ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІНУВАННЯ

  • Сергій Голушко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0001-5678-3305
  • Сергій Позігун Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0002-1210-8612
  • Назар Маліновський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0001-6624-8832
  • Олександр Прищепа Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-1968-0483
Ключові слова: дистанційне мінування, система дистанційного мінування, система управління мінуванням, комп’ютеризована система

Анотація

Особливістю сучасних бойових дій, завдяки високій мобільності військ, є стрімкі висування із глибини, можливість створювання в короткий час переваги на необхідних напрямках, підтримання постійної напруги під час ведення різних бойових дій та зберігання ініціативи, здійснення необхідних та своєчасних маневрів силами та засобами, проведення глибоких ударів і рейдових дій, організація осередків бойових дій у глибині бойових порядків противника, швидкій перехід до надійної оборони із забезпеченням її високої стійкості та активності. Для обмеження здійснення маневру військ противника, порушення запланованої діяльності його об’єктів, нанесення йому втрат мінно-вибуховими загородженнями й створення сприятливих для його ефективного ураження іншими вогневими засобами застосовується дистанційне мінування. Дистанційне мінування, здійснюючи моральний та психологічний вплив на противника, сприяє сковуванню його дій, нанесенню втрат у живій силі та військовій техніці, а при кількаразовому застосуванні по одному й тому же об’єкту чи підрозділах противника може призвести до його виснаження і відмови від задуму дій. Висока ефективність дистанційного мінування досягається всебічною розвідкою противника і місцевості, вибором найбільш доцільного типу мін, часу і місця встановлення мінних полів, управлінням режимами мінуванням, швидким доведенням завдань до виконавців та організацією тісної взаємодії з підрозділами, в інтересах яких застосовується дистанційне мінування. Дистанційне встановлення мінних полів здійснюється з використанням різноманітних прийомів та способів мінування, які залежать від тактики дій частин та підрозділів авіації ракетних військ і артилерії та підрозділів інженерних військ при виконанні ними бойових завдань. У статті описано роботу системи управління мінування, яка буде використовуватися на мінних загороджувачах вітчизняних зразків, та спосіб покращення управління мінування. Результатами цієї роботи буде використання комп’ютерних систем в управлінні та контролі дистанційного мінування.

Біографії авторів

Сергій Голушко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Сергій Позігун, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри наземної артилерії факультету ракетних військ і артилерії

Назар Маліновський, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Олександр Прищепа, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Стаховський О. В., Грабовець О. Інженерне забезпечення частин і підрозділів у бою : навчальний посібник. Харків : ПП “Точка”, 2015. 336 с.

Керівництво із застосування інженерних боєприпасів у Міністерстві оборони України та Збройних силах України ; Мін-во оборони України. Київ : Вид-во МО України, 2010. 314 с.

Про затвердження Керівництва з улаштування інженерних загороджень підрозділами Міністерства оборони України та Збройних Сил України : наказ МОУ від 10.07.2015 № 330.

Нагачевський В., Голушко С., Прищепа О., Кмін В. Машини інженерного озброєння. Ч. 1. Машини для влаштування мінно-вибухових загороджень. Засоби подолання мінно-вибухових загороджень. Львів. НАСВ, 2019. 412 с.

Универсальный минный заградитель УМЗ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Москва : Воениздат, 1989. 226 с.

Сердцев Н. И., Аверченко А. М. Развитие средств инженерного вооружения : проблемы и пути решения. Военно-теоретический журнал “Военная мысль”. Москва : Военизд. 2004. № 1. С. 23–32.

Исследование перспектив развития вооружения и военной техники на период до 2010 года : отчет по комплексной НИР (закл) / ЦНИИ им. Карбышева. Москва : 1989. 262 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Stakhovsky O. V., Grabovets O. F. (2015) Inzhenerne zabezpechennya chastyn i pidrozdiliv u boyu. [Engineering support of units and subdivisions in combat]. Textbook. Кharkiv. PE “Point”, 2015. p. 336. [in Ukrainian]

Kerivnytstvo iz zastosuvannya inzhenernykh boyeprypasiv u Ministerstvi oborony Ukrayiny ta Zbroynykh sylakh Ukrayiny. [Guidelines for the use of engineering ammunition in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine]. Kiev, Published by the Ministry of Defense of Ukraine. 2010. p. 314. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennya Kerivnytstva z ulashtuvannya inzhenernykh zahorodzhen' pidrozdilamy Ministerstva oborony Ukrayiny ta Zbroynykh Syl Ukrayiny. [On approval of the Manual on the arrangement of engineeringbarriers by units of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine]. Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated July 10 2015 № 330. [in Ukrainian]

Nagachevsky V., Golushko S., Pryschepa O., Kmin V. (2019) Mashyny inzhenernoho ozbroyennya. P.1. Mashyny dlya vlashtuvannya minno-vybukhovykh zahorodzhen'. Zasoby podolannya minno-vybukhovykh zahorodzhen'. [Engineering weapons vehicles. Part 1. Vehicles for arranging minefields. Means of overcoming mine barriers] . Lviv. NASV. 2019. p. 412. [in Ukrainian]

Universal’nyy minnyy zagraditel’ UMZ. Tekhnicheskoye opisaniye i instruktsiya po ekspluatatsii. [Universal mine barrier UMZ. Technical description and operating instructions] . Moskva . Voenizdat. 1989. p. 226. [in Russian]

Serdtsev N. I., Averchenko A. M. (2004). Razvitiye sredstv inzhenernogo vooruzheniya : problemy i puti resheniya. [Development of engineering weapons: problems and solutions] . Military-theoretical magazine “Military Thought”. Moskva : Voenizd. 2004. № 1. p. 23–32. [in Russian]

Issledovaniye perspektiv razvitiya vooruzheniya i voyennoy tekhniki na period do 2010 goda : otchet po kompleksnoy NIR (zakl). [Research of prospects of development of armament and military equipment for the period till 2010: the report on complex] . Karbyshev TsNII. Moskva : 1989. p. 262. [in Russian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
ГолушкоС., ПозігунС., МаліновськийН., & ПрищепаО. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІНУВАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 139-152. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.808
Розділ
Технічні науки