МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАТИ БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ ПОХІДНОЮ ОХОРОНОЮ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ РАПТОВОГО НАПАДУ ПРОТИВНИКА НА ГОЛОВНІ СИЛИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ ПІДРОЗДІЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: методика, марш, розвідка, похідна охорона

Анотація

Наведено методику, застосування якої може дозволити розробляти рекомендації командирам підрозділів Національної гвардії України та інших військових формувань щодо оцінювання та досягнення прогнозованої можливості успішного виконання бойових завдань з розвідки похідною охороною для недопущення раптового нападу противника на колону головних сил під час здійснення маршу. У роботі було прийнято та наведено систему гіпотез і допущень, яка визначає рамки та обмеження проведеного дослідження відносно реальних умов здійснення маршу колоною головних сил та дій похідної охорони підрозділу Національної гвардії України.
Послідовне застосування методики та отримані результати моделювання можливо використовувати для розроблення рекомендацій командирам підрозділів Національної гвардії України та інших
військових формувань для досягнення встановленої прогнозованої можливості виконати бойове завдання похідною охороною щодо недопущення раптового нападу противника на головні сили колони, що охороняються.
Для застосування методики передбачено шість етапів. На першому кроці здійснюють збирання та обробку початкових даних, необхідних для отримання шуканої оцінки ймовірності успішного виконання бойового завдання з розвідки похідною охороною підрозділу під час здійснення маршу. З другого по п’ятий крок відбувається оцінювання шуканих проміжних ймовірностей. На шостому кроці
виникає можливість формувати рекомендації командирам підрозділу та органу розвідки щодо недопущення раптового нападу на головні сили колони під час здійснення маршу.
Рекомендації ґрунтуються на тактико-технічних характеристиках одиниць озброєння, військової техніки, засобів ведення розвідки, що наявні у підрозділах Національної гвардії України та можуть бути поширені для застосування іншими військовими формуваннями.
Оцінки шуканих значень ймовірностей можливо отримати за допомогою застосування відомих та апробованих підходів математичного моделювання військових дій. Оцінку вірогідності та адекватності отриманих результатів моделювання, рекомендацій може бути проведено шляхом порівняння теоретичних розрахунків з уже відомими результатами виконання бойових завдань на Сході України підрозділами Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями, що накопичено у відповідних відомостях та донесеннях. 

Біографії авторів

Валерій Власюк, Національна академія Національної гвардії України

кандидат військових наук, доцент кафедри тактики командно-штабного факультету

Олексій Гасан, Національна академія Національної гвардії України

курсант командно-штабного факультету

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18. (дата звернення : 11.01.2021).

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота : наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.12.2016 № 605.

The Battle Staff SMARTbook Guide to Designing, Planning & Conducting Military Operations5th Ed. by Norman M. Wade 04 May 2015. 322 p.

ATP 3-06, MCTP 12-10B, Urban operations, Headquarters, Department of the ArmyHeadquarters, United States Marine Corps, December 2017, 128 p. 5. FM 3-20.15, Tank Platoon, Headquarters, Department of the Army. December 2012. 202 p.

ATP 3-90.1 (FM 3-90.1), Armor and Mechanized Infantry Company Team. Headquarters, Department of the Army. January 2016. 206 p.

FM 7-92, The Infantry Reconnaissance Platoon And Squad (Airborne, Air Assault, Light Infantry), Headquarters, Department of the Army, December 2001, 327 p.

ATP 3-90.1 (FM 3-90.1), Tank And Mechanized Infantry Company Team, Headquarters, Department of the Army, January 2016, 206 p.

FM 3-90-2, Reconnaissance, Security, and Tactical Enabling Tasks, Volume 2, Headquarters, Department of the Army, March 2013, 110 p.

FM 3-21.20, The Infantry Battalion, Headquarters, Department of the Army, December 2006, 599 p.

Городнов В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО. Харьков : ВИРТА ПВО, 1987. 380 с.

Ткаченко П. Н. Математические модели боевых действий. Москва : Советское радио, 1969. 240 с.

Мильграм М. Г. Исследование операций и алгоритмизация боевых действий. Москва : Воениздат, 1968. 461 с.

Катеринчук І. С., Мисик А. Б., Горбатюк А. П. Модель спільних дій підрозділів військових формувань та правоохоронних органів під час виконання завдань територіальної оборони. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ. 2017. № 1 (71). С. 87−106.

Андрушко О. В. Проблеми протидії диверсійно-розвідувальним групам підрозділами Державної прикордонної служби України на кордоні та в зоні проведення антитерористичної операції. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. 2017. № 3. С. 19–28.

Колянда В. В. Методика визначення впливу чинників раптовості на ефективність виконання завдань у спеціальній операції із знешкодження незаконного збройного формування. Честь і закон. Харків : НА НГУ. 2018. № 3(70). С. 34–41.

Власюк В. В., Тріщун Р. М., Гончаров Є. І. Модель визначення необхідного бойового комплекту до протитанкових засобів для знищення броньованих цілей противника в умовах загальновійськового бою. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький: НА ДПСУ, 2020. № 1 (82). С. 32 – 44.

Власюк В. В., Рибка Є. О., Ніконенко О. В. Модель оцінювання можливості виконати бойове завдання похідною охороною підрозділу Національної гвардії України під час здійснення маршу. Честь і закон. Харків: НА НГУ. 2020. № 2(73). С. 12–17.

Про підготовку військовослужбовців, військових частин (підрозділів) Національної гвардії України: наказ командувача Національної гвардії України від 14.03.2016 № 151.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Natsional'nu hvardiyu Ukrayiny [About the National Guard of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 13.03.2014 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18. [in Ukrainian].

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viys'k Sukhoputnykh viys'k Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna II. Batal'yon, rota (2016) [Military status of mechanized and tank armies of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part II Battalion, company]: nakaz komanduvacha Sukhoputnykh viys'k Zbroynykh Syl Ukrayiny № 605 vid 30.12.2016. [in Ukrainian].

The Battle Staff SMARTbook (2015) Guide to Designing, Planning & Conducting Military Operations5th Ed. by Norman M. Wade 04 May 2015. 322 p. [in English].

ATP 3-06, MCTP 12-10B, Urban operations (2017), Headquarters, Department of the ArmyHeadquarters, United States Marine Corps, December 2017, 128 p. [in English].

FM 3-20.15, Tank Platoon, (2012) Headquarters, Department of the Army. December 2012. 202 p. [in English].

ATP 3-90.1 (FM 3-90.1), (2016). Armor and Mechanized Infantry Company Team. Headquarters, Department of the Army. January 2016. 206 p. [in English].

FM 7-92, The Infantry Reconnaissance Platoon And Squad (Airborne, Air Assault, Light Infantry) (2001), Headquarters, Department of the Army, December 2001, 327 p. [in English].

ATP 3-90.1 (FM 3-90.1) (2016), Tank And Mechanized Infantry Company Team, Headquarters, Department of the Army, January 2016, 206 p. [in English].

FM 3-90-2, Reconnaissance, Security, and Tactical Enabling Tasks, Volume 2 (2013), Headquarters, Department of the Army, March 2013, 110 p. [in English].

FM 3-21.20, The Infantry Battalion (2006), Headquarters, Department of the Army, December 2006, 599 p. [in English].

Gorodnov V. P. (1987). Modelirovaniye boyevykh deystviy chastey, soyedineniy i obyedineniy voysk PVO [Modeling the combat operations of units, formations and associations of air defense forces]. Kharkov. VIRTA PVO, 1987. 380 p. [in Russian].

Tkachenko P. N. (1969). Matematicheskiye modeli boyevykh deystviy [Mathematical models of military operations]. Moskva. Sovetskoye radio, 1969. 240 p. [in Russian].

Mil’gram M. G. (1968). Issledovaniye operatsiy i algoritmizatsiya boyevykh deystviy [Operations research and algorithmization fighting]. Moskva, Voyenizdat, 1968. 461 p. [in Russian].

Katerinchuk Í. S., Misik A. B., Gorbatyuk A. P. (2017) Model’ spíl’nikh díy pídrozdílív víys’kovikh formuvan’ i pravookhoronnikh organív píd chas vikonannya zavdan’ teritoríal’noy oborony [Model of joint ctions of units of military formations and law enforcement agencies during the implementation of territorial defense tasks], Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viys'kovi ta tekhnichni nauky. Khmel'nyts'kyy: NA DPSU, 2020. № 1(82). P. 32 – 44. [In Ukrainian].

Andrushko O. V. (2017). Problemy protydiyi dyversiyno-rozviduval'nym hrupam pidrozdilamy Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny na kordoni ta v zoni provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi [Problems of counteraction to sabotage and reconnaissance groups by units of the State Border Guard Service of Ukraine at the border and in the area of the anti-terrorist operation]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Viys'kovi ta tekhnichni nauky. Khmel'nyts'kyy : NADPSU. 2017. № 3. P. 19–28. [In Ukrainian].

Kolyanda V. V. (2018). Metodyka vyznachennya vplyvu chynnykiv raptovosti na efektyvnist' vykonannya zavdan' u spetsial'niy operatsiyi iz zneshkodzhennya nezakonnoho zbroynoho formuvannya [Methods for determining the impact of suddenness factors on the effectiveness of tasks in a special operation to neutralize illegal armed groups]. Chest' i zakon. Kharkiv: NA NHU. 2018. № 3(70). P. 34–41. [In Ukrainian].

Vlasyuk V. V., Trishchun R. M., Honcharov Y. I. (2020). Model' vyznachennya neobkhidnoho boyovoho komplektu do protytankovykh zasobiv dlya znyshchennya bron'ovanykh tsiley protyvnyka v umovakh zahal'noviys'kovoho boyu [Model of determining the necessary combat kit for anti-tank weapons to destroy the enemy’s armored targets in conditions of all-out combat]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : viys'kovi ta tekhnichni nauky. Khmel'nyts'kyy : NA DPSU, 2020. № 1(82). P. 32–44. [In Ukrainian].

Vlasyuk V. V., Rybka Y. O., Nikonenko O. V. (2020). Model' otsinyuvannya mozhlyvosti vykonaty boyove zavdannya pokhidnoyu okhoronoyu pidrozdilu Natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny pid chas zdiysnennya marshu [Model of assessing the ability to perform a combat mission with a marching guard of the National Guard of Ukraine during the march]. Chest' i zakon. Kharkiv : NA NHU. 2020. № 2(73). P. 12–17. [In Ukrainian].

Pro pidhotovku viys'kovosluzhbovtsiv, viys'kovykh chastyn (pidrozdiliv) Natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny (2016). [About the training of servicemen, military units (subdivisions) of the National Guard of Ukraine]: nakaz komanduvacha Natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny vid 14.03.2016 № 151. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
ВласюкВ., & ГасанО. (2021). МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАТИ БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ ПОХІДНОЮ ОХОРОНОЮ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ РАПТОВОГО НАПАДУ ПРОТИВНИКА НА ГОЛОВНІ СИЛИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ ПІДРОЗДІЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 5-19. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.800
Розділ
Військові науки