АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІСНУЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОППЛЕРІВСЬКИХ РАДАРНИХ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ

  • Володимир Ляшенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0103-9815
  • Микола Лисий Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Олег Воробйов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-5362-1976
  • Владлен Кузнецов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3156-2159
  • Олександр Юла Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-6309-6594
Ключові слова: засоби траєкторних вимірювань, летальний апарат, зенітні керовані ракети, фазовані антенні решітки, радіолокаційні станції, випробування озброєння та військової техніки

Анотація

У статті проведено аналіз чинних та перспективних допплерівських радарних систем (ДРС), їх основних характеристик, а також тактико-технічних характеристик сучасних радіолокаційних станцій (РЛС) вітчизняного та закордонного виробництва встановлено, що у сучасних РЛС для вирішення завдань виявлення і супроводу різноманітних цілей, рухомих зі швидкостями від нульової (завислий вертоліт) до 5 Махів (від артилерійського снаряда до балістичних ракет), широке застосування знаходять як прості монохроматичні синусоїдальні й імпульсні зондуючі сигнали різної тривалості, так і складні пачкові широкосмугові сигнали з лінійною і нелінійною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією і змінним періодом повторення або фазоманіпульовані імпульсні, шумові і шумоподібні сигнали з використанням різних кодових послідовностей. У статті визначено, що для подальшого визначення просторових координат і параметрів руху об’єкта можуть застосовуватися різні за призначенням РЛС та їх модернізації, а для підвищення ефективності таких вимірів використовуватися методи спільної обробки отримуваної від них інформації, що потребує проведення додаткових досліджень. Проте найефективніші результати в межах необхідних для проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки згідно з вимогами до вимірювальних даних, можуть бути отримані лише за допомогою спеціально розроблених радіолокаційних станцій траєкторних вимірювань на основі допплеровського ефекту.

Біографії авторів

Володимир Ляшенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Микола Лисий, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони кордону

Олег Воробйов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, професор, професор кафедри тилового забезпечення

Владлен Кузнецов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-технічного комплексу вимірювань

Олександр Юла, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник лабораторії

Посилання

Загальні вимоги до полігонно-випробувального комплексу Збройних Сил України. Матеріали затверджені Міністром оборони України від 04.11.2015 № 19671/з. Київ : МО ЗСУ. 48 с.

Загальні вимоги до радіолокаційної станції зовнішньо траєкторних вимірювань з можливістю отримання траєкторної інформації на відстані до 300 км. Матеріали затверджені начальником Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України від 05.10.2017. Київ : МО ЗСУ. 56 с.

Загальні вимоги до пересувної радіолокаційної станції зовнішньо траєкторних вимірювань. Матеріали затверджені начальником Воєннонаукового управління Генерального штабу Збройних Сил України 10.04.2020 року. Київ : МО ЗСУ. 75 с.

Загальні вимоги до мобільної радіолокаційно-оптичної станції зовнішньо траєкторних вимірювань. Матеріали затверджені начальником Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України від 27.12.2018. Київ : МО ЗСУ. 63 с.

Дослідження шляхів розвитку та удосконалення елементів системи траєкторних вимірювань полігонного вимірювально-обчислювального комплексу : звіт про НДР, шифр “Теодоліт”, ДНВЦ ЗС України. Чернігів : ДНВЦ, 2017. № ДР 0101 U001999. 46 с.

Кулагін К. К., Чумак Б. О., Дзеверін І. Г., Петрачков М. В. Обґрунтування доцільного складу та тактико-технічних характеристик полігонного вимірювально-обчислювального комплексу перспективного полігону зенітних ракетних військ : звіт про НДР, шифр “ЕТАЛОН”, 0101U002257. ХНУПС. Харків, 2017. С. 22–32.

URL : https://www.baesystems.com/en-us/productfamily/radar-systems.

Алімпієв А. М., Пєвцов Г. В., Гриб Д. А. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації; ХКВ “Оригінал”. Харків, 2015. С. 180–181.

Верещак А. П. Радиолокационные станции траекторных и сигнальных измерений. Приложение 1. НИИРИ. Харьков, 1993. С. 59–110.

Зозуля В. М., Ляшенко В. А., Рижков О. В., Стригун В. В., Юла О. В. Дослідження шляхів побудови мобільного оптико-електронного комплексу траєкторних вимірювань для проведення випробувань зразків ОВТ : звіт про НДР, шифр “ВІЗИР”, 0119ZS002761, ДНДІ ВС ОВТ, Чернігів, 2019. С. 80–87.

MFTR-2100. Medium Range TSPI andю Debris Radar. Allerød. Denmark, 2018. С. 1–22.

Інструкція з організації та порядку використання радарної системи MFTR-2100/40 при проведенні випробувань озброєння та військової техніки у Збройних Силах України. Матеріали затверджені наказом начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки від 30.04.2020 року № 172. Київ : МО ЗСУ. 124 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zahal'ni vymohy do polihonno-vyprobuval'noho kompleksu Zbroynykh Syl Ukrayiny [General requirements to the ground-proof-of-concept complex of Military Powers of Ukraine], Materials ratified Secretary of defence of Ukraine of 4.11.2015 № 19671/з. Кyiv : МО ZSU. 48 p. [in Ukrainian]

Zahal'ni vymohy do radiolokatsiynoyi stantsiyi zovnishn'o trayektornykh vymiryuvan' z mozhlyvistyu otrymannya trayektornoyi informatsiyi na vidstani do 300 km. [General requirements to the radiolokaciynoy station of the zovnishnetraektornikh measurings with possibility of receipt of trajectory information in the distance to a 300 km]. Materials ratified the chief of military-scientific management of the General staff of Military Powers of Ukraine of 05.10.2017. Кyiv : МО ZSU. 56 p. [in Ukrainian]

Zahal'ni vymohy do peresuvnoyi radiolokatsiynoyi stantsiyi zovnishn'o trayektornykh vymiryuvan' [General requirements to the movable radiolokaciynoy station of the zovnishnetraektornikh measurings]. Materials ratified the chief of military-scientific management of the General staff of Military Powers of Ukraine of 10.04.2020. Кyiv : МО ZSU. 75 p. [in Ukrainian]

Zahal'ni vymohy do mobil'noyi radiolokatsiyno-optychnoyi stantsiyi zovnishn'o trayektornykh vymiryuvan' [General requirements to the mobile радіолокаційно-оптичної station of the zovnishne traektornikh measurings]. Materials ratified the chief of military-scientific management of the General staff of Military Powers of Ukraine of 27.12.2018. Кyiv : МО ZSU. 63 p. [in Ukrainian]

Doslidzhennya shlyakhiv rozvytku ta udoskonalennya elementiv systemy trayektornykh vymiryuvan' polihonnoho vymiryuval'no-obchyslyuval'noho kompleksu. [Research of ways of development and improvement of elements of the system ofthe tr ajectory measurings of ground instrumentation calculable complex]: report on NDR, code “Theodolite“, DNVC ZS Ukraine. Chernigov : DNVC, 2017. DR 0101 U001999. 46 p. [in Ukrainian]

Kulagin К. K., Chumak B. O., Dzeverin I. G., Petrachkov M. V. Obgruntuvannya dotsil'noho skladu ta taktyko-tekhnichnykh kharakterystyk polihonnoho vymiryuval'no-obchyslyuval'noho kompleksu perspektyvnoho polihonu zenitnykh raketnykh viys'k. [Report on research work of “Ground of expedient composition and taktiko-tekhnichnikh descriptions of ground instrumentation calculable complex of perspective ground of zenithal rocket troops”] : report on NDR, code is “STANDARD”, 0101U002257, KHNUPS. Kharkov, 2017. P. 22–32. [in Ukrainian]

URL : https://www.baesystems.com/en-us/productfamily/radar-systems. [in Ukrainian]

Alimpiev A. M., Pevcov G. V., Grib D. A. (2015). Dovidnyk uchasnyka ATO: ozbroyennya i viys'kova tekhnika Zbroynykh syl Rosiys'koyi Federatsiyi. [Reference book of participant ATO: armament and military technique of Military powers of Russian Federation]. KHKV “Original”, Kharkov. P. 180–181. [in Ukrainian]

Vereschak A.P. (1993). Radiolokatsionnyye stantsii trayektornykh i signal’nykh izmereniy. Prilozheniye 1. [Radar stations for trajectory and signal measurements. Attachment 1]. NIIRI. Kharkov, 1993. P.59–110. [in Russian]

Zozulya V. M., Lyashenko V. A., Rizhkov O. V., Strigun V. V., Yula O. V. (2019). Doslidzhennya shlyakhiv pobudovy mobil'noho optyko-elektronnoho kompleksu trayektornykh vymiryuvan' dlya provedennya vyprobuvan' zrazkiv OVT. [Investigation of ways to build a mobile optoelectronic complex of trajectory measurements for testing samples of weapons]. report on NDR, code is “SIGHT”, 0119ZS002761, DNDI VS OVT. Chernigov. P. 80–87. [in Ukrainian]

Mftr-2100. Medium Range TSPI & Debris Radar”. Allershd. Denmark, 2018. P. 1–22. [in English]

Instruktsiya z orhanizatsiyi ta poryadku vykorystannya radarnoyi systemy MFTR-2100/40 pry provedenni vyprobuvan' ozbroyennya ta viys'kovoyi tekhniky u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny. Materialy zatverdzheni nakazom nachal'nyka Derzhavnoho naukovo-doslidnoho instytutu vyprobuvan' i sertyfikatsiyi ozbroyennya ta viys'kovoyi tekhniky vid 30.04.2020 № 172 [Instruction on the organization and procedure for the use of the MFTR-2100/40 radar system during tests of armaments and military equipment in the Armed Forces of Ukraine. The materials were approved by the order of the head of the State Research Institute for Testing and Certification of Arms and Military Equipment dated April 30, 2020 № 172]. Кyiv : МО ZSU. 124 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
ЛяшенкоВ., ЛисийМ., ВоробйовО., КузнецовВ., & ЮлаО. (2021). АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІСНУЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОППЛЕРІВСЬКИХ РАДАРНИХ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 176-199. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.810
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають