АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІНИ ОБСТАНОВКИ НА РІЧКОВИХ ДІЛЯНКАХ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Сергій БУРБЕЛА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7127-9975
  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2378-9887
  • Володимир ЛЕМЕШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-2664-7238
Ключові слова: охорона державного кордону, річкова ділянка, планування, фактори, аналіз факторів, орган охорони державного кордону

Анотація

У статті на основі вивчення нормативної бази, досліджень та публікацій проведено аналіз факторів, які визначають зміни обстановки на річкових ділянках державного кордону, виходячи з загроз та ризиків, притаманних таким ділянкам, відповідно до аналізу результатів затримання правопорушників на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби, що є основою для формалізації побудови охорони державного кордону на річковій ділянці і розробки моделі дій сил та засобів. Це дозволяє стверджувати, що наявність прорахунків, неточностей і неадекватності отриманих відомостей даним обстановки створює сприятливі умови для скоєння правопорушення та не дозволяє персоналу відділу прикордонної служби вчасно виявити правопорушення і вжити заходів для затримання правопорушників. Відповідно виявлення типових правопорушень здійснюється такими елементами складової побудови охорони державного кордону, як збирання, добування та обробки даних обстановки за інформаційними ознаками, які можна сформувати за певними показниками та визначити коефіцієнт їх залежності від різних умов. Проаналізовані типові правопорушення, виявлення яких здійснюється елементами складової побудови охорони державного кордону за інформаційними ознаками, свідчать про майбутнє або скоєне правопорушення. На основі вивчення чинників, отриманих під час аналізу оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону, що виконують завдання з охорони державного кордону на річкових ділянках, і відомостей про обстановку на ділянках відповідальності цих підрозділів представлено фактори обстановки, які впливають на охорону державного кордону, що є основою для формалізації побудови охорони державного кордону на річковій ділянці і розробки моделі дій сил та засобів. Розроблені на основі аналізу факторів модель та методика складуть методичну основу рекомендацій щодо планування застосування сил та засобів органу охорони державного кордону на річковій ділянці.

Біографії авторів

Сергій БУРБЕЛА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

 викладач кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

професор кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління факультету підготовки керівних кадрів

Володимир ЛЕМЕШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Начальник кафедри прикордонної служби  факультету охорони та захисту державного кордону

Посилання

Лесюкевич М.В. Порядок формування рекомендацій штабу органу охорони державного кордону, щодо організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби на річковій ділянці : Збірник статей слухачів факультету підготовки керівних кадрів №6. Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2015, 158-162 с.

Назаренко В. О. Про окремі аспекти моделювання оперативно-службової діяльності на морській (річковій) ділянці державного кордону : Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (19.11.2010 року). 2010. №1. 114-116 с.

Сапун О.М. Фактори, які впливають на охорону державного кордону відділом прикордонної служби на річковій ділянці при ускладненні обстановки : Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 листоп.2009 р.). 2009. №1. 100-103 с.

Мазур В.Ю. Функціональний аналіз варіантів створення єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській (річковій) ділянці в контексті забезпечення прикордонної безпеки : Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Хмельницький: вид-во НАДПСУ. 2017. №4(74). 158-175 с.

Яблонський І.М. Рекомендації начальнику та органу управління прикордонного загону, щодо вдосконалення застосування сил та засобів з метою ефективної охорони державного кордону на річковій ділянці : Збірник статей слухачів першого факультету. Хмельницький: вид-во НАДПСУ 2013. №4. 278-285 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lesyukevych M. V. (2015). Poryadok formuvannya rekomendatsiy shtabu orhanu okhorony derzhavnoho kordonu, shchodo orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti viddilu prykordonnoyi sluzhby na richkoviy dilyantsi [The order of formation of recommendations of a staff of body of protection of the state border, concerning the organization of operational and service activity of department of frontier service on a river site]. Zbirnyk statey slukhachiv fakulʹtetu pidhotovky kerivnykh kadriv №6.Khmelʹnytsʹkyy: vyd-vo NADPSU. 2015. pp. 158-162. [in Ukrainian]

Nazarenko V. O. (2010). Pro okremi aspekty modelyuvannya operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti na morsʹkiy (richkoviy) dilyantsi derzhavnoho kordonu[On some aspects of modeling operational and service activities at the sea (river) section of the state border]. Osvitnʹo-naukove zabezpechennya diyalʹnosti pravookhoronnykh orhaniv i viysʹkovykh formuvanʹ Ukrayiny: III Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya (19.11.2010 roku). 2010. №1. pp. 114-116. [in Ukrainian]

Sapun O. M. (2009). Faktory, yaki vplyvayutʹ na okhoronu derzhavnoho kordonu viddilom prykordonnoyi sluzhby na richkoviy dilyantsi pry uskladnenni obstanovky [Factors influencing the protection of the state border by the department of the border service on the river section in case of complication of the situation]. Osvitnʹo-naukove zabezpechennya diyalʹnosti pravookhoronnykh orhaniv i viysʹkovykh formuvanʹ Ukrayiny: II Vseukr. nauk.-prakt. konf. (20 lystop.2009 r.). 2009. №1. pp. 100-103. [in Ukrainian]

Mazur V. YU. (2017). Funktsionalʹnyy analiz variantiv stvorennya yedynoyi systemy vysvitlennya nadvodnoyi obstanovky na morsʹkiy (richkoviy) dilyantsi v konteksti zabezpechennya prykordonnoyi bezpeky [Functional analysis of options for creating a single system of surface lighting in the sea (river) area in the context of border security]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny / [holov. red. B.M. Oleksiyenko]. vyd-vo NADPSU. №4(74). pp. 158-175. [in Ukrainian]

Yablonsʹkyy I. M. Rekomendatsiyi nachalʹnyku ta orhanu upravlinnya prykordonnoho zahonu, shchodo vdoskonalennya zastosuvannya syl ta zasobiv z metoyu efektyvnoyi okhorony derzhavnoho kordonu na richkoviy dilyants [Recommendations to the chief and the managing body of the border detachment on improving the use of forces and means for the purpose of effective protection of the state border on the river section]. Zbirnyk statey slukhachiv pershoho fakulʹtetu vyd-vo NADPSU, 2013. №4. pp. 278-285. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-16
Як цитувати
БУРБЕЛАС., МИСИКА., & ЛЕМЕШКОВ. (2020). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІНИ ОБСТАНОВКИ НА РІЧКОВИХ ДІЛЯНКАХ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 18-31. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.435
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають