АЛГЕБРА ПРЕДИКАТІВ ЯК ОСНОВА ЛОГІСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Іван Мартинюк Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0001-5996-7687
  • Олена Стаднічук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0002-9710-9015
  • Сергій Петрухін Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0003-4228-4622
Ключові слова: логістично-інформаційні моделі, система підтримки прийняття рішень, алгебра предикатів, особи, що приймають рішення, логістичне забезпечення, Збройні Сили України

Анотація

У статті розглядається управління процесами, що є складовою логістичного забезпечення ЗС України. Як правило, вони частково структуровані, без чіткої взаємодії з іншими складовими та потребують прийняття складних рішень. Відповідно, на сьогодні розробка математичного забезпечення (моделей, методів, алгоритмів) системи підтримки прийняття рішень у логістичному забезпеченні потреб ЗС України, що враховують відповідні завдання та особливості ведення операцій, є потрібною, а їх впровадження – актуальним завданням. Матеріали статті передбачають можливість удосконалення системи логістичного забезпечення ЗС України шляхом розробки та впровадження логістично-інформаційних моделей системи підтримки прийняття рішень на основі алгебри предикатів. Проаналізовано наукові досягнення у галузі логістики, стан та сучасні погляди на питання логістичного забезпечення збройних сил в Україні та країн-членів НАТО. Запропоновано для розробки логістично-інформаційної моделі системи підтримки прийняття рішень використовувати функціонально-структурний підхід та метод компараторної ідентифікації, що дозволить перейти до єдиної математичної моделі ефективного інформаційного забезпечення особі, що приймає рішення. Рекомендовано застосування багатовимірної моделі зберігання та представлення інформації під час роботи з логістично-інформаційними системами, що дозволить забезпечити визначення всіх ієрархічних складових кожної з підсистем єдиної системи логістики Збройних Сил України. У результаті роботи таких моделей формується раціональний, обґрунтовано визначений вектор логістичного стану до конкретного об'єкта, процесів логістичного забезпечення чи ситуації, що склалась з врахуванням усіх впливів факторів зовнішньої й внутрішньої дії на кожний окремий елемент об’єкта спостереження і надається інформація особам, що приймають рішення. Здійснення інформаційно-аналітичної підтримки особам, які приймають рішення у галузі логістики має відбуватись завдяки наданню таким особам всебічної, необхідної та достатньої інформації для прийняття ефективного управлінського рішення щодо перебігу процесів у системі логістичного забезпечення, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, зворотних зв’язків системи логістично-інформаційних моделей. Представлення даних на основі логістично-інформаційних систем стає перспективним підходом щодо оптимізації управлінського рішення урегулювання відносин між різноплановими процесами логістичного забезпечення.

Біографії авторів

Іван Мартинюк, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат біологічних наук, начальник науково-дослідної лабораторії (аналізу та прогнозування надзвичайних ситуацій) факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Олена Стаднічук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат хімічних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (аналізу та прогнозування надзвичайних ситуацій) факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Сергій Петрухін, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри хімії та бойових токсичних хімічних речовин

Посилання

Alalwan J. A. A taxonomy for decision support capabilities of enterprise content management systems. The Journal of High Technology Management Research. 2013. 24. p. 10–17.

Tumbas P., Sedlak O., Matkovic P. Decision Support Systems for Logistics Management. The International Scientific Journal of Management Information Systems. 2007. 2 (2). p. 32–39.

Gorry A. G., Morton M. S. A framework for management information systems. Sloan Management Review. 1971. 13. p. 55–70.

Alter, S. Decision support systems: Current practice and continuing challenges. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. 1980, 316 pp. URL: http://doi.org/10.1002/ bs.3830270109

Kamariotou M., Kitsios F., Madas M., Manthou V. Vlachopoulou M. Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry, 8th International erence on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment. 2017. Chania, Crete, Greece, pp. 781–794. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2030/ (дата звернення 15.01.2021)

Moynihan G. P., Raj P. S., Sterling J. U., Nichols W. G. Decision support system for strategic logistics planning. 1995. Computers in industry, 26, p. 75–84. 7. Morteza Y., Zarate P., Coulibaly A., Zavadskas E. K. A group decision making support system in logistics and supply chain management. Expert Systems with Applications. 2017. V. 88, р. 376–392. URL : http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2017.07. 014

Guo Z. X., Ngai E.W.T., Yang C., Liang X. An RFID-based intelligent decision support system architecture for production monitoring and schedulingin a distributed manufacturing environment. International Journal of ProductionEc onomics. 2015. 159, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.004 р. 16–28.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року Указ Президента України № 240/2016 “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” URL : https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення 25.01.2021)

Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності : постанова КМУ від 27.12.2018 року № 1208. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018-%D0%BF#Text (дата звернення 20.01.2021)

Степанюк М. Ю., Сініцин І. П., Котеля О. В. Проблема створення інформаційної системи логістики в Збройних Силах України. Проблеми програмування. 2018. № 4. С. 101–110. DOI: https://doi.org/10.15407/pp2018.04.101

Кузнєцова М. О., Коблянська Г. Ю. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 9 (136). С. 154–157.

Галаган В. І., Полішко С. В., Бондарчук С. В. Застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні нерухомим військовим майном Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2018. № 1. С. 74–79. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2018_1_14(дата звернення 01.02.2021)

Anderson N. J. Army Logistics Knowledge Management and SALE: A Paradigm for Military Logistics Transformation. Army Logistican. Professional Bulletin of United States army logistics. 2009. V 41. issue 2.

Cantelmi R., Gravio G., Patriarc R. Learning from Incidents: A Supply Chain Management Perspective in Military Environments. Sustainability. 2020. 12. 5750.

P. 2–9/ doi: 10.3390/su12145750/; URL : www.mdpi.com/journal/sustainability 16. Anand V. Joint and Integrated Logistics System for the Defence Services. Strategic Analysis A Monthly Journal of the IDSA. 2001. V. XXV No. 1. URL : https://ciaotest.cc.columbia.edu/ olj/sa/sa_apr01.html

Matsatsinis N., Emiris D. M., Koulouriotis D. E. Development of an Integrated Logistics Support System for the Armed Forces. Foundations of Computing and Decision Sciences. 2005. V. 30. № 3. р. 193–213. URL : https://www.researchgate.net/publication/259495273

Орєхова К. В., Кучерявенко І. В. Логістичні концепції управління матеріальними потоками у Збройних Силах України. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 20. C. 23–28.

Гурін О. М., Сальна Н. Є., Старцев В. В., Гурін І. О. Використання сучасних концепцій логістики під час планування логістичного забезпечення застосування угрупувань повітряних сил Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 3(40). С. 36–42. DOI: 10.30748/nitps.2020.40.04

Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання : наказ Міністерства оборони України від 18.12.2017 р. № 673. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-18#Text (дата звернення: 10.02.2021).

Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (зі змінами) : наказ Міністерства оборони України від 17.08.2017 р. № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-17#Text (дата звернення: 10.02.20210).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Alalwan J. A. (2013) A taxonomy for decision support capabilities of enterprise content management systems. The Journal of High Technology Management Research, 24, p. 10–17. [in English]

Tumbas P., Sedlak O., Matkovic P. (2007). Decision Support Systems for Logistics Management. The International Scientific Journal of Management Information Systems, 2 (2), 32–39. [in English]

Gorry A. G., Morton, M. S. (1971). A framework for management informationsy stems. Sloan Management Review, 13, p. 55-70. [in English]

Alter S. (1980). Decision support systems: Current practice and continuingchallenges. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. 1980, 316 pp. URL : http://doi.org/10.1002/ bs.3830270109 [in English]

Kamariotou M., F. Kitsios, M. Madas, V. Manthou and M. Vlachopoulou (2017). Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry, 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, Chania, Crete, Greece, pp. 781–794. [see: http://ceur-ws.org/Vol-2030/] [in English]

Moynihan G. P., Raj P. S., Sterling J. U., Nichols W. G. (1995). Decision support system for strategic logistics planning. Computers in industry, 26, p. 75-84. [in English]

Morteza Y., Zarate P., Coulibaly A., Zavadskas E. K. (2017). A group decision making support system in logistics and supply chain management. Expert Systems with Applications. Volume 88, р. 376–392. URL : http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2017.07. 014 [in English]

Guo Z. X., Ngai E.W.T., Yang C., Liang X. (2015). An RFID-based intelligent decision support system architecture for production monitoring and scheduling in a distributed manufacturing environment. International Journal of Production Economics, 159, р. 16–28. URL : https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.004 [in English]

Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 20 travnya 2016 roku Ukaz prezydenta Ukrayiny №240/2016 “Pro Stratehichnyy oboronnyy byuleten' Ukrayiny” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 20, 2016 Decree of the President of Ukraine №240/2016 “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine”] URL : https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 [in Ukraine]

Pro zatverdzhennya Poryadku lohistychnoho zabezpechennya syl oborony pid chas vykonannya zavdan' z oborony derzhavy, zakhystu yiyi suverenitetu, terytorial'noyi tsilisnosti ta nedotorkannosti : рostanova KMU [About the statement of the Order of logistical support of forces of defense during performance of tasks on defense of the state, protection of its sovereignty, territorial integrity and inviolability: Resolution of CMU] 27.12.2018. № 1208. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018-%D0%BF#Text [in Ukraine]

Stepanyuk M.YU., Sinitsyn I.P., Kotelya O.V. Problema stvorennya informatsiynoyi systemy lohistyky v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny. [The problem of creating a logistics information system in the Armed Forces of Ukraine]. Problemy prohramuvannya. 2018. № 4. С. 101–110 DOI: https://doi.org/10.15407/pp2018.04.101 [in Ukraine]

Kuznyetsova M. O., Koblyans'ka H.YU. Informatsiyni systemy pidtrymky pryynyattya upravlins'kykh rishen' [Information systems to support management decision-making] Market Relations Development in Ukraine. 2012. № 9 (136). С. 154–157.

Halahan V. I., Polishko S. V., Bondarchuk S. V. Zastosuvannya system pidtrymky pryynyattya rishen' v upravlinni nerukhomym viys'kovym maynom Zbroynykh Syl Ukrayiny. [Application of decision support systems in the management of real estate of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats' Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhen' Natsional'noho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovs'koho. [Collection of scientific papers of the Center for Military and Strategic Studies of the National University of Defense]. 2018. № 1. С. 74–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2018_1_14 [in Ukraine].

Anderson, N. J. Army Logistics Knowledge Management and SALE: A Paradigm for Military Logistics Transformation. Army Logistican. Professional Bulletin of United States army logistics. 2009. V 41. issue 2. [in English]

Guo Z. X., Ngai E.W.T., Yang C., Liang X. (2015). An RFID-based intelligent decision support system architecture for production monitoring and schedulingin a distributed manufacturing environment. International Journal of Production Economics, 159, р. 16–28. URL : https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.004 [in English]

Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 20 travnya 2016 roku Ukaz prezydenta Ukrayiny №240/2016 “Pro Stratehichnyy oboronnyy byuleten' Ukrayiny” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 20, 2016 Decree of the President of Ukraine №240/2016 “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine”] URL : https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 [in Ukraine]

Pro zatverdzhennya Poryadku lohistychnoho zabezpechennya syl oborony pid chas vykonannya zavdan' z oborony derzhavy, zakhystu yiyi suverenitetu, terytorial'noyi tsilisnosti ta nedotorkannosti : рostanova KMU [About the statement of the Order of logistical support of forces of defense during performance of tasks on defense of the state, protection of its sovereignty, territorial integrity and inviolability: Resolution of CMU] 27.12.2018. № 1208. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018-%D0%BF#Text [in Ukraine]

Stepanyuk M.YU., Sinitsyn I.P., Kotelya O.V. Problema stvorennya informatsiynoyi systemy lohistyky v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny. [The problem of creating a logistics information system in the Armed Forces of Ukraine]. Problemy prohramuvannya. 2018. № 4. С. 101–110 DOI: https://doi.org/10.15407/pp2018.04.101 [in Ukraine]

Kuznyetsova M. O., Koblyans'ka H.YU. Informatsiyni systemy pidtrymky pryynyattya upravlins'kykh rishen' [Information systems to support management decision-making] Market Relations Development in Ukraine. 2012. № 9 (136). С. 154–157.

Halahan V. I., Polishko S. V., Bondarchuk S. V. Zastosuvannya system pidtrymky pryynyattya rishen' v upravlinni nerukhomym viys'kovym maynom Zbroynykh Syl Ukrayiny. [Application of decision support systems in the management of real estate of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats' Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhen' Natsional'noho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovs'koho. [Collection of scientific papers of the Center for Military and Strategic Studies of the National University of Defense]. 2018. № 1. С. 74–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2018_1_14 [in Ukraine].

Anderson, N. J. Army Logistics Knowledge Management and SALE: A Paradigm for Military Logistics Transformation. Army Logistican. Professional Bulletin of United States army logistics. 2009. V 41. issue 2. [in English]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
МартинюкІ., СтаднічукО., & ПетрухінС. (2021). АЛГЕБРА ПРЕДИКАТІВ ЯК ОСНОВА ЛОГІСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 221-239. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.812
Розділ
Технічні науки