АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСТА

Ключові слова: сучасне місто, тактична розвідка, ведення бойових дій, бій в населеному пункті, особливі умови

Анотація

Досвід локальних війн та збройних конфліктів останніх десятирічь підтверджує що бойові дії відбуваються переважно в умовах урбанізованої місцевості. Щільність забудови населених пунктів кожного року постійно зростає. Як в мирний час, так і в воєнний час в населених пунктах, особливо у великих містах, сконцентрований економічний, соціальний та політичний потенціал, і тому населені пункти мають важливе значення під час ведення бойових дій із застосуванням усіх видів зброї.

В умовах сучасності, коли асиметричні загрози суттєво відрізняються від небезпек кінця ХХ століття, виникає тенденція щодо збільшення просторових  і скорочення часових характеристик бою. Міста же у свою чергу створюють ідеальне середовище для ведення партизанських  дій іррегулярними збройними формуваннями, оскільки перевага регулярних військових підрозділів, передусім технічна, при діях в умовах високо урбанізованої місцевості значною мірою нейтралізується. Так як специфіка бою в умовах сучасного міста часто вимагає від підрозділів здатності діяти самостійно у відриві від основних сил військових частин. Відповідно до цього повинні змінюватись і способи ведення бойових дій, так як в подібних умовах обмежується мобільність військ, ускладняється управління підрозділами, вогнем та здійснення маневру. Збільшується потреба в отриманні та добуванні розвідувальних відомостей про противника та місцевість у районі майбутніх дій, необхідних для підготовки та ведення  успішного бою.

У статті на основі аналізу характеристик та тенденцій розвитку сучасних міст та населених пунктів, якісної зміни військового озброєння  Збройними Силами України та арміями провідних країн світу розглянуто проблемні питання подальшого удосконалення та особливостей ведення тактичної розвідки в особливих умовах, в місті.

Біографії авторів

Ігор ЗАЙЦЄВ, Військова академія

доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Ярослав КОРОЛЬ, Військова академія

кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Юрій ЛІСНІЧЕНКО, Військова академія

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Посилання

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. / Частина III (Взвод, відділення, екіпаж), Затверджено наказом командувача СВ ЗС України від 25.05.2016 № 238. 221 с.

Шпаль С.Г., Кравчук О.В., Гудзь А.М., Пріщепа С.В., Полець О.П. Військова топографія. / Підручник. Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, 2018. 644 с.

Лысенко Е. Ведение разведки в городских условиях. Армейский сборник, 2019. № 8 С. – 42 c.

Зайцев Д.В., Наконечний А.П., Пахарев С.О., Луценко І.О. Військова розвідка. / Навчальний посібник. Міністерство освіти і науки України КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ. 2016. 335 с.

Эль Мюрид, Обзор стратегии ИГ на опыте боев за Мосул, Сетевой журнал «Ситуация», 29.10.2017.

Олесик Н.С. Военная геоурбанистика. Армейский сборник. 2014. № 2 С. 31.

Robert H. Scales, Jr., A MOUT Doctrinal Concept, U.S. Army, MG (Retired). P. 168.

Ms. Amina J. Mohammed, Commission on Population and Development fifty-second session, 1-5 April 2019, United Nations.

Зайцев А.А., Развитие взглядов ведущих стран НАТО на применение Вооружённых сил, Труды БТТУ: история, философия, филология. 2014. № 5. С. 63.

Єманов В. В. Особливості застосування військ в умовах щільної міської забудови. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 2. С. 200-204. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2013_2_43


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Boiovyi statut mekhanizovanykh i tankovykh viisk Sukhoputnykh Viisk Zbroinykh Syl Ukrainy / Chastyna III (Vzvod, viddilennia, ekipazh) [Combat Manual of the Mechanized and Tank Forces of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine / Part III. Platoon, Section, Crew], Adopted 25.05.2016 by the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine Commander Order № 238 – P. 221.

Shpal S.H., Kravchuk О.V., Hudz А.М., Prishchepa S.V., Polets О.P. (2018). Viiskova topohrafiia [Military Topography] / Textbook. Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. P. 644.

Lysenko E. (2019). Vedenie razvedki v gorodskih usloviyah [Reconnaissance in urban environments]. Armejskij sbornik [Military Digest]. № 8. P. 42.

Zaitsev D.V., Nakonechnyi А.P., Pakharev S.О., Lutsenko І.О. (2016). Viiskova rozvidka [Military intelligence] / Study guide. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. P. 335.

Myurid El. Obzor strategii IG na opyte boev za Mosul [Review of the IS strategy on the experience of Mosul battle]. Setevoj zhurnal «Situaciya» [Network Journal "Situation"]. 29.10.2017.

Olesyk N.S. (2014). Voennaya geourbanistika [Military geourbanistics]. Armejskij sbornik [Military Digest].№ 2 P. 31.

Robert H. Scales, Jr., A MOUT Doctrinal Concept, U.S. Army, MG (Retired) P. 168.

Ms. Amina J. Mohammed, Commission on Population and Development fifty-second session, 1-5 April 2019, United Nations.

Zaitsev А.А., Razvitie vzglyadov vedushih stran NATO na primenenie Vooruzhyonnyh sil [Developing of the leading NATO countries views on the use of armed forces] Trudy BTTU: istoriya, filosofiya, filologiya (BTTU Works: History, Philosophy, Philology)/ № 5/ P. 63.

Yemanov V.V. (2014). Osoblyvosti zastosuvannia viisk v umovakh shchilnoi miskoi zabudovy [Features of Application of Troops in the Conditions of Dense Municipal Building] / Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy[Science and Technology of the Air Force of Ukraine], Kharkiv/ PP. 200-204.

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ЗАЙЦЄВІ., КОРОЛЬЯ., & ЛІСНІЧЕНКОЮ. (2021). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСТА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 45-58. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.530
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають