МОДЕЛЬ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ОСНАЩЕННЯ ДЕСАНТНО–ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ТЕХНІКОЮ І ОЗБРОЄННЯМ

  • Вадим Сівак Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Юрій Клят Військова академія
Ключові слова: модель, вибір, техніка і озброєння, десантно–штурмові війська

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст розробленої моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням. У статті наведені аспекти наукових досліджень що розкривають побудову моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням. Новизна розробленої та запропонованої моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням. полягає в тому, що на відміну від існуючих, вона враховує особливості постановки задачі стохастичної оцінки достовірності прогнозування кожного із чотирьох варіантів оснащення підрозділів десантно–штурмових військ озброєнням і військовою технікою при гіпотезах про реалізацію варіантів, пересічних попарно, за двома окремими ознаками.

Біографії авторів

Вадим Сівак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Юрій Клят, Військова академія

заступник начальника

Посилання

Порошенко П. О. Виступ на науково–практичній конференції у ГШ ЗСУ 14–16 червня 2016 р. «Уроки гібридної війни: воєнні аспекти». [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki–nabutomu–dosvidu–mayemo–sprognozuvati–podalshi–krok–37355.

Серватюк В. М., Карпенко В.В., Печорін О.М. Про деякі підходи розробки документів безпосереднього планування застосування високомобільних десантних військ . Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. № 2(60). 3013. С. 180–190.

Андрощук О., Грінченко В. Застосування інформаційно–аналітичного забезпечення щодо підтримки прийняття рішень в охороні та захисті державного кордону Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки : науковевида ння / гол. ред. Олексієнко Б. М. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. № 1(79). С.5 – 18

Дем’янчук Б. О., Верпівський С. М., Меленчук В.М. Основи автотехнічного забезпечення. Моделювання процесів : Навчальний посібник . Одеса.: Видавництво ВА, 2015. 296 с.

Сівак В.А. Клят Ю. О. Удосконалений метод швидкого відновлення повітрянодесантної техніки та озброєння десантно–штурмових військ за критерієм забезпечення їхньої живучості. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки : наукове видання / гол. ред. Олексієнко Б. М. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. № 1(79). С.230 – 239.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Poroshenko P. O. Vystup na naukovo–praktychniy konferentsiyi u HSH ZSU 14–16 chervnya 2016 r. «Uroky hibrydnoyi viyny: voyenni aspekty» [Speech at a scientific and practical conference at the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, June 14–16, 2016 “Lessons from the Hybrid War: Military Aspects”]. Elektronnyy resurs .[Electronic resource]. Access mode: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki–nabutomu–dosvidu–mayemo–sprognozuvati–podalshi–krok–37355. [in Ukrainian].

Servatyuk V. M., Karpenko V.V.,Pechorin O.M. Pro deyaki pidkhody rozrobky dokumentiv bezposeredn'oho planuvannya zastosuvannya vysokomobil'nykhdesantnykh viys'k [Pechorin OM Some Approaches to Developing Direct Planning Documents for Highly Deployed Troops] Zbirnyk naukovykh spivrobitnykiv Natsional'noyi akademiyi, shcho zaymayut'sya sluzhboyu Ukrayiny.] – № 2(60). – 2013. – P. 180–190. [in Ukrainian].

Androshchuk O., Hrinchenko V. Zastosuvannya informatsiyno–analitychnoho zabezpechennya shchodo pidtrymky pryynyattya rishen' v okhoroni ta zakhysti zhavnoho kordonu [Androshchuk O., Grinchenko V. Application of information and analytical support] Zbirnyk naukovykh prats'Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viys'kovi ta tekhnichni nauky : naukove vydannya / hol. red. Oleksiyenko B. M. Khmel'nyts'kyy : Vydavnytstvo NADPSU [Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences: Scientific Edition / Ch. e . Oleksiyenko BM Khmelnitsky: Publishing House of the National Academy of Pedagogical Science. 2019. № 1(79). P.5 – 18. [in Ukrainian].

Demianchuk B. O., Verpivsky S. M., Melenchuk V.M. Osnovy avtotekhnichnoho zabezpechennya. Modelyuvannya protsesiv [Dem’anchuk BA, Verpivsky SM, Melenchuk VM Basics of car maintenance. Process modeling]. : Navchal'nyy posibnyk . Odesa.: Vydavnytstvo VA [ Tutorial . Odessa: VA Publishing House]. 2015. 296 p. [in Ukrainian].

Sivak V.A. Klyat Yu. O. Udoskonalenyy metod shvydkoho vidnovlennya povitryanodesantnoyi tekhniky ta ozbroyennya desantno–shturmovykh viys'k za kryteriyem zabezpechennya yikhn'oyi zhyvuchosti [Improved method of rapid restorationof air borne equipment and armament of assault troops on the criterion of ensuring their survivability]. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noii akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viys’kovi ta tekhnichni nauky: naukove vydannya / hol. red. Oleksiyenko B. M. Khmel’nyts’kyy [Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noii akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viys’kovi ta tekhnichni nauky: naukove vydannya / hol. red. Oleksiyenko B. M. Khmel’nyts’kyy]. 2019. № 1(79). С.230 – 239. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
СівакВ., & КлятЮ. (2020). МОДЕЛЬ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ОСНАЩЕННЯ ДЕСАНТНО–ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ТЕХНІКОЮ І ОЗБРОЄННЯМ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 321-335. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.207
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають