РЕКОМЕНДАЦІЇ ШТАБАМ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗ ЗА НАПРЯМКАМИ КОНТРАБАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА КОРДОНАХ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Віктор Березюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8565-5441
  • Максим Токарчук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4011-6422
  • Вадим Бойко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2444-9024
  • Віктор Колесніков Департамент охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України
Ключові слова: контрабанда, контроль другої лінії, контроль першої лінії, огляд транспортних засобів, прогнозування, екстраполяція, кількісні та якісні показники

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові дефініції процесу контрабандної діяльності та оглядової роботи в пунктах пропуску через державний кордон, проблеми, що виникають в процесі її проведення. В умовах активізації ризиків на державному кордоні постає нагальна потреба в оцінці актуальних та потенційних загроз та їх прогнозуванні на певний період з метою своєчасної протидії їм навіть в мовах відсутності достатньої кількості сил та засобів. Прогнозування – процес складний та трудомісткий для будь-якої організації, тому початковим етапом процесу прогнозування є ідентифікація потреби в прогнозній інформації. На цьому етапі необхідно дати відповідь на питання: “Для чого потрібний цей прогноз? Яким чином він буде використаним для підготовки та прийняття рішення на відповідному рівні управління?” Саме тому було проведено ідентифікацію учасників процесу прогнозування: суб’єкта, замовника та користувача. Суб’єкт прогнозування – це організація, структурний підрозділ, що здійснює розробку прогнозу. В нашому випадку – це інформаційно-аналітичний відділ органу охорони державного кордону. Замовник прогнозу – організація, структурний підрозділ або окрема посадова особа, що ставить завдання на розробку прогнозу. В органі охорони державного кордону – це штаб і начальник штабу відповідно. Користувач прогнозу – організація, структурний підрозділ або посадова особа, що використовують результати у своїй діяльності. В окремих випадках користувачами прогнозу може бути й замовник. Користувачами прогнозу є як прикордонні підрозділи, так і штаб органу охорони державного кордону. З метою оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності було проведено статистичний аналіз результатів оперативно-службової діяльності в пунктах пропуску через державний кордон з країнами-членами Європейського Союзу та за допомогою спрощеного методу прогнозування, екстраполяції, було визначено тенденції у видах протиправної діяльності у середньостроковій перспективі на період 2021–2022 рр. Застосування екстраполяції для прогнозування базувалося на припущенні, що характер динаміки, тобто певна закономірність (тенденція) зміни досліджуваного явища, яка мала місце для певного проміжок часу в минулому збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Статистичний аналіз ґрунтувався на відомостях аналітичних зведень про обставини на державному кордоні та результатів оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у період з 2012 до 2020 рр. Оцінка та прогнозування здійснювалось відносно лише одного з видів контрабандної діяльності – контрабанди зброї, решту можливо буде визначити за аналогічною методикою. Використання кількісного та якісного прогнозування показників контрабандної діяльності разом із залученням висококваліфікованого персоналу, сучасних технічних засобів огляду, службових собак цілком здатне підвищити ефективність виявлення в ППр предметів та матеріалів, заборонених до ввезення/вивезення в/з Україну(и).

Біографії авторів

Віктор Березюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Максим Токарчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Вадим Бойко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Віктор Колесніков, Департамент охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України

старший офіцер відділу організації прикордонного контролю управління організації прикордонного контролю

Посилання

Аналітичне зведення про обстановку на державному кордоні та результати оперативно-службової діяльності державної прикордонної служби України у 2020 році. АДПСУ. Київ. 2020. 55 с.

Бевзюк А. О. Рекомендації органам управління прикордонних загонів ЗхРУ щодо організації прикордонного контролю на ділянці відповідальності на основі прогнозування показників оперативно-службової діяльності : магістерська робота. Хмельницький, 2019. 102 с.

Біньковський О. А. Сучасні підходи до розвитку системи пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів. Актуальні питання прикордонної безпеки: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць НДІ ДПСУ. Київ. Вид-во НАДПСУ, 2011. № 2. С. 3–9.

Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів. URL: http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/ 12text/g12_10.htm

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2009. 1736 с.

Єрошин Б. Ф. Методика визначення оптимального складу сил і засобів органів прикордонного контролю. Збірник наукових праць. № 11, Ч. ІІ / гол. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2009. С. 8–16.

Лейда Б. В. Методика оцінки ефективності прикордонного контролю. Науковий вісник ДПСУ. № 2. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2004. C. 72–73.

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними : постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text.

Про затвердження Інструкції з проведення аналізу ризиків у Держприкордонслужбі : наказ Міністерства внутрішніх справ України від МВС від 11.12.2017 № 1007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-18#Text

Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів : наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 22.04.2011 № 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0260621-11#Text

Про прикордонний контроль : Закон України від 05.11.2009. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2019–2020 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/Рezyltati_ОСД.pdf (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2018–2019 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/infografika_2019_na_sayt.pdf (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2017–2018 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/photoinfografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2018-rik-/ (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2016–2017 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/photo/infografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2017-rik/ (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2015–2016 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/photo/infografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti/ (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2014–2015 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2013–2014 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf (дата звернення: 14.12.2020)

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2012–2013 роки. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf (дата звернення: 14.12.2020)

Савченко М. В. Рекомендації штабам органів охорони державного кордону та начальникам підрозділів ЗхРУ щодо удосконалення протидії контрабанді зброї та боєприпасів у пунктах пропуску через державний кордон : магістерська робота. Хмельницький, 2019. 92 с.

Шершун А. А., Нездоровін В. П., Миропольська О. В. Основи митного законодавства в Україні : навч.-метод. посіб. Київ : ТП Пресс, 2004. 416 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Analitychne zvedennia pro obstanovku na derzhavnomu kordoni ta rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u 2020 rotsi (2020). [Analytical summary of the situation at the state border and the results of operational and service activitiesof the State Border Guard Serviceof Ukrainein2020 ] ADPSU. Kyiv. 2020. 55 s. [in Ukrainian]

Bevziuk A. O. (2019) Rekomendazii orhanam upravlinnia prykordonnyx zagoniv ZkhRU shchodo orhanizatsii prykordonnoho kontroliu na diliantsi vidpovidalnosti na osnovi prohnozuvannia pokaznykiv operatyvno-sluzhbovoi diialnosti / [Recommendations to the management bodies of the border detachments of the ZHRU on the organization of border control in the area of responsibility on the basis of prognosis of indicators of operational and service activities] Mahisterska robota. Khmelnytsky, 2019. 102 s. [in Ukrainian]

Binkovskyi О. A. (2011) Suchasni pidkhody do rozvytku systemy propusku cherez derzhavnyi kordon osib i transportnykh zasobiv/ [Modern approaches to the development of the system of crossing the state border of persons and vehicles] О. А. Binkovskyi // Aktualni pytannia prykordonnoi bezpeky: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: zbirnyk naukovykh prats NDI DPSU. Кyiv. Vyd-vo NADPSU, 2011. № 2. S. 3–9.[in Ukrainian]

Borotba z kontrabandoiu: neobkhidnis tnovykh pidkhodiv (2006) [Combating smuggling: the need for new approaches][Elektronnyi resurs]: Rezhym dostupu: http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/ 12text/g12_10.htm [in Ukrainian]

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2009) /[Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] Uklad. і golov. red. V. Т. Busel. К. Irpin: VTF “Perun”, 2009. 1736 s. [in Ukrainian]

Yeroshin B. F.(2009) Metodyka vyznachennia optumalnogo sklady syl i zasobiv organiv prykordonnoho kontroliu: [Methodology for determining the optimal composition of forces and means of border control] Zbirnyk naukovykh prats № 11, Ch. ІІ / gol. red. B. M. Oleksiyenko. Khmelnytsky : Vydavnytstvo NADPSU, 2009. S. 8–16. [in Ukrainian]

Leida B. V. (2004) Metodyka otsinky efektyvnosti prykordonnoho kontroliu:[Methodology for assessing the effectiveness of border control] Naukovyi visnyk DPSU № 2. Khmelnytsky : Vydavnytstvo NADPSU, 2004. S. 72–73. [in Ukrainian]

Mytnyi kodeks Ukrainy (2012) [Customs Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. [in Ukrainian]

Pytannia propusku cherez derzhavnyi kordon osib, avtomobilnykh, vodnyx, zaliznychnykh ta povitrianykh transportnykh zasobiv pereviznykiv і tovariv, shcho peremishchuiutsia nymy (2012) [ The issue of crossing the state border of persons, road, water, rail and air vehicles of carriers and goods moving by them] [Elektronnyi resurs]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2012 № 451. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Instruktsii z provedennia analizu ryzykiv u Derzhprykordonsluzhbi (2017) [About claim of instruction on risk analysis in the StateBorderGuardService] [Elektronnyi resurs]: nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy MVS vid 11.12.2017 № 1007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-18#Text. [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiiu ta zdiisnennia ohliadu transportnykh zasobiv і vantazhiv (2011).[About the organization and implementation of inspection of vehicles and cargoes]: nakaz Administratsii Derzhprykordonsluzhby Ukrainy vid 22.04.2011 № 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0260621-11#Text

Pro prykordonnyi kontrol (2009) [About border control] : Zakon Ukrainy vid 05.11.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text. [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2019-2020 roky [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2019 to 2020] URL: https://dpsu.gov.ua/upload/Рezyltati_ОСД.pdf (data zvernennia: 14.12.2020). [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2018-2019 roky /[The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2018 to 2019] URL: http:// https://dpsu.gov.ua/upload/infografika_2019_na_sayt.pdf (data zvernennia: 14.12.2020) [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoisluzhby Ukrainy za 2017-2018 roky / [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2017 to 2018] URL: https://dpsu.gov.ua/ua/photo-infografika-rezultatioperativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2018-rik-/ (data zvernennia: 14.12.2020) [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2016-2017 roky / [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2016 to 2017] URL: https://dpsu.gov.ua/ua/photo/infografika-rezultati-operativnosluzhbovoi-diyalnosti-za-2017-rik/ [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2015-2016 roky / [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2015 to 2016] URL: https://dpsu.gov.ua/ua/photo/infografika-rezultati-operativnosluzhbovoi-diyalnosti/ (data zvernennia: 14.12.2020) [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2014-2015 roky / [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2014 to 2015] URL: https://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf (data zvernennia: 14.12.2020) [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2013-2014 roky / [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2013 to 2014]. URL: http:// https://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf (data zvernennia: 14.12.2020) [in Ukrainian]

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy za 2012-2013 roky / [The results of operational and service support activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the period from 2012 to 2013]. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf (data zvernennia: 14.12.2020) [in Ukrainian]

Savchenko М. V. (2019) Rekomendazii shtabam orhaniv ohorony derzhavnoho kordonu ta nachalnykam pidrozdiliv ZkhRU shchodo udoskonalennia protydii kontrabandi zbroi ta boieprypasiv u punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon /[Recommendations to the staffs of the State Border Guard Bodies and the heads of ZHRU units on improving the counteraction to the smuggling of weapons and ammunition at check points across the state border] ahisterskarobota. Khmelnytsky, 2019. 92 s. [in Ukrainian]

Shershun А. А., Nezdorovin V. P., Myropolska O. V. (2004) Osnovy mytnoho zakonodavstva v Ukraini: [Fundamentals of customs legislation in Ukraine] Navch.-metod. posib. Кiyv : TPPress, 2004. 416 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
БерезюкВ., ТокарчукМ., БойкоВ., & КолесніковВ. (2021). РЕКОМЕНДАЦІЇ ШТАБАМ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗ ЗА НАПРЯМКАМИ КОНТРАБАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА КОРДОНАХ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 20-38. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.801
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають