ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД

  • Віталій САГАН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-1042-8353
  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2378-9887
Ключові слова: пально-мастильні матеріали, потреба, розрахунки, надбавки, підрозділ, орган охорони кордону, ліміт

Анотація

У статті проведено аналіз забезпеченості Державної прикордонної служби фінансовими ресурсами для закупівлі пально-мастильних матеріалів за останні 3 роки. На основі Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України проведений аналіз штатної потреби у пальному і встановленого  ліміту витрачання автомобільного бензину та дизельного палива. Проаналізовано відсоток забезпеченості, порівнюючи штатну потребу у пальному з встановленим лімітом на рік. Враховано важливість якісних підходів, які дозволяють спланувати мінімальну потребу в пальному для оперативно-службової діяльності підрозділу. Приведено порядок планування у визначенні потреби в пально-мастильних матеріалах для органів охорони кордону та підрозділів під час оперативно-службової діяльності на наступний період. Для розрахунку потреби в ПММ застосовуються різноманітні розрахункові формули. Які враховують такі параметри: робота в холодну пору року; робота в гірській місцевості; робота в міських умовах; робота, яка потребує частих зупинок; робота що потребує пониження швидкостей; їзда по полях, по пересіченій місцевості у важких шляхових умовах, тощо. Приводиться узагальнений розрахунок який може бути використаний підрозділами під час оформлення показників  потреби у ПММ на наступний період. Проаналізовано керівні документи що регламентують ключові аспекти які служать вихідними даними для подальшої роботи із визначення потреби у ПММ. Наведено приклад та методику заповнення розрахунку-заявки на необхідні пально-мастильні матеріали і спеціальні рідини для виконання оперативно-службових завдань сухопутних та авіаційних частин ДПСУ. На підставі проведеного аналізу оперативно-службової діяльності умовного підрозділу визначені показники що можуть бути взяті за основу при побудові   науково-методичного апарату визначення потреби у ПММ підрозділам, органам охорони кордону під час планування на наступний період.

Біографії авторів

Віталій САГАН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

професор кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління, доктор військових наук, доцент

Посилання

Про затвердження Настанови щодо забезпечення пальним органів Державної прикордонної служби України: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 24.06.2008 № 544.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80

Абрашин В. О. Удосконалення методики визначення потреби у матеріальних засобах на основі моделювання бойових дій. Системи озброєння і військова техніка. 2007. Вип. 2. С.21–24. URL:http://nbup:gov/ua/UJRN/soivt_2007_2_8.

Городнов В. П., Власюк В. В., Овчаренко В. В. Модель витрачання матеріальних засобів угрупування Національної гвардії України в особливий період. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2016. № 1 (46). С.146–150.

Ролін І. Ф., Морозов І. Є. Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угрупувань внутрішніх військ. Системи озброєння і військова техніка. 2013. № 4 (36). С.151–156.

Орел О. В, Левчук Н. П. Механізм фінансового планування у контексті виконання завдань оперативно-службової діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Державне управління. 2019. №2.

Про використання пально-мастильних матеріалів: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.02.2016 № 83 АГ.

Обеспечение горючим воинских частей. Москва: Военное издательство, 1989. 183 с.

Павлов С. П., Медінцев В. Г., Мельник В.М. Розрахунок потреби у пально-мастильних матеріалах для частин внутрішніх військ МВС України. Честь і закон, 2007. № 4. С.36–39. URL:http://books.ndcnangu.co.ua/statti_NDL_3/prihodko_chiz_2007_4.pdf

Розробка науково-методичного апарату визначення потреби у пально-мастильних матеріалах підрозділів органів охорони кордону під час підготовки до ОСД на наступний період (Шифр 219-0022 I): звіт про виконання науково-дослідної роботи. 2019. 69 с.

Про затвердження та введення в дію Табеля звітності Державної прикордонної служби України: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21.12.2016 № 200.

Норми витрати пального, масел, мастил і спеціальних рідин при експлуатації, ремонті та консервації військової техніки й озброєння Збройних Сил України: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.05.01 № 289. Київ, 1999. 271 с.

Про застосування норм витрат пально-мастильних матеріалів на автомобільних транспортних засобах : наказ Міністерства транспорту України від 10.02.1998 із останніми змінами від 24.01.2012. № 36. 116 с.

Про введення в дію Інструкції щодо поводження з отруйними технічними рідинами у Збройних Силах України : наказ заступника Міністра оборони України по тилу – начальника тилу Збройних Сил України від 02.02.1994 № 7. Київ, 1994. 54 с.

Про затвердження положення про забезпечення Збройних Сил України пальним і технічними засобами служби пального на мирний час: наказ Міністра оборони України від 31.07.2006 № 469. URL:https://tyl.at.ua/_ld/0/13_Nakaz_469_PMM.pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro zatverdzhennia Nastanovy shchodo zabezpechennia palnym orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [On Approval of the Instruction on the Provision of Fuel for Bodies of the State Border Guard Service of Ukraine]. Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 24.06.2008 No 544 [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated 24.06.2008 No.544].

Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku [On Approval of the Integrated Border Management Strategy for the Period Till 2025]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.07.2019 No. 687-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24.07.2019 No. 687-r]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80

Abrashyn V. O. (2007). Udoskonalennia metodyky vyznachennia potreby u materialnykh zasobakh na osnovi modeliuvannia boiovykh dii [Improvement of the Methodology for Determining the Need for Material Resources Based On Combat Modeling]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika [Weapons Systems and Military Equipment]. Vol.2. P .21–24. URL: http://nbup:gov/ua/UJRN/soivt_2007_2_8.

Horodnov V. P., Vlasiuk V. V., Ovcharenko V. V. (2016). Model vytrachannia materialnykh zasobiv uhrupuvannia Natsionalnoi hvardii Ukrainy v osoblyvyi period [Model of Spending Material Means For Groupings of National Guard of Ukraine In a Special Period]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl [Collection of Scientific Papers of Kharkiv National University of the Air Force]. Vol. 1 (46). S.146–150.

Rolin I. F., Morozov I. Ye. (2013). Metodychni polozhennia shchodo vyznachennia pokaznykiv i kryteriiu efektyvnosti funktsionuvannia systemy tylovoho zabezpechennia uhrupuvan vnutrishnikh viisk [Methodological Provisions for Determining Indicators and Criteria for the Effective Functioning of the Logistic Support System of Internal Troops]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika [Weapons Systems and Military Equipment]. Vol. 4 (36). P.151–156.

Orel O. V, Levchuk N. P. (2019). Mekhanizm finansovoho planuvannia u konteksti vykonannia zavdan operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [The Mechanism of Financial Planning In the Context of Accomplishing Operational and Service Tasks]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine]. Seriia: Derzhavne upravlinnia [Series: Public Administration]. Vol. 2.

Pro vykorystannia palno-mastylnykh materialiv [On the Use of Fuel and Lubricants]. Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 22.02.2016 No 83 AH [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine No. 83 of 22.02.2016].

Obespechenie goriuchim voinskikh chastei [Providing Fuel For Military Units]. Moscow: Voennoe izdatelstvo, 1989. 183 p.

Pavlov S. P., Medintsev V. H., Melnyk V. M. (2007). Rozrakhunok potreby u palno-mastylnykh materialakh dlia chastyn vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy [Calculation of the Need For Fuel And Lubricants For Units of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Chest i zakon [Honor and Law]. No 4. P.36–39. URL:http://books.ndcnangu.co.ua/statti_NDL_3/prihodko_chiz_2007_4.pdf

Rozrobka naukovo-metodychnoho aparatu vyznachennia potreby u palno-mastylnykh materialakh pidrozdiliv orhaniv okhorony kordonu pid chas pidhotovky do OSD na nastupnyi period [Development of Scientific And Methodological Apparatus For Determining the Need For Fuel And Lubricants of the Border Guard Units In Preparation For the OSA For the Subsequent Period]. Zvit pro vykonannia naukovo-doslidnoi roboty [Report On the Implementation of the Research Work]. 2019. 69 p.

Pro zatverdzhennia ta vvedennia v diiu Tabelia zvitnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [On Approval And Implementation of the Reporting Table of the State Border Guard Service of Ukraine]. Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 21.12.2016 No 200 [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated 21.12.2016 No. 200].

Normy vytraty palnoho, masel, mastyl i spetsialnykh ridyn pry ekspluatatsii, remonti ta konservatsii viiskovoi tekhniky y ozbroiennia Zbroinykh Syl Ukrainy [Fuel, Oils, Lubricants And Special Liquids Consumption Rates For the Operation, Repair And Preservation of Military Equipment And Weapons of the Armed Forces of Ukraine]. Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 08.05.01 No 289 [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated 08.05.01 No. 289]. Kyiv, 1999. 271 p.

Pro zastosuvannia norm vytrat palno-mastylnykh materialiv na avtomobilnykh transportnykh zasobakh [On the Application of Consumption Rates of Fuel And Lubricants For Motor Vehicles]. Nakaz Ministerstva transportu Ukrainy vid 10.02.1998 iz ostannimy zminamy vid 24.01.2012 No 36. [Order of the Ministry of Transport of Ukraine of 10.02.1998 with the latest changes of 24.01.2012 No 36]. 116 p.

Pro vvedennia v diiu Instruktsii shchodo povodzhennia z otruinymy tekhnichnymy ridynamy u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [On the Implementation of the Instructions For Treating Poisonous Technical Liquids in the Armed Forces of Ukraine]. Nakaz zastupnyka Ministra oborony Ukrainy po tylu – nachalnyka tylu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 02.02.1994 No 7 [Order of the Deputy Minister of Defense of Ukraine on Logistics - Chief of Logistics of the Armed Forces of Ukraine dated 02.02.1994 No. 7]. Kyiv, 1994. 54 p.

Pro zatverdzhennia polozhennia pro zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy palnym i tekhnichnymy zasobamy sluzhby palnoho na myrnyi chas [On Approval of the Regulation On the Provision of Fuel and Technical Means For the Armed Forces of Ukraine By the Fuel Supply Service In Peacetime]. Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 31.07.2006 No 469 [Order of the Minister of Defense of Ukraine dated 31.07.2006 No. 469]. URL: https://tyl.at.ua/_ld/0/13_Nakaz_469_PMM.pdf

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
САГАНВ., & МИСИКА. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 464-485. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.488
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають