МОДЕЛЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Віталій Саган Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1042-8353
  • Василь Мирончук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1556-5421
  • Василь Кравчук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9743-7679
Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, система охорони державного кордону, система матеріально-технічного забезпечення, модель процесу, системи

Анотація

Перетворення ринкових відносин в Україні торкнулося практично усіх суб`єктів господарювання, в тому числі і сектору безпеки та оборони України таких структур як Міністерства оборони України (далі – МОУ) та Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ). Основним завданням існування даних структур в умовах, коли ринок ще не переформатувався під сучасні вимоги, а планова економіка не досконала,  створення і реалізація механізму забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів МОУ та ДПСУ в цілому. Вирішити ці питання можливо за допомогою ефективної логістики та пов’язаною з нею системою матеріально-технічного забезпечення (далі – МТЗ), саме тому аналіз цих процесів на сьогодні виявляється вельми актуальним завданням. Таким чином, мова йде про узгоджену, оптимізовану за витратами часу і фінансів інтеграцію окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину  систему, яка сприяє ефективному управлінню наскрізними інформаційними, vатеріально-технічними і фінансовими потоками в будь-якій складній системі комплексного забезпечення. У роботі представлено модель процесу матеріально-технічного забезпечення яка відображає функціонування та взаємозв’язки між всіма елементами системи матеріально-технічного забезпечення ДПСУ. Встановлення взаємозв’язків між вхідними параметрами та зв’язків між елементами дає можливість керувати вхідними параметрами системи МТЗ. Це, у свою чергу, дає можливість розробити модель системи матеріально-технічного забезпечення, яка буде адаптованою до нової моделі державного кордону. Впровадження моделі матеріально-технічного забезпечення в ДПСУ дозволить оптимізувати структуру МТЗ ДПСУ. Сучасні передумови функціонування МТЗ ДПСУ ставлять перед логістикою багато нових викликів, зокрема у контексті набуття державою членства у НАТО, а саме: організація постачань, а також надання логістичних послуг; організація логістичного забезпечення сил швидкого реагування.

Біографії авторів

Віталій Саган, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Василь Мирончук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Василь Кравчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат ветеринарних наук, доцент начальник кафедри логістики

Посилання

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України до 2020 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р.

Бондаренко О.Г., Гетьман В.М. Методика оцінювання ефективності моделі управління тилом забезпеченням внутрішніх військ України. Науковий журнал Честь і закон2013 № 2 (45). URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chiz_2013_2_6

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. Москва : Мир, 1978. 426 с.

Зозуля А. В. Аналіз матеріально-технічного забезпечення як ключової ланки військової логістики. ScienceRise. 2016. № 11. С. 12–14. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_11_4

Сапіга Р. І. Структуризація системи логістичного забезпечення Збройних Сил України.URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2731/1/47.pdf

Сапіга Р.І. Підходи формування логістичної політики Збройних Сил НАТО.URL : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1257

Музыченко А.С., Баранюк В.А., Воробьев В.И. Автоматизация управления тылом. Москва : Воениздат, 1976. 317 с.

Мирончук В.А. Моделювання процесу функціонування системи матеріально-технічного забезпечення державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць НАДПСУ, 2007 №38. Ч.II – 3–41. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. С.23–26.

Збірник основних понять і термінів, які використовуються у повсякденній діяльності Державної прикордонної служби України / Під заг. ред. П.А.Шишоліна. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2004. С. 146–147.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2015). Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [On Approval of the Strategy for Development of the State Border Guard Service of Ukraine] (November 23, 2015 No. 1189). [in Ukrainian]

Bondarenko O.G., & Getman V.M. (2013). Methods of assessing the effectiveness of the rear management model of providing internal troops of Ukraine. Honor and Law Scientific Journal 2013, № 2 (45). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN &Z21ID=& S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_SET&C&S&C&S&C [in Ukrainian]

Shannon R. (1978). Imitacionnoe modelirovanie sistem – iskusstvo i nauka [Imitation Modeling of Systems - Art and Science]. Moscow: Mir. 426 p. [in Russian]

Zozulya A.V. (2011). Analiz materialno-tekhnichnoho zabezpechennia yak kliuchovoi lanky viiskovoi lohistyky [Analysis of logistics as a key element of military logistics]. Science Rise. 2016. No. 11. P. 12–14. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_11_4 [in Ukrainian]

. Sapiga R.I. (2009). Strukturyzatsiia systemy lohistychnoho zabezpechennia

Zbroinykh Syl Ukrainy [Structuring of logistics system of the Armed Forces of Ukraine]. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2731/1/47.pdf [in Ukrainian]

Sapiga R.I. (2011). Pidkhody formuvannia lohistychnoi polityky Zbroinykh Syl NATO [NATO Armed Forces Logistics Policy Approaches]. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1257 [in Ukrainian]

Muzychenko A.S., Baranyuk V.A. & Vorobyov V.I. (1976). Avtomatizaciya upravleniya tylom [Automation of rear control]. Moscow: Voenizdat. 317 p. [in Russian]

Mironchuk V.A. (2007). Modeliuvannia protsesu funktsionuvannia systemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Modeling the process of functioning of the system of material and technical support of the state border service of Ukraine]. Collection of Scientific Papers of NASBGS, No. 38. Part II. Khmelnitskyi: Publishing House of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnitsky. P.23-26. [in Ukrainian]

Shysholin P.A. (2004). Zbirnyk osnovnykh poniat i terminiv, yaki vykorystovuiutsia u povsiakdennii diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Collection of basic concepts and terms used in the day-to-day activities of the State Border Guard Service of Ukraine]. Khmelnitsky: Publishing House of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnitsky, 2004. P. 146–147. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
СаганВ., МирончукВ., & КравчукВ. (2020). МОДЕЛЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 154-166. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.196
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають