ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ПІДТРИМАННЯ ЖИВУЧОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

  • Вадим Сівак Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8262-4831
  • Петро Кулик Державна прикордонна служба України
Ключові слова: експлуатація, живучість, автомобільна та бронетанкова техніка

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст методики підтримання живучості автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України в процесі її експлуатації в особливих умовах виконання бойових завдань в межах операції Об’єднаних сил. У статті наведені аспекти наукових досліджень що розкривають процедуру визначення конструктивного рівня живучості зразків автомобільної та бронетанкової техніки, а також процесу вибору для комплектування прикордонних підрозділів, як виконують оперативно-службові та бойові завдання в особливих умовах. Сутність запропонованої методики полягає у раціональному виборі зразка автомобільної та бронетанкової техніки для комплектування прикордонних підрозділів, як виконують оперативно-службові та бойові завдання в особливих умовах. Методика розрахована для використання фахівцями інженерно-технічних підрозділів органів охорони державного кордону та відділу технічного забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України. Новизна методики підтримання живучості автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України в процесі її експлуатації в особливих умовах полягає в тому, що на відміну від існуючих у ній застосовується нова процедура вибору зразків за конструктивним рівнем живучості та визначені способи її підтримання в ході виконання завдань за призначенням.

Біографії авторів

Вадим Сівак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Петро Кулик, Державна прикордонна служба України

заступник начальника Головного центру підготовки молодших фахівців з озброєння

Посилання

Порошенко П. О. Виступ на науково-практичній конференції у ГШ ЗСУ 14-16 червня 2016 р. «Уроки гібридної війни: воєнні аспекти». URL: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki-nabutomu-dosvidu-mayemosprognozuvati-podalshi-krok-37355.

Матвійчук П. С. Стан та перспективи інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону за 2017 та десять місяців 2018 року. Матеріали зборів керівного складу інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України: доп. на зборах керівного складу інженерно-технічних підрозділів РУ та органів ДПСУ. Київ, 2018. 32 с.

Кириленко В. А., Сівак В. А. Аналіз факторів впливу на безпеку експлуатації та живучість транспортних засобів в особливих умовах загострення обстановки та ведення бойових дій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького /за ред. Б. М. Олексієнка. Хмельницький: НАДПСУ. 2015. № 23, ч. І. С. 152–163.

Говорущенко Н. Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчётные методи исследований): монография . Харьков: ХНАДУ, 2011. 292 с.

Бабакин А. Н. Живучесть ВАТ и боестойкие шины. Автомобильная промышленность. (Конструкции автотранспортных средств). № 11. Харьков: 2011. С. 19 - 22.

Сівак В. А. Альтернативний підхід до оцінки живучості зразків транспортних засобів та бойових броньованих машин. Науково-технічний журнал «Озброєння та військова техніка». Центрального науково-дослідного інституту ОВТ ЗСУ. Випуск № 3(11) Київ. 2016. С. 30-34.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Poroshenko P. O. Vystup na naukovo-praktychniy konferentsiyi u HSH ZSU 14-16 chervnya 2016 r. “Uroky hibrydnoyi viyny: voyenni aspekty“. [Speech at a scientific and practical conference at the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, June 14-16, 2016 “Lessons from the Hybrid War: Military Aspects”]. URL: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki-nabutomu-dosvidu-mayemo-sprognozuvati-podalshi-krok-37355. [in Ukrainian].

Matviychuk P. S. Stan ta perspektyvy inzhenernoho ta tekhnichnoho zabezpechennya okhorony derzhavnoho kordonu za 2017 ta desyat' misyatsiv 2018 roku. [Status and prospects of engineering and technical support of the state border guard in 2017 and ten months of 2018]. Materialy zboriv kerivnoho skladu inzhenernotekhnichnykh pidrozdiliv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny: dop. na zborakh kerivnoho skladu inzhenerno-tekhnichnykh pidrozdiliv RU ta orhaniv DPSU.[Materials of the meeting of the leadership of the engineering and technical subdivisions of the State Border Guard Service of Ukraine: add. at the meeting of the management of the engineering and technical departments of the Republic of Uzbekistan and the bodies of the SBGS]. Kitv. 2018. 32 p. [in Ukrainian].

Kirilenko V.A., Sivak V. A. Analiz faktoriv vplyvu na bezpeku ekspluatatsiyi ta zhyvuchist' transportnykh zasobiv v osoblyvykh umovakh zahostrennya obstanovky ta vedennya boyovykh diy [Analysis of factors of influence on the safety of operation and survivability of vehicles in special conditions of aggravation of the situation and the conduct of hostilities] Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny im. B. Khmel'nyts'koho /za red. B. M. Oleksiyenka. Khmel'nyts'kyy [Collection of scientific works of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine B. Khmelnitsky / ed. BM Oleksiyenko]. Khmelnytskyi. NADPSU. 2015. № 23, H. І. P. 152–163. [in Ukrainian].

Hovorushchenko N.Y. Systemotekhnyka avtomobil'noho transporta (raschëtnye metody yssledovanyy) [Road transport systems engineering (calculation methods of research)]: Monohrafiya [Monograph] / N.Y. Hovorushchenko. Kharkiv: KHADU, 2011. 292 p. [in Russian].

Babakin A. N. Zhivuchest’ VAT i boyestoykiye shiny. Avtomobil’naya promyshlennost’. (Konstruktsii avtotransportnyh sredstv). [BAT survivability and rugged tires. Automotive industry. (Construction of vehicles)]. № 11. Kharkiv: 2011. P.19 – 22.

Sivak V. A. Al'ternatyvnyy pidkhid do otsinky zhyvuchosti zrazkiv transportnykh zasobiv ta boyovykh bron'ovanykh mashyn [An alternative approach to assessing the survivability of vehicle samples and armored combat vehicles]. Naukovotekhnichnyy zhurnal «Ozbroyennya ta viys'kova tekhnika». Tsentral'noho naukovo-doslidnoho instytutu OVT ZSU [The scientific and technical journal “Weapons and military equipment”. Central Scientific Research Institute of the OVT ZSU. Vypusk №3 (11). Kiev. 2016. Р.30 -34.

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
СівакВ., & КуликП. (2020). ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ПІДТРИМАННЯ ЖИВУЧОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 336-346. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.208
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають