МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО БОЙОВОГО КОМПЛЕКТУ ДО ПРОТИТАНКОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БРОНЬОВАНИХ ЦІЛЕЙ ПРОТИВНИКА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

Ключові слова: модель, бойовий комплект, броньована ціль противника, протитанковий засіб, загальновійськовий бій

Анотація

Наведено ідею та варіант схеми моделі, застосування якої може дозволити покроково отримати прогнозовані значення кількості бойових комплектів до зразків протитанкових засобів, що необхідно утримувати на блокпостах та опорних пунктах взводів Національної гвардії України та інших військових формувань для відбиття наступу сил противника в умовах загальновійськового бою.

Розрахунки ґрунтуються на прогнозуванні та усередненні результатів, що можливо отримати за допомогою одночасного застосування відомих та апробованих підходів математичного моделювання бойових дій. Головна ідея полягає у тому, що чим більше підходів для розрахунків буде застосовано та усереднено, тим більш наближеним буде прогноз до реально можливої потреби підрозділів у бойових комплектів до протитанкових засобів. Викладений у статті підхід та ідея можуть бути поширені на інші типи озброєння.

Результати моделювання можливо використовувати як підґрунтя для розроблення рекомендацій командирам опорних пунктів взводів та начальникам блокпостів Національної гвардії України та інших військових формувань щодо утримання необхідного бойового комплекту до протитанкових засобівна об’єктах виконання бойових завдань за призначенням для знищення броньованих цілей противника.

Оцінка достовірності та адекватності отриманих результатів може бути проведена шляхом порівняння теоретичних розрахунків із вже існуючими результатами бойових дій, що накопичено у відповідних відомостях та донесеннях, наприклад статистичні дані проведення Операції Об’єднаних сил на сході України.

Біографії авторів

Валерій ВЛАСЮК, Національна академія національної гвардії України

кандидат військових наук, доцент кафедри тактики

Роман ТРІЩУН, Національна академія національної гвардії України

старший викладач кафедри тактики

Євгеній ГОНЧАРОВ, Національна академія національної гвардії України

старший викладач кафедри тактики

Посилання

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс]: Закон України від 13.03.2014 р. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18. (дата звернення 01.11.2019).

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота: наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 605 від 30.12.2016.

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІІ. Взвод, відділення, екіпаж: наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 238 від 25.05.2016.

Алгоритм перевірки блокпостів, взводних та ротних опорних пунктів: облікований від 24.07.2015, відділ служби військ штабу, Головне управління Національної гвардії України.

FM 1-02 MCRP 5-12A. Change No.1. Operational Terms and Graphics. Headquarters Department of the Army, Headquarters Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy. 2 February 2010. 318 p.

FM 6.0: Commander and Staff Organization and Operations. Headquarters Department of the Army. 11 May 2015. 391 p.

The Battle Staff SMARTbook Guide to Designing, Planning & Conducting Military Operations5th Ed. by Norman M. Wade 04 May 2015. 322 p.

Commander’s Critical Information Requirements. Third Edition. Deployable Training Division, Deputy Director Joint Staff J7. July 2013. 20 p.

ATP 3-06, MCTP 12-10B, Urban operations, Headquarters, Department of the ArmyHeadquarters, United States Marine Corps, December 2017. 128 p.

FM 3-100.4, MCRP 4-11B: Environmental Considerations in Military Operations, Headquarters, Department of the Army, 11 May 2001. 235 p.

FM 3-05.130 Army Special Operations Forces Unconventional Warfare Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 30 September 2008. 248 p.

FM 7-92 12/13/2001 The Infantry Reconnaissance Platoon And Squad (Airborne, AirAssault, Light Infantry). Headquarters, Department of the Army Washington, DC, December 13, 2001. 334 p

FM 3-20.15 Tank Platoon Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 13 December 2012. 202 p.

FM 3-20.971 Reconnaissance Troop Recce Troop And Brigade Reconnaissance Troop. Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 02 December 2002. 284 p.

Городнов В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО. Харьков, ВИРТА ПВО, 1987. 380 с.

Ткаченко П. Н. Математические модели боевых действий. Москва, Советское радио, 1969. 240 с.

Чуев Ю. В. Исследование операций в военном деле. Москва, Воениздат, 1970. 256 с.

Вайнер А. Я. Тактические расчёты. Москва, Воениздат, 1977. 112 с.

Мильграм М. Г. Исследование операций и алгоритмизация боевых действий. Москва, Воениздат, 1968. 461 с.

Вентцель Е. С. Введение в исследование операций. Москва, Советское радио, 1964. 388 с.

Про затвердження Інструкції з обладнання блокпоста та організації служби особовим складом Національної гвардії України: наказ Командувача Національної гвардії України №160 від 15.07.2014.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Natsionalʹnu hvardiyu Ukrayiny (2014) [About the National Guard of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 13.03.2014 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18. [in Ukrainian].

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viysʹk Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna II. Batalʹyon, rota (2016) [Combat statute of the mechanized and tank troops of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part II Battalion, company]: nakaz komanduvacha Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny № 605 vid 30.12.2016. [in Ukrainian].

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viysʹk Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna IIІ. Vzvod, viddilennya, ekipazh (2016) [Combat statute of the mechanized and tank troops of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part III Platoon, Squad, crew]: nakaz komanduvacha Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny № 238 vid 25.05.2016. [in Ukrainian].

Alhorytm perevirky blokpostiv, vzvodnykh ta rotnykh opornykh punktiv (2015) [Algorithm for checkpoints, platoon and company strongholds]. Oblikovanyy vid 24.07.2015, viddil sluzhby viysʹk shtabu, Holovne upravlinnya Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny. [in Ukrainian].

FM 1-02 MCRP 5-12A (2010). Change No.1. Operational Terms and Graphics. Headquarters Department of the Army, Headquarters Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy. 2 February 2010. 318 p. [in English].

FM 6.0 (2015). Commander and Staff Organization and Operations. Headquarters Department of the Army. 11 May 2015. 391 p. [in English].

The Battle Staff SMARTbook (2015) .Guide to Designing, Planning & Conducting Military Operations5th Ed. by Norman M. Wade 04 May 2015. 322 p. [in English].

Commander’s Critical Information Requirements (2013). Third Edition. Deployable Training Division, Deputy Director Joint Staff J7. July 2013. 20 p. [in English].

ATP 3-06, MCTP 12-10B (2017) .Urban operations, Headquarters, Department of the ArmyHeadquarters, United States Marine Corps, December 2017, 128 p. [in English].

FM 3-100.4, MCRP 4-11B (2001). Environmental Considerations in Military Operations, Headquarters, Department of the Army, 11 May 2001. 235 p. [in English].

FM 3-05.130 (2008). Army Special Operations Forces Unconventional Warfare Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 30 September 2008. 248 p. [in English].

FM 7-92 12/13/2001 (2001). The Infantry Reconnaissance Platoon And Squad (Airborne, Air Assault, Light Infantry). Headquarters, Department of the Army Washington, DC, December 13, 2001. 334 p. [in English].

FM 3-20.15 (2012). Tank Platoon Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 13 December 2012. 202 p. [in English].

FM 3-20.971 (2002). Reconnaissance Troop Recce Troop And Brigade Reconnaissance Troop. Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 02 December 2002. 284 p. [in English].

Gorodnov V. P. (1987). Modelirovaniye boyevykh deystviy chastey, soyedineniy I obyedineniy voysk PVO [Modeling the combat operations of units, formations and associations of air defense forces]. Kharkov. VIRTA PVO, 1987. 380 p. [in Russian].

Tkachenko P. N. (1969). Matematicheskiye modeli boyevykh deystviy [Mathematical models of military operations]. Moskva. Sovetskoye radio, 1969. 240 p. [in Russian].

Chuyev U. V. (1970). Issledovaniye operatsiy v voyennom dele [Investigation of operations in military affairs]. Moskva, Voyenizdat, 1970. 256 p. [in Russian].

Vayner A. Y. (1977). Takticheskiye raschoty [Tactical calculations]. Moskva, Voyenizdat, 1977. 112 p. [in Russian].

Mil'gram M. G. (1968). Issledovaniye operatsiy i algoritmizatsiya boyevykh deystviy [Operations research and algorithmization fighting]. Moskva, Voyenizdat, 1968. 461 p. [in Russian].

Venttsel' Y. S. (1964). Vvedeniye v issledovaniye operatsiy [Introduction to operations research]. Moskva, Sovetskoye radio, 1964. 388 p. [in Russian].

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z obladnannya blokposta ta orhanizatsiyi sluzhby osobovym skladom Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny (2014) [On approval of the Instruction on the equipment of the post and organization of service by the personnel of the National Guard of Ukraine]. Nakaz Komanduvacha Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny №160 vid 15.07.2014. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ВЛАСЮКВ., ТРІЩУНР., & ГОНЧАРОВЄ. (2021). МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО БОЙОВОГО КОМПЛЕКТУ ДО ПРОТИТАНКОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БРОНЬОВАНИХ ЦІЛЕЙ ПРОТИВНИКА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 32-44. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.529
Розділ
Військові науки