ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ СУЧАСНИХ БПАК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

  • Вадим СІВАК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-8262-4831
  • Микола АНДРУШКО Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України http://orcid.org/0000-0001-5454-778X
  • Володимир ЛЯШЕНКО Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України http://orcid.org/0000-0003-0103-9815
  • Віктор ЯСЬКО Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка http://orcid.org/0000-0002-4905-083X
Ключові слова: інформаційні технології, функціональні завдання, об’єктивний контроль, уніфікація, технічні вимоги, реалізація

Анотація

У статті розкривається сучасний етап розвитку безпілотних авіаційних комплексів та особливості їх застосування у Збройних Силах України, що ускладнено відсутністю чітких однозначних вимог щодо здійснення об’єктивного контролю їх польотів. Подальше удосконалення  безпілотних літальних апаратів проходитиме за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій, передусім нових навігаційних систем, новітнього обладнання, ефективних силових установок, різного роду датчиків, що дає можливість довгострокового застосування таких літальних апаратів в різний час доби та при різних погодних умовах.

При цьому першочерговим завданням залишається контроль технічного стану безпілотних авіаційних комплексів.

У статті визначено, що дослідження виконувалися теоретичним методом, шляхом системного аналізу науково-технічної літератури, діючих керівних документів за напрямком дослідження та з урахуванням діючої практики при організації та здійсненні об’єктивного  контролю польотів.

Аналіз наявних систем та навантаження безпілотних літальних апаратів визначає необхідність створення уніфікованої вітчизняної системи об’єктивного контролю безпілотних авіаційних комплексів шляхом розробки уніфікованих бортових і наземних засобів об’єктивного контролю, що дозволить підвищити не тільки безпеку застосування безпілотних авіаційних комплексів та наддасть дієві інструменти для оцінки та прогнозування технічного стану безпілотних літальних апаратів, аналіз повноти виконання польотного завдання та дій членів екіпажу.

Проведені дослідження дозволили визначити завдання системи об’єктивного контролю, можливі варіанти застосування та технічні вимоги до неї. Результати дослідження пропонується використати для створення системи об’єктивного контролю безпілотних авіаційних комплексів та її застосування в Збройних Силах України.

Біографії авторів

Вадим СІВАК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Микола АНДРУШКО, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

старший науковий співробітник

Володимир ЛЯШЕНКО, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

кандидат технічних наук

Віктор ЯСЬКО, Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка

кандидат військових наук, доцент старший викладач кафедри військової підготовки

Посилання

Беспилотные летательные аппараты США. Приложение к информационно-аналитическому сборнику по материалам СМИ. Под ред. Ю.Моисеинко. – Запорожье: Издательский комплекс АО ”МОТОР СІЧ“, 2017. 139 с.

Цибатов В.А. Оптимизация бортовых систем сбора и обработки данных. М.: Наука, 1983. 176 с.

ДСТУ В 7371:2013 Техніка авіаційна військової призначеності. Апарати літальні безпілотні. Основні терміни, визначення понять і класифікація. – Київ: Держстандарт України, 2013.

Чекунов Е. Перспективы развития БЛА в США. Зарубежное военное обозрение, 2006. № 12. С. 44 – 47.

Краснов А., Путилин А.От разветки к боевым действиям.Зарубежное военное обозрение, 2004. № 5.– С.42 – 49.

Корнеев А.М. Бортовые регистраторы информации (проблемы эксплуатации, перспективы развития). Сб. Проблемы безопасности полетов. М.: 1989. № 5. С. 30 – 43.

ГОСТ 1 00774-98 Система сбора и обработки полетной информации самолетов (вертолетов). Общие технические требования.

Правила об’єктивного контролю в державній авіації України (введена в дію Наказом Міністерства оборони України від 03.12.2014 № 860).

Правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України (введена в дію Наказом Міністерства оборони України від 08.12.2016 № 661).

Харченко О.В., Кулєшин В.В., Коцуренко Ю.В. Класифікація та тенденції створення безпілотних літальних апаратів військового призначення. Наука і оборона, 2005. № 1. С. 47 – 54.

Мартинов В.С., Паутинка В.М., Чепіженко В.І., Коровін І.П., Агамов Л.Г., Негіевич В.М., Семенова Л.В. Застосування даних об’єктивного контролю польотів у авіаційних частинах Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України: Методичній посібник, випуск № 1145. Управління ГК ВПС ЗС України, 2004. 167 с.

Александров Л.Н., Круглов В.И, Кузнецов А.Г. и др. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем. Учебное пособие. – М.: ”ЛОГОС“, 2003. 736 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Moiseenko Y. (2017). Bespilotnyie letatelnyie apparatyi SShA. [Unmanned aerial vehicles of the USA], The appendix to the information-analytical collection on the materials of the media, Publishing complex of MOTOR SICH JSC, Zaporozhye, p.139. [in Ukrainian].

Tsibatov V.A. (1983). Optimizatsiya bortovyih sistem sbora i obrabotki dannyih. [Optimization of on-board data acquisition and processing systems], Nauka, Moscow, p.176.

DSTU 7371:2013 (2013). Tehnika aviatsiyna viyskovoyi priznachenosti. Aparati litalni bezpilotni. Osnovni termini, viznachennya ponyat i klasifikatsiya. [Military Aviation Technique. Unmanned aircrafts. Basic terms, definition of concepts and classification], Gosstandart of Ukraine, Kyiv, 14 p. [in Ukrainian].

Chekunov E. (2006). Perspektivyi razvitiya BLA v SShA. [Prospects for the development of UAV in the United States], Foreign military review, No.12, pp.44-47. [in Ukrainian].

Krasnov A. and Putilin A. (2004). Ot razvetki k boevyim deystviyam. [From the flare to the fighting], Foreign military review, No. 5, pp. 42-49. [in Ukrainian].

Korneev A.M. (1989). Bortovyie registratoryi informatsii (problemyi ekspluatatsii, perspektivyi razvitiya). [On-board information recorders (operational issues, development prospects)], Sat. Problems of Flight Safety, Moscow, No.5, pp. 30-43.

OST 1 00774-98 (1998). Sistema sbora i obrabotki poletnoy informatsii samoletov (vertoletov). Obschie tehnicheskie trebovaniya. [The system for collecting and processing flight information of aircraft (helicopters). General technical requirements], 21 p.

Order of the Ministry of Defense of Ukraine (2014). Pravila ob’ektivnogo kontrolyu v derzhavniy aviatsiyi Ukrayini. [Rules of objective control in the state aviation of Ukraine]. Kyiv, No. 860. [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Defense of Ukraine (2016). Pravila vikonannya polotiv bezpilotnimi aviatsiynimi kompleksami derzhavnoyi aviatsiyi Ukrayini. [The rules for carrying out flights by unmanned aviation complexes of state aviation of Ukraine]. Kyiv, No. 661. [in Ukrainian].

Kharchenko O.V., Kuleshin V.V. and Kutsurenko Y.V. (2005). KlasifIkatsiya ta tendentsiyi stvorennya bezpilotnih litalnih aparativ vsyskovogo priznachennya. [Classification and trends of the creation of unmanned aerial vehicles for military use]. Science and defense, No.1, pp. 47-54. [in Ukrainian].

Martynov V.S., Pautinka V.M., Chepizhenko V.I., Korovin I.P., Agamov L.G, Negievich V.M. and Semenova L.V. (2004). Zastosuvannya danih ob’yektivnogo kontrolyu polotiv u aviacijnih chastinah Vijskovo-Povitryanih Sil Zbrojnih Sil Ukrayini. [Application of data of objective control of flights in aviation parts of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine], Methodical Manual, Issue No.1145. Office MC MAF AF of Ukraine, p.167. [in Ukrainian].

Aleksandrov L.N., Kruglov V.I. and Kuznetsov A.G. (2003). Teoreticheskie osnovy ispytanij i eksperimentalnaya otrabotka slozhnyh tehnicheskih system. [Theoretical bases of tests and experimental testing of complex technical systems], Tutorial. LOGO, Moscow, p.736.

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
СІВАКВ., АНДРУШКОМ., ЛЯШЕНКОВ., & ЯСЬКОВ. (2020). ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ СУЧАСНИХ БПАК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 486-504. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.489
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають