ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКІРИ ФІЛЬТРУЮЧОГО ТИПУ

Ключові слова: засоби індивідуального захисту шкіри фільтруючого типу, РХБ захист, нанотехнології, фільтроламінатне полотно, захисні матеріали і тканини, екрануючі тканини, фільтруюче-сорбуючі матеріали

Анотація

Досвід локальних війн та збройних конфліктів останніх десятирічь підтверджує те, що загальновійськовий бій може вестись як із застосуванням звичайної зброї, так і зброї масового ураження. Також як в мирний, так і в воєнний час залишається загроза руйнування потенційно-небезпечних об’єктів ядерної енергетики та хімічної промисловості, а  існуючий рівень технологій дозволив ряду країн вже зараз прийняти на озброєння різні зразки зброї на нетрадиційних принципах дії.

Тому в умовах сучасності, коли асиметричні загрози суттєво відрізняються від небезпек кінця ХХ століття, змінюються вимоги до захисних властивостей та часу захисної дії засобів індивідуального захисту, які на даному етапі повинні  продовжувати забезпечувати не тільки ефективний комплексний захист від небезпечних хімічних речовин і біологічних агентів, але і від негативних для здоров’я та життя людини процесів та явищ, які виникають при застосуванні зброї на  нетрадиційних принципах дії.

У статті на основі аналізу характеристик та базових технологій у сфері розробки і виробництва основних зразків засобів індивідуального захисту шкіри фільтруючого типу прийнятих на озброєння Збройними Силами України та арміями провідних країн світу розглянуто проблемні питання подальшого удосконалення засобів індивідуального захисту та визначено підходи до їх розв’язання.

Для цього розглянуто світові технології отримання захисних матеріалів зі спеціальними властивостями, які використовуються при створенні сучасних засобів захисту шкіри фільтруючого типу.

Встановлено, що функціональні властивості сучасного захисного одягу багато в чому залежать від вибору тканини та її здатності протистояти зовнішній дії та відводити випари з поверхні тіла.

Визначено, що підвищення універсальності засобів індивідуального захисту шкіри фільтруючого типу може бути досягнуто за рахунок створення багатошарових матеріалів зі спеціальними властивостями, впровадження нанотехнологій та використання оксидів алюмінію, цинку, магнію, титану або комплексних солей тих же металів при створенні матеріалів з самодегазуючими властивостями.

Біографії авторів

Ярослав КОРОЛЬ, Військова академія

кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Юрій ЛІСНІЧЕНКО, Військова академія

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Посилання

Левченко О.Є. Хімічна безпека як елемент національної безпеки. Наука і практика. 2014 №1(2). С.38.

Фердман Г.П. Про попередження та запобігання хімічного тероризму у сфері забезпечення національної безпеки України. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 1(13). С.79

Ковтуненко О.П., Богучарський В.В., Слюсар В.І., Федоров П.М. Зброя на нетрадиційних принципах дії (стан, тенденції, принцип дії та захист від неї): [монографія], Полтава: ПВІЗ, 2006. 247 с.

Терещенко А.М., Овчаренко І.В., Яльницький О.Д., Купрій В.М. Основні напрями розробок зброї на нових фізичних принципах. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2013, № 3(12). С.177.

Башкиров Н. Защита инфраструктури от электромагнитного импульса: британский взгляд. Зарубежное военное обозрение.2015 №12 С.41.

Khalil E. A technical overview on protective clothing against chemical hazard//AASCIT J.Chem. 2015. V.2. P.67.

Duncan S. Functional materials for CB protection against the asymmetric threat.Head/Soldier and Systems Protection Group Chemical and Biological Defence Section DRDC Suffield Defence R&D Canada. 2006.

Стрілець В.М., Васильєв М.В. Аналіз захисних властивостей засобів індивідуального захисту, які призначені для роботи в умовах викиду небезпечних хімічних речовин. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2010 №1 (23) С.197.

Царев Л. Разработки новых средств индивидуальной защиты в интересах Сухопутних войск США . Зарубежное военное обозрение.2013 №8. С.51.

Борисов А. Развитие средств индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа в ведущих зарубежных странах. Зарубежное военное обозрение.2016 №9 С.52.

Martini S. Clothing and protection in the Norwegian soldier modernisation program Normans. FFI. Principal Scientist. 2004.

Qi K., Wang X., Xin J.H. Photocatalytic selfcleaning textiles based on nanocrystalline titanium dioxide. Textile Research J. 2011. V. 81. № 1. P. 101–110.

Senić Ž, Bauk S., Vitorović-Todorović M. et al. Application of TiO2 nanoparticles for obtaining selfdecontaminating smart textiles. Scientific Technical Review. 2011. V. 61. № 3-4. P. 63–72.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Levchenko О.Y. (2014). Khimichna bezpeka yak natsionalnoi bezpeky. Nauka i praktyka [Chemical security as an element of national security. Science and practice]. № 1(2). P.38. [in Ukrainian]

Ferdman H.P. (2008). Pro poperedzhennia ta zapobihannia khimichnoho teroryzmu u sferi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika [About warning and prevention of chemical terrorism in the field of providing of national safety of Ukraine. Systems of Arms and Military Equipment]. № 1(13) P.79. [in Ukrainian]

Kovtunenko О.P., Bohucharskyi V.V., Sliusar V.І., Fedorov P.М. (2006). Zbroia na netradytsiinykh pryntsypakh dii (stan, tendentsii, pryntsyp dii ta zakhyst vid nei): monohrafiia [Weapons on unconventional action principles (condition, trends, principle of action and protection against it): monograph], Poltava: PVIZ. 247 p. [in Ukrainian]

Tereshchenko А.М., Ovcharenko І.V., Yalnytskyi О.D., Kuprii V.М. (2013). Osnovni napriamy rozrobok zbroi na novykh fizychnykh pryntsypakh. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy [Main directions of developments of weapon on new physical principles. Science and Technology of the Air Force of Ukraine]. № 3(12) P.177. [in Ukrainian]

Bashkirov N. (2015). Zashchita infrastruktury ot elektromagnitnogo impulsa britanskii vzgliad. Zarubezhnoe voennoe obozrenie [Protecting Infrastructure from Electromagnetic Pulse: A British View. Foreign Military Review]. № 12 P. 41. [in Russian]

Khalil E. (2015). A technical overview on protective clothing against chemical hazard. AASCIT J.Chem. V.2. P.67. [in English]

Duncan S. (2006). Functional materials for CB protection against the asymmetric threat.Head/Soldier and Systems Protection Group Chemical and Biological Defence Section DRDC Suffield Defence R&D Canada. [in English]

Strilets V.М., Vasyliev М.V. (2010). Analiz zakhysnykh vlastyvostei zasobiv indyvidualnoho zakhystu, yaki pryznacheni dlia roboty v umovakh vykydu nebezpechnykh khimichnykh rechovyn. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl [Analysis of the protective properties of personal protective equipment created for use in conditions of hazardous chemical emissions. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University]. № 1 (23) P. 197. [in Ukrainian]

TSarev L. (2013). Razrabotki novykh sredstv individualnoi zashchity v interesakh Sukhoputnikh voisk SShA. Zarubezhnoe voennoe obozrenie [Development of new personal protective equipment in behalf of the US Army. Foreign Military Review]. № 8 P. 51. [in Russian]

Borisov A. (2016). Razvitie sredstv individualnoi zashchity kozhi filtruiushchego tipa v vedushchikh zarubezhnykh stranakh. Zarubezhnoe voennoe obozrenie [Development of personal protective equipment of filtering type for skin in leading foreign countries. Foreign Military Review]. № 9 P. 52. [in Russian]

Martini S. (2004). Clothing and protection in the Norwegian soldier modernisation program Normans. FFI. Principal Scientist. [in English]

Qi K., Wang X., Xin J.H. (2011). Photocatalytic selfcleaning textiles based on nanocrystalline titanium dioxide. Textile Research J. V. 81. № 1. P. 101–110. [in English]

Senić Ž, Bauk S., Vitorović-Todorović M. et al. (2011). Application of TiO2 nanoparticles for obtaining selfdecontaminating smart textiles. Scientific Technical Review. V. 61. № 3-4. P. 63–72. [in English]

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
КОРОЛЬЯ., & ЛІСНІЧЕНКОЮ. (2020). ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКІРИ ФІЛЬТРУЮЧОГО ТИПУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 358-375. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.481
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають