ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВИМИ ЗАСОБАМИ “ГІБРИДНІЙ” АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

  • Василь Телелим Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-5926-7680
  • Борис Олексієнко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5613-8354
  • Володимир Кириленко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2206-1651
Ключові слова: воєнний конфлікт, “гібридна” загроза, “гібридна” операція, “гібридна” агресія, протидія “гібридній” агресії, інформа- ційна війна, економічна війна, терористичні акти, російська агресія

Анотація

У статті розглянуто основні визначення (поняття) і сутність протидії “гібридній” агресії з боку Російської Федерації (РФ) проти України як в загальному плані, так і військовими засобами, її основні уроки. Показано, що заходи протидії “гібридній2 агресії в Україні у своєму розвитку пройшли досить складний і неоднозначний шлях від абсолютного їх несприйняття не лише керівництвом держави, але і переважною більшістю українського суспільства у зв’язку зі сліпою вірою у політичну порядність кремлівських політиків, вірність їх взятим на себе міжнародним зобов’язанням стосовно гарантування Україні незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на майже безкоштовну передачу Росії третього у світі за розміром ядерного потенціалу, і аж до безкомпромісного збройного протистояння із російськими найманцями та їх посібниками на Сході України. У статті розкриваються основні етапи протидії російській “гібридній” агресії у всіх її основних сферах, надається їх змістовне наповнення, показана еволюція нарощування заходів протидії, але водночас особлива увага приділена протидії військовими засобами, тобто головним чином у процесі підготовки та участі військових формувань сил оборони сектору безпеки й оборони України спочатку в антитерористичній операції, а згодом – і в операції Об’єднаних сил. Зважаючи на значний діапазон завдань протидії російській “гібридній” агресії військовими засобами, наведено й основні можливі форми застосування сил оборони в різних умовах оперативної обстановки в процесі бойових дій.

Біографії авторів

Василь Телелим, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, професор кафедри

Борис Олексієнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, провідний науковий співробітник

Володимир Кириленко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України : Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”: Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016

Варіанти застосування ЗС України, інших складових сил оборони відповідно до ймовірних сценаріїв виникнення та розвитку ситуації воєнного характеру на середньо- та довгострокову перспективу: проєкт. (Вх. 304/1/737).

Федина С. Гібридні загрози міжнародній безпеці та шляхи протидії. Вісник Львівського університету. 2017. Випуск 43. С. 54–63.

Amos C. Fox, Andrew J. Rossow. “Аналіз гібридної війни Росії: оцінка військових дій між Росією та Україною”. The Land Warfare Papers, No. 112 march 2017. The Institute of Land Warfare. Association of the United States Army. Arlington. Virginia.

Марсель Х. Ван Херпен. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого. Харків : Віват, 2015. 304 с.

Пунда Ю. В., Телелим В. М. Основи стратегії національної безпеки і оборони : підручник. Київ : НУОУ, 2016. 596 с.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

Косевцов В. О., Бінько І. Ф. Україна в системі військово-політичних відносин з сусідніми країнами: кількісний вимір : монографія. Київ : РНБО України, 1996. 40 с.

Кириленко В. А., Назаренко В. О., Серватюк В. М., Бляшенко О. В. Перші кроки гібридної війни: російсько-український інцидент 2003 року в Керченській протоці : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2016. 120 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text [in Ukrainian]

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy” : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 № 287/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text [in Ukrainian]

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku “Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text [in Ukrainian]

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku “Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.03.2016 № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 [in Ukrainian]

Varianty zastosuvannia ZS Ukrainy, inshykh skladovykh syl oborony vidpovidno do ymovirnykh stsenariiv vynyknennia ta rozvytku sytuatsii voiennoho kharakteru na seredno- ta dovhostrokovu perspektyvu : proekt. (Vkh. 304/1/737). [in Ukrainian]

Fedyna S. (2017). Hibrydni zahrozy mizhnarodnii bezpetsi ta shliakhy protydii. Visnyk Lvivskoho universytetu. Vypusk 43. S. 54-63. [in Ukrainian]

Amos C. Fox, Andrew J. Rossow. (2017). Analiz hibrydnoi viiny Rosii: Otsinka viiskovykh dii mizh Rosiieiu ta Ukrainoiu. The Land Warfare Papers. No 112 march 2017. The Institute of Land Warfare, Association of the United States Army. Arlington. Virginia. [in Ukrainian]

Marsel Kh. Van Kherpen (2015). Viiny Putina. Chechnia, Hruziia, Ukraina: nezasvoieni uroky mynuloho. Kharkiv.: Vivat, 2015. 304 s. [in Ukrainian]

Punda Yu. V., Telelym V.M. (2016). Osnovy stratehii natsionalnoi bezpeky i oborony : pidruchnyk. Kyiv : NUOU. 596 s. [in Ukrainian]

Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front : monohrafiia / za zah. red. V. P. Horbulina. Kyiv : NISD, 2017. 496 s. [in Ukrainian]

Kosevtsov V. O., Binko I. F. (1996). Ukraina v systemi viiskovo-politychnykh vidnosyn z susidnimy krainamy: kilkisnyi vymir : monohrafiia. Kyiv : RNBO Ukrainy, 1996. 40 s.

Kyrylenko V. A., Nazarenko V. O., Servatiuk V. M., Bliashenko O. V. (2016). Pershi kroky hibrydnoi viiny: rosiisko-ukrainskyi intsydent 2003 roku v Kerchenskii prototsi : monohrafiia. Khmelnytskyi : NADPSU. 120 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
ТелелимВ., ОлексієнкоБ., & КириленкоВ. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВИМИ ЗАСОБАМИ “ГІБРИДНІЙ” АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 119-138. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.807
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають