ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ЛІНІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОТИДІЯТИ ЗБРОЙНИМ ПРОВОКАЦІЯМ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ

Ключові слова: збройні провокації, прикордонний район, оцінка спроможності

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню того, що країни-агресори, як правило, використовують збройні провокації в прикордонних районах для подальшого розвитку різних сценаріїв, які можуть мати як повномасштабне воєнне, так і політичне продовження. Доведено, що передувати реалізації таким планам буде накопичення розвідданих щодо військових формувань у прикордонних районах “держави-жертви”, уточнення можливостей інфраструктури, можливості сил реагування тощо. Крім зазначених моментів, на думку авторів, країна-агресор буде реалізовувати прикордонні збройні провокації (воєнні, цивільні) або з метою перевірки боєготовності як сил прикриття державного кордону, так і сил реагування (для вивчення часових параметрів, потенційних можливостей сил і засобів тощо), або для розпалу повномасштабного застосування військової сили. Представлено історичні факти, коли держави-агресори розпочинали свої загарбницькі дії на основі провокацій. Акцентовано на тому, що перед початком реалізації будь-якої військової провокації країна-агресор акумулює необхідний військовий потенціал у своїх прикордонних районах або районах, з яких в короткий термін необхідні сили та засоби можуть бути переміщені в заданий район дій. З урахуванням наведеного прикладу щодо кількості зосередження сил і засобів збройних сил Російської Федерації напроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби “Велика Писарівка” Сумського прикордонного загону існує ймовірність проведення противником у районі відповідальності вказаного відділу збройної провокації. З логічних висновків обґрунтовано об’єктивну потребу в розробці науково-методичного апарату оцінки спроможності лінійних підрозділів (ВПС) протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні.

Біографії авторів

Олександр Луцький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор

Дмитро Третяк, Сумський ПРИКЗ, СхРУ

начальник впс “Велика Писарівка”

Посилання

Біла книга антитерористичної операції на Сході України (2014–2016) / [під заг. ред. І. Руснака). Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. 162 с.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text (дата звернення : 12.11.2020).

Кириленко В. А., Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2009. 473 с.

Лемешко В. В., Телелим В. М., Кириленко В. А. Рекомендації управлінню органу охорони державного кордону щодо застосування прикордонного підрозділу швидкого реагування при загостренні воєнно-політичної обстановки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки / голов. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. № 2(72). С. 139–157.

Журавель В. Г. Модель визначення ймовірності виникнення збройного конфлікту на державному кордоні та успішної протидії йому силами Держприкордонслужби. Труди університету. Київ : Вид-во НУОУ, 2012. № 7(113). С. 258–266.

Герасимов В. Ценность науки в предвидении. Военно-промышленный курьер. 2013. № 8. С. 1–6.

Звіт про науково-дослідну роботу “Протидія “гібридній агресії” Російської федерації проти України у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України”. Шифр “Протистояння”. НАДПСУ, Хмельницький, 2020. 355 с.

Кириленко В. А., Назаренко В. О., Серватюк В. М., Бляшенко О. В. та ін. Перші кроки гібридної війни: російсько-український інцидент 2003 року в Керченській протоці : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2016. 120 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. та гол. ред. Вячеслав Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bila knyha antyterorystychnoi operatsii na Skhodi Ukrainy (2014-2016) / [pid zah. red. I. Rusnaka). Kyiv : Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, 2017. 162 s. [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2015 r. № 1189-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Kyrylenko V.A., Horodnov V. P., Lytvyn M. M., Ishchenko D. V. (2009). Teoretychni osnovy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia protsesiv okhorony derzhavnoho kordonu (u konteksti zavdan natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi): monohrafiia. Khmelnytskyi: vydavnytstvo NADPS Ukrainy. 473 s. [in Ukrainian]

Lemeshko V. V., Telelym V. M., Kyrylenko V. A. (2017). Rekomendatsii upravlinniu orhanu okhorony derzhavnoho kordonu shchodo zastosuvannia prykordonnoho pidrozdilu shvydkoho reahuvannia pry zahostrenni voiennopolitychnoi obstanovky. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : viiskovi ta tekhnichni nauky / holov. red. B. M. Oleksiienko. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU. № 2(72). S. 139–157. [in Ukrainian]

Zhuravel V. H. (2012). Model vyznachennia ymovirnosti vynyknennia zbroinoho konfliktu na derzhavnomu kordoni ta uspishnoi protydii yomu sylamy Derzhprykordonsluzhby. Trudy universytetu. Kyiv : Vyd-vo NUOU. № 7(113). S. 258–266. [in Ukrainian]

Herasymov V. (2013). Cennost’ nauki v predvidenii. Voenno-promyshlennyj kur’er. № 8. S. 1–6. [in Russian]

Zvit pro naukovo-doslidnu robotu “Protydiia “hibrydnii ahresii” rosiiskoi federatsii proty Ukrainy u voiennii sferi ta sferi bezpeky derzhavnoho kordonu Ukrainy” shyfr “Protystoiannia” NADPSU, Khmelnytskyi 2020. 355 s. [in Ukrainian]

Kyrylenko V. A., Nazarenko V. O., Servatiuk V. M., Bliashenko O. V. ta in. (2016). Pershi kroky hibrydnoi viiny: rosiisko-ukrainskyi intsydent 2003 roku v Kerchenskii prototsi. Monohrafiia. Khmelnytskyi.: NADPSU. 120 s. [in Ukrainian]

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy : ukl. ta hol. red. Viacheslav Busel. Kyiv ; Irpin : Perun, 2001. 1440 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
ЛуцькийО., & ТретякД. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ЛІНІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОТИДІЯТИ ЗБРОЙНИМ ПРОВОКАЦІЯМ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 39-51. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.802
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають