mezhi z tymchasovo okupovanoiu terytoriieiu Ukrainy v kontrolnykh punktakh vizdu-vyizdu [Becoming legal regulation of border protection with the occupied territory of Ukraine at checkpoints of entry – exit]/ O. V Adamchuk// University proceeding:collection of scientific papers. NAUU publishing house, No 1. P. 115– 121. [in Ukraine]

Ivashkov Yu. B. (2015). Osnovy zastosuvannia tymchasovykh prykordonnykh postiv ( kontrolnykh punktiv vizdu-vyizdu) v umovakh posylenoi okhorony derzhavn oho kordonu [Basics of application of temporary border posts (checkpointsof entry - exit) in the conditions of enhanced protection of the state border] / Yu. B.Ivashkov,Т. О. Ivashkovа, V. V. Veretilnuk// collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine: military and technical sciences. No 1. P. 42–53. [in Ukraine]

Subotin V. O. (2014). Zabezpechennia prykordonnoi bezpeky Ukrainy v umovakh zbroinoho konfliktu. [Ensuring the border security of Ukraine in the context of armed conflict]/ V. O.Subotin,О. V. Ananin// scientific defense. No 4. P. 30–33. [in Ukraine]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ДзяворукА., & БойкоВ. (2020). РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРОПУСКУ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ - ВИЇЗДУ В МЕЖАХ РАЙОНІВ ВИНИКНЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 73-83. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.191
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають