КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ НАТО

  • Сергій Радзіковський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0002-5884-0374
Ключові слова: модель бойової підготовки, заходи оперативної та бойової підготовки, боєздатність військ (сил), нові форми підготовки та способи ведення бойових дій, ефективність способів застосування озброєння та військової техніки, бойові спроможності, навчальні завдання, стандарти підготовки

Анотація

У статті викладено погляди на концептуальні засади запровадження сучасної моделі бойової підготовки у військових частинах (підрозділах) Сухопутних військ Збройних Сил України шляхом адаптації стандартів НАТО, які слід вдумливо використовувати в ході підготовки військових формувань до виконання завдань за призначенням. Запропонована модель підготовки передбачає принципово інший підхід як до процесу навчання військ (сил), так і до системи їх оцінювання, що полягає в пріоритетному вирішенні завдань бойової підготовки, їх цільовому фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні. Продумана організація та беззаперечне виконання заходів бойової підготовки у Сухопутних військах повинно стати основним змістом повсякденної життєдіяльності військових колективів. Стаття має на меті обґрунтування необхідності запровадження сучасної моделі бойової підготовки у Сухопутних військах як дієвого та вкрай важливого інструменту стримування противника та відсічі можливій широкомасштабній збройній агресії проти України. Запровадження сучасної моделі бойової підготовки передбачає єдині підходи до основ організації системи підготовки військ (сил), а також вимоги до планування та проведення навчальних заходів. Процес бойового навчання організовується відповідно до визначених військовим частинам (підрозділам) завдань, з урахуванням досягнутого ними рівня навченості та переліків бойових спроможностей для набуття (нарощування, підтримання) протягом періоду навчання і реальних обсягів ресурсного забезпечення, виділеного на проведення заходів підготовки, а також набутого бойового досвіду та досвіду проведення сумісної підготовки з військовими формуваннями країн – членів НАТО. Основною вимогою щодо організації бойової підготовки є творчий підхід, уникнення шаблонності під час навчання форм і способів ведення маневрених бойових дій з урахуванням обстановки та тактики дій противника, спрямування зусиль на поліпшення фахової майстерності особового складу, ефективне використання підлеглими озброєння та військової техніки, досягнення перемоги з найменшими втратами у силах, засобах і ресурсах.

Біографія автора

Сергій Радзіковський, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

науковий співробітник науково-дослідного відділу (підготовки військ) наукового центру

Посилання

Військово-політичні вказівки щодо забезпечення реалізації державної політики в системі Міністерства оборони України у 2021, 2022 та двох подальших роках / затверджені наказом Міністерства оборони України від 03.12.2020 № 20.

Про підсумки діяльності Збройних Сил України за 2020 рік та завдання на 2021 рік : наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.12.2020 № 231.

Про організацію підготовки Збройних Сил України у 2021 навчальному році : директива Генерального штабу Збройних Сил України від 21.11.2020 № Д-11.

Про затвердження та введення в дію Тимчасової доктрини застосування сил оборони держави : наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 31.03.2020 № 124.

Попко С. М., Музиченко Д. П. Перспективи розвитку спроможностей Сухопутних військ Збройних Сил України. Наука і оборона. 2019. № 1. С. 3–8.

Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України ВКДП 7-00(03).01 / затверджена начальником Генерального штабу Збройних Сил України 07.10.2020.

Турчинов О. В. Біля кордонів України стоїть величезне військо РФ, готове до великої війни. URL: https://ukr.segodnya.ua/politics/turchinov-u-granicukrainy-stoit-ogromnoe-voysko-rf-gotovoe-k-bolshoy-voyne-1130418.html (дата звернення : 11.03.2020).

Щодо організації підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України в 2021 навчальному році : розпорядження командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 11 грудня 2020 року.

Доктрина підготовки сил оборони держави ВКП 7-00(01).01 / затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 21.01.2020 № 18.

Биченков В. В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2015. № 3. С. 9–17.

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міноборони та ЗС України, затверджений у МО України. URL: http:// www.mil.gov.ua/news/2017/11/30/u-ministerstvi-oboroni-ukraini-zatverdzheno-edinij-perelik-(katalog)-spromozhnostej-minoboroni-ta-zs-ukraini (дата звернення : 11.06.2020).

Типовий каталог завдань (підзавдань) з підготовки Збройних Сил України ВКДП 7(5)-00(01).01 / затверджений наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 27.01.2020 № 26.

Інструкція про порядок розроблення (розміщення) стандартів (каталогів завдань) з підготовки та проведення оцінювання за стандартами підготовки ЗС України ВКДП 7-00(03).02 / затверджена та введена в дію наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 27.01.2020 № 26.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Viiskovo-politychni vkazivky shchodo zabezpechennia realizatsii derzhavnoi polityky v systemi Ministerstva oborony Ukrainy u 2021, 2022 ta dvokh podalshykh rokakh / zatverdzheni nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 03.12.2020 roku № 20. [Military-political instructions on ensuring the implementation of state policy in the system of the Ministry of Defense of Ukraine in 2021, 2022 and two subsequent years / approved by the order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 03.12.2020 № 20]. [in Ukrainian]

Pro pidsumky diialnosti Zbroinykh Syl Ukrainy za 2020 rik ta zavdannia na 2021 rik. Nakaz Holovnokomanduvacha Zbroinykh Syl Ukrainy vid 24.12.2020 roku № 231 [On the results of the Army of Ukraine for 2020 and tasks for 2021. Order of the Commander-in-Chief of the Army of Ukraine dated 24.12.2020 № 231]. [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiiu pidhotovky Zbroinykh Syl Ukrainy u 2021 navchalnomu rotsi. Dyrektyva Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 21.11.2020 roku № D-11 [On the organization of training of the Army of Ukraine in the 2021 academic year. Directive of the General Staff of the Army of Ukraine dated 21.11.2020 № D-11]. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia ta vvedennia v diiu Tymchasovoi doktryny zastosuvannia syl oborony derzhavy. Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 31.03.2020 roku № 124 [On approval and implementation of the Provisional Doctrine of the use of state defense forces. Order of the General Staff of the Army of Ukraine dated 31.03.2020 № 124]. [in Ukrainian]

Popko S. M., Muzichenko D. P. (2019). Perspektyvy rozvytku spromozhnostei Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy [Prospects for the development of capabilities of the Land Forces of the Army of Ukraine]. Nauka i oborona [Science and Defense]. 2019. № 1. S. 3–8. [in Ukrainian]

Nastanova z boiovoi pidhotovky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy VKDP 7-00(03).01 / zatverdzhena nachalnykom Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy 07.10.2020 roku [Guidelines for combat training in the Army of Ukraine VKDP 7-00 (03) .01 / approved by the Chief of the General Staff of the Army of Ukraine on 07.10.2020]. [in Ukrainian]

Turchinov O. V. Bilia kordoniv Ukrainy stoit velychezne viisko RF, hotove do velykoi viiny [Near the borders of Ukraine is a huge army of the Russian Federation, ready for a great war]. URL: https://ukr.segodnya.ua/politics/ turchinov-u-granicukrainy-stoit-ogromnoe-voysko-rf-gotovoe-k-bolshoy-voyne-1130418.html. [in Ukrainian]

Shchodo orhanizatsii pidhotovky Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy v 2021 navchalnomu rotsi. Rozporiadzhennia komanduvacha Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy vid 11 hrudnia 2020 roku [Regarding the organization of training of the Land Forces of the Army of Ukraine in the 2021 academic year. Order of the Commander of the Land Forces of the Army of Ukraine dated December 11, 2020]. [in Ukrainian]

Doktryna pidhotovky syl oborony derzhavy VKP 7-00(01).01 / zatverdzhena nakazom Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 21.01.2020 № 18 [The doctrine of training of the defense forces of the CPSU State 7-00 (01) .01 / approved by the order of the General Staff of the Army of Ukraine dated 21.01.2020 № 18]. [in Ukrainian]

Bichenkov V. V. (2015). Syntez systemy pidtrymky pryiniattia rishen vyznachennia rivnia spromozhnostei Zbroinykh Syl Ukrainy v khodi oboronnoho planuvannia [Synthesis of the decision support system for determining the level of capabilities of the Army of Ukraine in the course of defense planning]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. № 3. S. 9–17. [in Ukrainian]

Yedynyi perelik (kataloh) spromozhnostei Minoborony ta ZS Ukrainy, zatverdzhenyi u MO Ukrainy [The only list (catalog) of capabilities of the Ministry of Defense and the Army of Ukraine, approved by the Ministry of Defense of Ukraine]. URL: http: // www.mil.gov.ua/news/2017/11/30/u-ministerstvi-oboroniukraini-zatverdzheno-edinij-perelik-(katalog)-spromozhnostej-minoboroni-ta-zsukraini. [in Ukrainian]

Typovyi kataloh zavdan (pidzavdan) z pidhotovky Zbroinykh Syl Ukrainy VKDP 7(5)-00(01).01 / zatverdzhenyi nakazom Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 27.01.2020 roku № 26 [Standard catalog of tasks (subtasks) for the training of the Army of Ukraine VKDP 7 (5) -00 (01) .01 / approved by the order of the General Staff of the Army of Ukraine dated 27.01.2020 № 26. [in Ukrainian]

Instruktsiia pro poriadok rozroblennia (rozmishchennia) standartiv (katalohiv zavdan) z pidhotovky ta provedennia otsiniuvannia za standartamy pidhotovky ZS Ukrainy VKDP 7-00(03).02 / zatverdzhena ta vvedena v diiu nakazom Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 27.01.2020 roku № 26 [Instruction on the procedure for development (placement) of standards (task catalogs) for preparation and conduct of assessment according to the standards of preparation of the Army of Ukraine VKDP 7-00 (03).02 / approved and put into effect by the order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine from 27.01.2020 № 26]. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
РадзіковськийС. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ НАТО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 65-85. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.804
Розділ
Військові науки