МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ШИН

Ключові слова: тиск у шинах, автомобіль, ресурс шин, маршрут руху, регресивна модель

Анотація

Використання автомобільного транспорту сьогодні є найбільш затребуваним видом доставляння вантажів і особового складу підрозділів Національної гвардії Україні. Знизити витрати на шини можна збільшенням показників її довговічності, на які впливає безліч факторів. Ці чинники можна виділити у дві групи: керовані й некеровані. Керовані фактори – це фактори, на які можна впливати для управління ресурсом шин, до них належать: тиск в шині, дисбаланс (статичний і динамічний), стан підвіски, навантаження на автомобіль, швидкість руху і майстерність водіння. До некерованих належать: дорожні й природно-кліматичні умови, а також умови руху. Проблема контролю тиску в шинах викликана відсутністю нормативних документів, що регламентують в обов’язковому порядку здійснювати безперервний контроль за тиском в шинах, а також відсутністю рекомендацій щодо використання методів контролю. Регресивні моделі для кожного маршруту дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання експлуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск повітря в шині й вагове навантаження на шину. Основні дослідження присвячені розробці способу для управління ресурсом шин на основі використання систем моніторингу керованих факторів впливу на ресурс шин на міжмуніципальних і міжрегіональних маршрутах в умовах України. Створювані регресивні моделі для кожного розглянутого маршруту дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання експлуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск повітря в шині і вагова навантаження на шину. Розроблена модель і методика дозволять керувати ресурсом шин, проводити планово-попереджувальні дії з урахуванням фактичного стану на основі даних моніторингу і, як наслідок, знизити експлуатаційні витрати на шини й паливо, підвищити безпеку руху і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Біографія автора

Володимир Мазанов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, доцент кафедри

Посилання

Сычев А. В. Разработка методики расчета изменений давления газа в шинах и меры по его стабилизации: дис. ... канд. техн наук: 14.11.07. Волгоград, 2007. 120 с.

Сидельников Г. В. Совершенствование нормирования маршрутного ресурса шин городских автобусов в эксплуатации: дис. … канд. техн. наук: 02.11.12. Орел, 2012. 192 с.

Касаткина Е. Ф. Разработка и исследование системы автоматизированного учета и управления затратами на шины: дис. … канд. техн. наук: 28.03.00. Владимир, 2000. 175 с.

Гудков Д. В. Разработка методики нормирования пробега автобусных шин в условиях эксплуатации: дис. … канд. техн. наук: 18.06.99. Волгоград, 1999. 160 с.

Лямзин А. М. Оценка приспособленности шин к низкотемпературным условиям эксплуатации : автореф. дис. … канд. техн. наук : Тюмень, 2009. 20 с.

Застарию Р. М. Прогнозирование пробега автомобильных шин, эксплуатируемых в условиях переменного рельефа местности : дис. … канд. техн. наук : 20.04.12. Волгоград, 2012. 190 с.

Гечекбаев Ш. Д. Разработка методики прогнозирования давления в шинах АТС и повышение его стабильности за счет использования внутреннего газопроницаемого пневматического аккумулятора: автореф. дис. …канд. техн. наук : Волгоград, 2011. 16 с.

Муртуз М. М. Математическое обоснование способов увеличения интервалов между обновлениями нормативного давления в шинах АТС : автореф. дис. … канд. техн. наук: Волгоград, 2012. 16 с.

Абакумов Г. В. Корректировка давления воздуха в шинах при эксплуатации автомобилей зимой : автореф. дис. … канд. техн. наук : Тюмень, 1999. 24 с.

Захаров Н. С. Влияние сезонных условий на процессы изменения качества автомобилей : дис. … д-ра. техн. наук : Тюмень, 2000. 509 с.

О системе ТРМБ. URL: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/tpmssystems-principle/. (дата звернення: 20.05.2020).

Сысоева С. А. Актуальные технологи применения датчиков автомобильных систем активной безопасности. Экспресс электроника: компоненты и технологии. Москва, 2007. № 8 С. 24–32.

Налимов В. В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов : Москва: Наука, 1965. 341 с.

Шумак, А. А. Статистика : учебное пособие: Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. 311 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Sychev A. V. (2007). Razrabotka metodiki rascheta izmeneniy davleniya gaza v shinakh i mery po yego stabilizatsii [Development of a methodology for calculatingchan ges in gas pressure in tires and measures to stabilize it]. candidate’s dissertationcandatis. Volgograd. [in Russian]

Sidel’nikov G. V. (2012). Sovershenstvovaniye normirovaniya marshrutnogo resursa shin gorodskikh avtobusov v ekspluatatsii. [Improving the standardization of the route resource of city buses tires in operation]. candidate’s dissertationcandatis. Orel. [in Russian]

Kasatkina Y. F. (2000). Razrabotka i issledovaniye sistemy avtomatizirovannogo ucheta i upravleniya zatratami na shiny. [Development and research of a system of automated accounting and management of costs for tires]. candidate’sdis sertationcandatis. Vladimir. [in Russian]

Gudkov, D. V. (1999). Razrabotka metodiki normirovaniya probega avtobusnykh shin v usloviyakh ekspluatatsii. [Development of a methodology for standardizing the mileage of bus tires under operating conditions]. candidate’s dissertationcandatis. Volgograd. [in Russian]

Lyamzin, A. M. (2009). Otsenka prisposoblennosti shin v nizkotemperaturnykh usloviy ekspluatatsii. [Evaluation of the fitness of tires in low-temperature operating conditions]. candidate’s dissertationcandatis. Tyumen. [in Russian]

Zastariyu, R. M. (2012). Prognozirovaniye probega avtomobil’nykh shin, ekspluatiruyemykh v usloviyakh peremennogo rel’yefa mestnosti. [Predicting the mileage of automobile tires operated in conditions of variable terrain]. candidate’s dissertationcandatis. Volgograd. [in Russian]

Gechekbayev S. D. (2011). Razraboka metodiki prognozirovaniya davleniya v shinakh ATS i povysheniye yego stabil’nosti za schet ispol’zovaniya vnutrennegogazop ronitsayemogo pnevmaticheskogo akkumulyatora. [Development of a method for predicting the pressure in tires of vehicles and increasing its stability through the use of an internal gas-permeable pneumatic accumulator]. candidate’s dissertationcandatis. Volgograd. [in Russian]

Murtuz M. M. (2012). Matematicheskoye obosnovaniye sposobov uvelicheniya intervalov mezhdu obnovleniyami normativnogo davleniya v shinakh ATS. [Mathematical substantiation of ways to increase the intervals between updates of the standard tire pressure in vehicle tires]. candidate’s dissertationcandatis. Volgograd. [in Russian]

Abakumov G. V. (1999). Korrektirovka davleniya vozdukha v shinakh pri ekspluatatsii avtomobiley zimoy. [Correction of air pressure in tires when operating cars in winter]. candidate’s dissertationcandatis. Tyumen. [in Russian]

Zakharov N. S. (2000). Vliyaniye sezonnykh usloviy na protsessy izmeneniya kachestva avtomobiley. [The influence of seasonal conditions on the processes of changing the quality of cars]. doctor of technical sciences. Tyumen. [in Russian]

O sisteme TRMB. О системе ТРМБ. [About the TRMB system]. (2020, 20 May). URL: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/tpms-systems-principle/. [in Russian]

Sysoyeva S. A. (2007). Aktual’nyye tekhnologii primeneniya datchikov avtomobil’nykh system aktivnoy bezopasnosti. [Actual technologies for the application of sensors for automotive active safety systems]. Express electronics: components and technologies. 2007. v. 8. p. 24–32. [in Russian]

Nalimov V. V. (1965). Statisticheskiye metody planirovaniya ekstremalnykh eksperimentov. . [Statistical Methods for Planning Extreme Experiments]. Moskva. 1965. p. 341. [in Russian]

Shumak A. A. (2019). Statistika. [Statistics]. Moskva. 2019. p. 311. [in Russian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
МазановВ. (2021). МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ШИН. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 200-220. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.811
Розділ
Технічні науки