ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Ольга КІРЕЄВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-2598-6545
  • Олександр ЛОГВИНЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2012-8370
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, оперативно-розшуковий захід, візуальне спостереження, оперативно-розшукова діяльність

Анотація

У статті розкрито окремі особливості організації та проведення візуального спостереження  оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти проблемних питань, що стосуються поняття «візуальне спостереження», а також досліджено розкриття цього поняття іншими науковцями.
Розглянуто сучасний стан правого регулювання здійснення візуального спостереження як один із методів оперативно-розшукової діяльності, який застосовується оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України з метою виявлення та фіксації даних щодо протиправної діяльності на державному кордоні.
На сьогодні правовою основою діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України щодо здійснення візуального спостереження під час кримінального провадження є Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, закони України «Про Державну прикордонну службу України», «Про оперативну розшукову діяльність», «Про державну таємницю», інші нормативно-правові акти відомчого та міжвідомчого характеру. У той же час означені законодавчі акти мають низку прогалин. Оперативно-розшукова діяльність є особливою правоохоронною функцією, особливістю якої є переважно негласний характер і яка складається з системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів. Проведення оперативно-розшукових заходів включає в себе організацію візуального спостереження як за особою, так і за місцем або річчю. Завданням оперативно-розшукової діяльності як специфічного виду державної діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. Проведений аналіз ефективності роботи оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України свідчить про відсутність диференційованого підходу до організації та проведення різних видів візуального спостереження. У статті авторами визначено деякі проблемні питання організації та проведення візуального спостереження оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України в прикордонних районах.

Біографії авторів

Ольга КІРЕЄВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю

Олександр ЛОГВИНЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Філософський енциклопедичний словник / голов. ред. В. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Словник української мови у 11 т. / за ред.: І. Білодід (голова) [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1978. Т. 9. 916 c.

Універсальний словник-енциклопедія / за ред. М. Попович, І. Дзюба, Н. Корнієнко, Н. Мазепа, Н. Яковенко. 4-е вид. перероб. і доп. Львів: Тека, 2006. 1432 с.

Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2005. 640 с.

Семигіна Т. Словник із соціальної політики. Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. 253 с.

Перкін В., Біленчук П., Весельський В., Школьний В., Комаринська Ю. Криміналістика : мультимедійний підручник. Київ, 2008. URL: https://arm.naiau. kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_1.2.html (дата звернення 22.12.2019).

Юридичний словник-довідник у 6 т. / за ред.: Шемшученко Ю. К.: Femina, 1996. Т. 1. URL: http://leksika.com.ua/18310727/legal/vizualne_ sposterezhennya (дата звернення 23.12.2019).

Про оперативно-розшукову дiяльнicть: Закон України вiд 18.02.1992 р. № 2135-XII. Дата оновлення: 02.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2135-12 (дата звернення 23.12.2019).

Шумилов А. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы : учеб.-практ. пособие : в 2 кн.: Общие положения. 4-е изд., пересмотр. и испр. Москва, 2010. Кн. 1. 320 с.

Лахин В. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие . Вестник Омского университета. Серия «Право». Омск. 2007. Вып. 2. С. 106-111.

Шевченко В. Спостереження як один з основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади. Часопис Київського університету права. Київ. 2012. Вип. 2. С. 325–328.

Шинкаренко І., Кириченко О. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / за ред. професора І. Шинкаренка. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2016. 224 с.

Грібов М. Види візуального спостереження у кримінальному провадженні. Проблеми кримінального процесу. Київ: 2016. Вип. 4. С. 11-16.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk (2002). [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] / holov. red. V. Shynkaruk. Kyiv : Abrys, 2002. 742 p. [in Ukrainian]

Slovnyk ukrains'koi movy (1978). [Dictionary of the Ukrainian language]: in 11 volumes / za red. I. K. Bilodida. K. : Nauk. dumka, 1978. V. 9. 916 p. [in Ukrainian]

Universalnyi slovnyk-entsyklopediia (2006). [Universal Encyclopedia Dictionary] / za red. M. Popovych, I. Dziuba, N. Korniienko, N. Mazepa, N. Yakovenko. 4-e vyd. pererob. i dop. Lviv: Tek, 2006. 1432 p. [in Ukrainian]

Shapar V. (2005). Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk [Modern interpretive psychological dictionary] / Kharkiv : Prapor, 2005. 640 p. [in Ukrainian]

Semyhina T. (2005). Slovnyk iz sotsialnoi polityky [Dictionary of social policy]. Kyiv : Kyievo-Mohylianska akademiia, 2005. 253 p. [in Ukrainian]

Perkin V., Bilenchuk P., Veselskyi V., Shkolnyi V., Komarynska Yu. (2008). Kryminalistyka : multymediinyi pidruchnyk [Forensics: a multimedia textbook] Kyiv, 2008. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_1.2.html (дата звернення 22.12.2019). [in Ukrainian]

Yurydychnyi slovnyk-dovidnyk (1996). [Legal reference dictionary]: in 6 volumes / za red.: Shemshuchenko Yu. K.: Femina, 1996. V. 1. URL: http://leksika.com.ua/18310727/legal/ vizualne_sposterezhennya (дата звернення 23.12.2019). [in Ukrainian]

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist : Zakon Ukrainy [On operational investigation activity: Law of Ukraine] vid 18.02.1992, №2135-ХІІ. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information from the Verkhovna Rada of Ukraine] 1992, №22, p. 2. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2135-12 [in Ukrainian]

Shumilov A. (2010). Operativno-rozyisknaya deyatelnost: voprosyi i otvetyi [Operational-search activity: questions and answers]: ucheb.-prakt. posobie : in 2 kn.: Obschie polozheniya. 4-e izd., peresmotr. i ispr. Moskva. B. 1. 320 p. [in Russian]

Lahin V. (2007). Nablyudenie kak operativno-rozyisknoe meropriyatie [Observation as an operational-search action,]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Pravo». Omsk. 2007. №. 2. P. 106-111. [in Russian]

Shevchenko V. (2012). Sposterezhennia yak odyn z osnovnykh operatyvno-rozshukovykh zakhodiv pry rozsliduvanni ta rozkrytti koruptsiinykh diian v orhanakh sudovoi vlady. [Observation as one of basic operational search events is at investigation and opening of corruption acts in the judiciary] Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Kyiv. 2012. №. 2. P. 325–328. [in Ukrainian]

Shynkarenko I., Kyrychenko O. (2016). Pravovi ta orhanizatsiini osnovy zdiisnennia operatyvno-rozshukovykh zakhodiv ta nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii (strukturno-lohichni skhemy) pidrozdilamy kryminalnoi politsii: navchalnyi posibnyk [Legal and organizational bases of implementation of operative-investigative measures and silent investigative (investigative) actions (structural-logical schemes) by units of criminal police: a textbook] / za red. profesora I. Shynkarenka. Dnipropetrovsk: DDUVS 2016. 224 p. [in Ukrainian]

Hribov M. (2016). Vydy vizualnoho sposterezhennia u kryminalnomu provadzhenni. [Types of visual monitoring in criminal proceedings] Problemy kryminalnoho protsesu. Kyiv: 2016. №. 4. С. 11-16. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-16
Як цитувати
КІРЕЄВАО., & ЛОГВИНЕНКОО. (2020). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 82-95. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.439
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають