АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Сергій ПСЬОЛ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6631-7727
  • Валентин МАЗУР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-3405-6200
Ключові слова: бензиновий двигун, зовнішня швидкісна характеристика, розрахунковий метод, потужність двигуна, крутний момент двигуна, коефіцієнт пристосовуваності

Анотація

Проаналізовано зовнішні швидкісні характеристики бензинових двигунів внутрішнього згорання із системами розподіленого впорскування пального. Для дослідження обрано двигуни автомобілів Skoda, Renault, Volkswagen, Ford. Проведено розрахунки швидкісних характеристик традиційним методом із застосуванням поліноміальних рівнянь. Під час розрахунків використовувались табличні значення коефіцієнтів полінома, які наведені у фаховій літературі. Встановлено, що отримані розрахункові результати недостатньо точно описують наявні експериментальні дані.

Запропоновано уточнити значення коефіцієнтів розрахункових залежностей шляхом апроксимації наявних експериментальних даних щодо залежності ефективної потужності бензинового двигуна із системою розподіленого впорскування від частоти обертання його колінчастого валу поліноміальною функцією третього ступеня. Апроксимація здійснювалась із застосуванням програми Microsoft Excel шляхом побудови лінії тренда. Для побудови кривої потужності в якості аргументу використано не абсолютне значення частоти обертання, а відношення її поточного значення до номінального.

За результатами проведених досліджень визначено коефіцієнти полінома, які доцільно застосовувати при розрахунках зовнішніх швидкісних характеристик автомобільних бензинових двигунів, обладнаних системою розподіленого впорскування пального. Для проведення наближених розрахунків тягово-швидкісних властивостей автомобілів, а також проведення розрахунків із навчальною метою запропоновано усереднені значення коефіцієнтів полінома.

Проведені розрахунки швидкісних характеристик та аналіз експериментальних і розрахункових значень коефіцієнтів пристосовуваності двигунів за крутним моментом і за частотою обертання показали зменшення похибки розрахунків у випадку застосування запропонованих у роботі коефіцієнтів полінома. У той же час суттєві похибки у визначенні коефіцієнтів пристосовуваності двигуна за частотою обертання мають місце при розрахунках зовнішніх швидкісних характеристик двигунів із регульованими фазами газорозподілу та двигунів, які мають близький до постійного крутний момент у широкому діапазоні частот обертання колінчастого валу.

Біографії авторів

Сергій ПСЬОЛ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Валентин МАЗУР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент

Посилання

Сирота В. І., Сахно В. П. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник. К. : Арістей, 2011. 356 с.

Хоменко І. М. Про побудову зовнішньої швидкісної характеристики автомобільного двигуна розрахунковим методом. URL: https://cutt.ly/hylCVOw (дата звернення: 23.09.2019).

Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л. с. URL: https://cutt.ly/OylC7po (дата звернення: 20.09.2019).

Puissance et couple. Des courbes. URL: https://cutt.ly/aylVgXw (дата звернення: 28.09.2019).

Пособие по програмне самообразования 310 Автомобиль Transporter модели 2004 года. Volkswagen Technical Site URL: https://cutt.ly/EylVOb9 (дата звернення: 19.05.2019).

2.0-litre Duratec HE 145 PS/107 kW. URL: https://cutt.ly/EylVKem (дата звернення: 26.11.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Syrota V. I., Sakhno V. P. Avtomobili. Osnovy konstruktsii, teoriia : navchalnyi posibnyk.[ Cars. Fundamentals of construction, theory: a textbook] K. : Aristei, 2011. 356 p. [in Ukrainian]

Khomenko I. M. Pro pobudovu zovnishnoi shvydkisnoi kharakterystyky avtomobilnoho dvyhuna rozrakhunkovym metodomm [On the construction of the external high-speed characteristics of the automobile engine by the calculation method] URL: https://cutt.ly/hylCVOw [in Ukrainian]

Skoda Oktavia А5 1.6 MPI 102 l. s. [Skoda Oktavia А5 1.6 MPI 102 h. p.] URL: https://cutt.ly/OylC7po [in Russian]

Puissance et couple. Des courbes. URL: https://cutt.ly/aylVgXw. [in English]

Posobye po prohramne samoobrazovanyia 310 Avtomobyl Transporter modely 2004 hoda [Self-Study Program Guide 310 Model 2004 Transporter Car]. Volkswagen Technical Site URL: https://cutt.ly/EylVOb9 [in Russian]

2.0-litre Duratec HE 145 PS/107 kW. URL: https://cutt.ly/EylVKem [in English]

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
ПСЬОЛС., & МАЗУРВ. (2020). АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 447-463. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.487
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають