МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

  • Ольга Кіреєва Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2598-6545
  • Віктор Мальчевський Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: інформація, інформаційний контент, підрозділ кримінального аналізу, методика

Анотація

У науковій статті розроблено алгоритм і методику формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів. Систематизовано джерела інформації серед автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів, які використовують у діяльності підрозділи кримінального аналізу прикордонного загону. Визначено ступінь значущості інформаційного контенту для виконання завдань підрозділами кримінального аналізу та основні складові інформаційного контенту, що наповнюються інформацією із використанням інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів. Обґрунтовано низку показників, зокрема коефіцієнти важливості джерела інформації та їх можливість забезпечувати інформацією. Адаптовано удосконалений інструментарій оцінювання вірогідності інформації до розробленої методики з урахуванням повсякденних умов та умов раптово виниклих завдань. Для оцінки ймовірності своєчасного формування інформаційного контенту використано показник оперативності. Подано порядок формування складу інформаційного контенту. Новизна методики формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів полягає у комбінованому використанні розроблених та відомих часткових показників та критеріїв для формування найбільш доцільного варіанта інформаційного контенту, який спрямовано на підвищення ефективності виконання завдань, що визначає старший начальник підрозділам кримінального аналізу. Створений із застосуванням розробленої методики інформаційний контент дозволяє забезпечити інформацію з необхідними показниками вірогідності та впродовж часу, який не перевищує припустимий період. Використання розробленої методики має важливе практичне значення для проведення аналітичних досліджень у формі оперативного та ситуаційного кримінального аналізу. Зазначено, що у подальших наукових дослідженнях доцільно розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики в діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Біографії авторів

Ольга Кіреєва, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальних дисциплін

Віктор Мальчевський, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 22.06.2020).

Власюк О. В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. № 6. С. 82–85.

Дем’янчук О. І., Ковбаса Ю. М., Сідор М. І. Практика застосування оперативно-розшуковими підрозділами Західного регіонального управління имінального аналізу у сфері протидії незаконній міграції на державному кордоні України. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. № 2. С. 76–83.

Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. Науковий вісник Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. № 4. С. 3–7.

Кіреєва О. С. Деякі аспекти використання кримінального аналізу для оперативного забезпечення підрозділів. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України (Хмельницький, 8 грудня 2016 р.) : матер. ІХ всеукр. наук.-практич. конф. Хмельницький : Вид-во НА ДПСУ, 2016. С. 170–171.

Козлов Д. В. Використання в оперативно-розшуковій діяльності можливостей кримінального аналізу на морській ділянці відповідальності. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. № 5. С. 48–53.

Трус А. С. Стан запровадження системи кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. № 1. С. 53–59.

Фаріон О. Б. Інформаційне забезпечення стратегічного кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби : Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НАДПСУ, 2017. № 3(73). С. 185–196.

Про затвердження Інструкції про організацію та ведення кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.01.2008. № 28. Київ : АДПСУ, 2008. С. 10.

Стрельбіцький М. А. Технологія забезпечення функціональної безпеки інтегрованої інформаційної системи Держприкордонслужби на стадії модернізації : дис. д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 інформаційні технології Київ : НАУ, 2018. 453 с.

Орлов А. И. Экспертные оценки : учебное пособие. Москва, 2002. 31 с.

Кириленко В. А., Городнов В. П., Каратаєв Р. Г. Показники якості інформації, яка використовується при управлінні в Державній прикордонній службі України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2008. № 44. С. 18 – 23.

Про затвердження Інструкції про порядок оцінки інформації за методом 4х4 : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.01.08 № 44. Київ : АДПСУ, 2008.

Кириленко В. А., Городнов В. П., Каратаєв Р. Г., Цибровський М. Ю. Модель визначення ступеня відповідності об’єкта уваги даним про потенційного незаконного мігранта в пунктах пропуску через державний кордон. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2008. № 46. С. 29−34.

Фаріон О. Б., Цигикал П. О. Модель розпізнавання злочинів оперативно-розшуковим відділом Державної прикордонної служби України для своєчасного їх попередження, виявлення і припинення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. № 1(71). С. 238–255.

Цигикал П. О. Методика формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони. Честь і закон. Харків : Вид-во НАНГУ, 2017. № 4(63). С. 69–75.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ : навч. посібник. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2006. 266 c.

Телелим В. М., Загорка О. М, Стрижевський В. В. Досвід створення та застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та на початку ХХІ століття : монографія. Київ : НУОУ, 2012 336 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby [About approval of Strategy of development of Government frontier service]. (2015, 23 November). Uriadovyi kurier. 2015. v. 220 [in Ukrainian]

Vlasiuk O. V. (2012). Vykorystannia kryminalnoho analizu v operatyvnorozshukovii diialnosti [The use of criminal analysis in operational and investigative activities] : Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : NADPSU, 2012. v. 6. (pp. 82 – 85). [in Ukrainian]

Demianchuk O. I., Kovbasa Yu. M., Sidor M. I. (2010). Praktyka zastosuvannia operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy Zakhidnoho rehionalnoho upravlinnia kryminalnoho analizu u sferi protydii nezakonnii mihratsii na derzhavnomu kordoniUkr ainy [Practice of application by criminal investigation units of the Western Regional Department of criminal analysis in the field of combating illegal migration on the state border of Ukraine] : Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2010. v. 2. (pp. 76 – 83). [in Ukrainian]

Makhniuk A. V. (2011). Teoretychni osnovy provadzhennia kryminalnoho analizu u sferi pravookhoronnoi diialnosti [Theoretical bases of criminal analysis in the field of law enforcement] . Naukovyi visnyk Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : NADPSU, 2011. v. 4. (pp. 3 – 7). [in Ukrainian]

Kireieva O. S. (2016). Deiaki aspekty vykorystannia kryminalnoho analizu dlia operatyvnoho zabezpechennia pidrozdiliv [Some aspects of the use of criminal analysis for the operational support of units] . Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy : mater. IKh vseukr. nauk.-praktych. konf. Khmelnytskyi : NADPSU, 2016. (pp. 170 – 171). [in Ukrainian]

Kozlov D. V. (2011). Vykorystannia v operatyvno-rozshukovii diialnosti mozhlyvostei kryminalnoho analizu na morskii diliantsi vidpovidalnosti [Use in operational and investigative activities of the possibilities of criminal analysis in the maritime area of responsibility] : Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : NADPSU, 2011. v. 5. (pp. 48 – 53). [in Ukrainian]

Trus A. S. (2009). Stan zaprovadzhennia systemy kryminalnoho analizu v operatyvno-rozshukovykh pidrozdilakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [The state of introduction of the system of criminal analysis in operative-search divisions of the State Border Guard Service of Ukraine] : Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : NADPSU, 2009. v. 1. (pp. 53 – 59). [in Ukrainian]

Farion O. B. (2017). Informatsiine zabezpechennia stratehichnoho kryminalnoho analizu v operatyvno-rozshukovykh pidrozdilakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby [Information support of strategic criminal analysis in operative-search divisions of the State Border Guard Service] : zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, 2017. v. 3(73). (pp. 185 – 196). [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro orhanizatsiiu ta vedennia kryminalnoho analizu operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy [About the statement of the Instruction on the organization and conducting of the criminal analysis by operatively-search divisions] : Kyiv. 2008. v. 28. р. 10. [in Ukrainian]

Strelbitskyi M. A. (2018). Tekhnolohiia zabezpechennia funktsionalnoi bezpeky intehrovanoi informatsiinoi systemy derzhprykordonsluzhby na stadii modernizatsii [Technology for ensuring the functional security of the integrated information system of the State Border Guard Service at the stage of modernization] . doctor of tekhn. Kyiv. : NAU. [in Ukrainian]

Orlov A. Y.(2002). Эkspertnыe otsenky [Expert assessments] : uchebnoe posobye. M.: 2002. р. 31. [in Russian]

Kyrylenko V. A., Horodnov V. P., Karataiev R. H. (2008). Pokaznyky yakosti informatsii, yaka vykorystovuietsia pry upravlinni v Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Indicators of the quality of information used in the management of the State Border Guard Service of Ukraine] : zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, 2008. v. 44. (pp. 18 – 23). [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia instruktsii pro poriadok otsinky informatsii za metodom 4х4 [About claim of instruction about the order of estimation of information after a method 4х4] . Kyiv. 2008. v. 44. p. 8. [in Ukrainian]

Kyrylenko V. A., Horodnov V. P., Karataiev R. H., Tsybrovskyi M. Yu. (2008). Model vyznachennia stupenia vidpovidnosti obiekta uvahy danym pro potentsiinoho nezakonnoho mihranta v punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon [Model for determining the degree of compliance of the object of attention with the data on a potential illegal migrant at border crossing points] : zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NАDPSU, 2008. v. 46. (pp. 29 – 34). [in Ukrainian]

Farion O. B., Tsyhykal P. O. (2017). Model rozpiznavannia zlochyniv operatyvno-rozshukovym viddilom Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy dlia svoiechasnoho yikh poperedzhennia, vyiavlennia i prypynennia [Model of crime detection by the operative-search department of the State Border Guard Service of Ukraine for their timely prevention, detection and termination] : zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, 2017. v. 1(71). (pp. 238 – 255). [in Ukrainian]

Tsyhykal P. O. (2017). Metodyka formuvannia systemy informatsiinoho zabezpechennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy v umovakh terytorialnoi oborony [Methods of forming the system of information support of operative-search activity of the State Border Guard Service of Ukraine in the conditions of territorial defense] . Chest i zakon. Kh. : NANHU, 2017. v. 4(63). (pp. 69 – 75). [in Ukrainian]

Horodnov V. P. (2006). Metody kilkisnoi otsinky rishen ta modeliuvannia sluzhbovo-boiovykh dii chastyn i pidrozdiliv vnutrishnikh viisk [Methods of quantitative evaluation of decisions and modeling of service and combat operations of units and subdivisions of internal troops] . navch. posibnyk. Kharkiv : Akad. VV MVS Ukrainy, 2006. р. 266. [in Ukrainian]

Telelym V. M., Zahorka O. M, Stryzhevskyi V. V. (2012). Dosvid stvorennia ta zastosuvannia uhrupovan viisk (syl) u lokalnykh viinakh i zbroinykh konfliktakh druhoi polovyny KhKh ta na pochatku KhKhI stolittia [Experience of creation and application of groups of troops (forces) in local wars and armed conflicts of the second half of the XX and at the beginning of the XXI century] : monograph. Kyiv : NUOU, 2012. р. 336. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
КіреєваО., & МальчевськийВ. (2021). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 153-175. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.809
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають