НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ

Ключові слова: прикордонний наряд, хорона державного кордону, особиста безпека, заходи особистої безпеки, тактика дій, тактика взаємодії, ймовірний правопорушник

Анотація

У статті на основі практики несення служби прикордонних нарядів у різних умовах обстановки надано рекомендації щодо дій складу прикордонного наряду, а саме під час перевірки документів у осіб, які перебувають у контрольованому прикордонному районі. Звертається увага на те, що професійна специфіка, коло необхідних прикордоннику професійних знань, умінь та навичок надзвичайно розширилися, і вимоги до належного рівня їх виконання стали жорсткішими. Це потребує високої комунікативної компетенції, умінь вирішувати конфліктні та інші проблемні ситуації. Опанування прикордонниками сучасних способів і прийомів дій у різних умовах обстановки дає можливість більш якісно, ефективно та, насамперед, безпечно виконувати завдання з охорони державного кордону. Пропонується тактика взаємодії наряду в складі двох-трьох прикордонників під час перевірки документів у ймовірного правопорушника. Виокремлено оптимальну тактику поведінки складу прикордонного наряду для конкретного правопорушення, що дозволить забезпечити належний рівень особистої безпеки прикордонного наряду.

Біографія автора

Володимир Нікіфоренко, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор юридичних наук, перший заступник Голови Державної прикордонної служби України

Посилання

Березенський О. І. Методика дій прикордонного наряду “прикордонний патруль” при виявленні основних інформаційних ознак правопорушень. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2013. № 3. С. 115–119.

Гетьманюк С., Лисак П., Гула В. Розробка інструментарію вибору раціональних параметрів системи прикордонного контролю. Збірник наукових праць НАДПСУ. Серія: Військові та технічні науки. Том 83. № 2. 2020. С. 70–81.

Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами : наказ від 05.07.2011 року № 330/151/809/434/146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-11#Text (дата звернення: 12.09.2020).

Про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України : наказ МВС України від 19.10.2015 року № 1261. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-15 (дата звернення: 14.09.2020).

Сич Р. В. Поняття особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників та форми її забезпечення в оперативно-службовій діяльності. Журнал науковий огляд. № 5 (26), 2016. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/862 (дата звернення: 18.09.2020).

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 20.09.2020).

Суббот А. І., Жадан І. В. Формування у курсантів-правоохоронців політики безпеки та дій у стані необхідної оборони. Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6 червня 2008 р., Ірпінь, Україна). Ірпінь, 2008. С. 561–563.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezenskyi О. І. (2013). Metodyka dii prykordonnoho nariadu “prykordonnyi patrul” pry vyiavlenni osnovnykh informatsiinykh oznak pravoporushen [Methods of actions of the border guard detail "border patrol" in identifying the main information signs of law-breaking]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. ¹ 3. Pp. 115–119. [in Ukrainian]

Hetmaniuk S., Lysak P., Hula V. (2020). Rozrobka instrumentariiu vyboru ratsionalnykh parametriv systemy prykordonnoho kontroliu [Development of tools for selecting rational parameters of the border control system]. Zbirnyk naukovykh prats NADPSU. Seriia: Viiskovi ta tekhnichni nauky [Collection of scientific works of NASBGS. Series: Military and technical sciences]. Volume 83 ¹ 2. Pp. 70–81. [in Ukrainian]

Kodeks povedinky pratsivnykiv, do funktsionalnykh oboviazkiv yakykh nalezhyt zdiisnennia upravlinnia kordonamy [Code of Conduct for employees, whose functional responsibilities include border management] : nakaz vid 05.07.2011 ¹ 330/151/809/434/146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-11#Text [in Ukrainian]

Pro sluzhbu prykordonnykh nariadiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [About the service of border guard details of the State Border Guard Service of Ukraine]: nakaz MVS Ukrainy vid 19.10.2015. ¹ 1261 URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-15 [in Ukrainian]

Sych R. V. (2016). Poniattia osobystoi bezpeky maibutnikh ofitserivprykordonnykiv ta formy yii zabezpechennia v operatyvno-sluzhbovii diialnosti [The concept of personal security of future border guard officers and forms of ensuring it in operational and service activities]. Zhurnal naukovyi ohliad [Journal of Scientific Review]. ¹ 5 (26). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal /article/view/862 [in Ukrainian]

Stratehiia intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku [Integrated border management strategy for the period up to 2025] : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.07.2019 ¹ 687-ð. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Subbot À. ²., Zhadan ². V. (2008). Formuvannia u kursantiv-pravookhorontsiv polityky bezpeky ta dii u stani neobkhidnoi oborony [Formation of security policy and actions in the state of necessary defense in law enforcement cadets]. Orhanizatsiinopravove zabezpechennia diialnosti kontroliuiuchykh ta pravookhoronnykh orhaniv u sferi hospodariuvannia: problemy sohodennia ta perspektyvy rozvytku : materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference “Organizational and legal support of the activities of regulatory and law enforcement agencies in the field of ownership: current problemsand prospects”] (June 6, 2008, Irpin, Ukraine) Irpin. Pp. 561–563. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
НікіфоренкоВ. (2021). НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 52-64. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.803
Розділ
Військові науки