ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ВІЙСЬКОВИХ МАШИН ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

Ключові слова: військові машини, технічний стан, трибосистема, магнітне поле

Анотація

Підвищення ресурсу технічних систем, у тому числі й військових машин в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з наявністю у складі ЗС України досить великої частки техніки, що вичерпала свій ресурс та, необхідністю підвищення ресурсу для перспективних зразків машин і тих, що нещодавно поставлені у війська. З метою розв'язання цих проблем визначені фактори, які суттєво впливають на функціонування систем живлення та змащування двигунів і взагалі на технічний стан військових машин та технічних систем. На основі визначених факторів запропоновані підходи щодо підвищення ресурсу військових машин за допомогою магнітних полів. На погляд авторів, найбільш доцільно застосовувати магнітні поля в системах змащування транспортних засобів військового призначення у відстійниках під час очищення змащувальних, охолоджувальних і робочих рідин (масла в гідроприводах). Це пояснюється порівняно невеликою кількістю рідин у відповідних системах військових транспортних машин та відповідно малими робочими об’ємами апаратів очищення (фільтри, циклони, відстійники), у яких є можливість вмонтувати джерело магнітного поля. Використовуючи останні здобутки у галузі досліджень процесів кінетики коагуляції феромагнітних частинок в магнітному полі, встановлені основні закономірності впливу магнітного поля на змащувальні та робочі матеріали запропоновано порядок розрахунку обґрунтування основних параметрів до проєктування електромагнітних фільтрів у системах живлення та змащування двигунів військових машин. Запропоновані моделі можуть бути використані для розробки технологій і технологічного обладнання очищення газів і рідини, що містять феромагнітні компоненти. У матеріалах статті встановлені основні закономірності впливу магнітного поля на змащувальні та робочі матеріали та визначені основні підходи (порядок розрахунку) для обґрунтування основних параметрів до проєктування електромагнітних фільтрів в системах живлення та змащування двигунів транспортних засобів військового призначення. Це дозволить надалі шляхом очищення робочої рідини в системах гідроприводу машин, мастила в системах змащування двигунів, повітря в системах живлення повітрям від феромагнітних частинок та забруднень, що значно зменшить знос поверхонь в трибосистемах транспортних засобів військового призначення і підвищить загальний ресурс приведених технічних засобів.

Біографії авторів

Вадим Сівак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Олег Воробйов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, професор, професор кафедри тилового забезпечення

Ігор Власов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри тилового забезпечення

Вікторія Воробйова, Університет економіки та права “КРОК”

аспірантка

Посилання

Воробйов О. М., Власов І. О., Угринович О. І., Куртсеітов Т. Л. Підвищення ресурсу транспортних засобів військового призначення шляхом використання магнітних полів. Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського „Труди Університету”. 2019. № 2 (152). С. 112–119.

Сівак В. А., Вербовенко О. В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів: навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАПВУ, 2003.143 с.

Шинкарук О. М., Сівак В. А., Осташевський С. А. Транспортні засоби Державної прикордонної служби. Експлуатація та надійність : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. 207 с.

Кравец И. А. Трибоэлектрохимические технологии восстановления поверхностей деталей. Вестник машиностроения. Москва : Машиностроение, № 5. 1996. С. 40–43.

Кочанов Э. С., Кочанов Ю. С., Скачкою А. Е. Электрические методы очистки и контроля судових топлив. Ленинград : Судостроение, 1990. 215 с.

Третьяков И. Г. Влияние электромагнитных воздействий на противоизносные свойства топлива Т-7. Сборник научных трудов. Киев : КНИГА, 1989. С. 84 – 89.

Александров Е. Е., Кравець И. А., Лысиков Е. Н. и др. Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей : монография. Харков : НТУ “ХПИ”, 2003. 544 с.

Бобер А. Э., Курган А. Ф., Дулевин В. И. К вопросу повышения качества очистки моторного масла в тракторних двигателях : Научные труды Белорусской сельскохозяйственной академии. Минск : БСХА, 1986. 92 с.

Кармазин В. И. Некоторые закономерности магнитной флокуляции тонкодисперсных сильномагитных материалов. Москва: Наука, 1985. 584 с.

Гаврилов А. Магнитный фильтр . Автомобильный транспорт. Москва : 1990. № 8. 21 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vorobyov O. M., Vlasov I. O., Ugrinovich O. I., Kurtseitov T. L. (2019). Pidvyshchennya resursu transportnykh zasobiv viys'kovoho pryznachennya shlyakhom vykorystannya mahnitnykh poliv [Increasing the resource of military vehicles by using magnetic fields]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovs'koho „Trudy Universytetu”. [Collection of scientific works of the National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky “Proceedings of the University”]. № 2 (152). P. 112–119. [in Ukrainian]

Sivak V. A., Verbovenko O. V. (2003). Osnovy tekhnolohiyi vyrobnytstva ta remontu avtomobiliv [ Fundamentals of car production and repair technology] : navchal'nyy posibnyk [tutorial]. Khmelnytsky : NAPVU Publishing House. 143 p. [in Ukrainian]

Shinkaruk O. M., Sivak V. A., Ostashevsky S. A. (2014). Transportni zasoby Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby. Ekspluatatsiya ta nadiynist' [Vehicles of theS tate Border Guard Service. Operation and reliability] : navchal'nyy posibnyk [tutorial]. Khmelnytsky: NADPSU Publishing House. 207 p. [in Ukrainian]

Kravets I. A. (1996). Triboelektrokhimicheskiye tekhnologii vosstanovleniya poverkhnostey detaley [Triboelectrochemical technologies for restoring the surfaces of parts]. Vestnik mashinostroyeniya [Bulletin of mechanical engineering]. Moscow: Mechanical Engineering. P. 40–43. [in Russian]

Kochanov E.S., Kochanov Yu.S., Skachkoyu A. E. (1990). Elektricheskiye metody ochistki i kontrolya sudovikh topliv [Electric methods of cleaning and control of marine fuels]. Leningrad : Shipbuilding. 215 p. [in Russian]

Tretyakov I. G. (1989). Vliyaniye elektromagnitnykh vozdeystviy na protivoiznosnyye svoystva topliva T-7 [Influence of electromagnetic effects on antiwear properties of T-7 fuel] : Zb. scientific. Works. K .: KNIGA. P. 84–89. [in Russian]

Aleksandrov E. E., Kravets I. A., Lysikov E .N. and others (2003). Povysheniye resursa tekhnicheskikh sistem putem ispol’zovaniya elektricheskikh i magnitnykh poley. [Increasing the resource of technical systems by using electric and magnetic fields] : monograph. Kharkov : NTU “KhPI”. 544 p. [in Russian]

Bober A.E., Kurgan A.F., Dulevin V.I. (1986). K voprosu povysheniya kachestva ochistki motornogo masla v traktornikh dvigatelyakh. [On the issue of improving the quality of engine oil purification in tractor engines]. Scientific works of the Belarusian Agricultural Academy. Minsk: BSKhA. 92 p. [in Russian]

Karmazin V. I. (1985). Nekotoryye zakonomernosti magnitnoy flokulyatsii tonkodispersnykh sil’nomagitnykh materialov [Some regularities of magnetic flocculation of finely dispersed highly magnetic materials]. Moskva : Nauka. 584 p. [in Russian]

Gavrilov A. (1990). Magnitnyy fil’tr. [Magnetic filter]. Avtomobil’nyy transport. [Automobile transport]. №. 8. 21 p. [in Russian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
СівакВ., ВоробйовО., ВласовІ., & ВоробйоваВ. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ВІЙСЬКОВИХ МАШИН ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНИХ ПОЛІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 240-253. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.813
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають