ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЗБРОЇ І КРИТЕРІЇВ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Вадим Сівак Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8262-4831
  • Олег Воробйов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-5362-1976
  • Юрій Середа Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: електромагнітний вплив, електромагнітна стійкість, радіоелектронна апаратура

Анотація

Завдання підвищення рівня захисту технічних засобів логістичного забезпечення в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що в останні роки, на основі зростання темпів науково-технічного прогресу, рівня економічної бази багатьох країн, упровадження нових технологій розширились межі розробки, виготовлення і застосування нових видів сучасної зброї. Насамперед, це зброя, що заснована на використанні альтернативних джерел енергії й на нетрадиційних фізичних принципах, до яких належить зброя електромагнітного імпульсу. Тому значно збільшується імовірність застосування противником саме цього виду зброї, через те, що об’єкти й технічні засоби логістичного забезпечення є першочерговими цілями для ураження з боку противника. З метою розв'язання цих проблем пропонується порівняти енергетичні характеристики сучасних видів зброї електромагнітного імпульсу та відповідні показники електромагнітної стійкості зразків технічних засобів логістичного забезпечення Збройних Сил України з метою визначення фізичних механізмів впливу потужного електромагнітного впливу ультракороткої тривалості на елементну базу радіоелектронної апаратури. Порівнявши приведені дані першого та другого показників, можна
зробити висновок, що критерії стійкості агрегатів електрообладнання та радіоелектронної апаратури, що входять до складу технічних засобів логістики Збройних Сил України, значно поступаються енергетичним показникам сучасної електромагнітної зброї. Крім того, ми бачимо тенденцію до збільшення долі електричної й радіоелектронної апаратури в наявних і перспективних технічних засобах логістичного забезпечення, що також поглиблює цю невідповідність. Взаємодія електромагнітного впливу з мікроструктурами радіоелектронної апаратури має складний характер, пов’язаний з різноманіттям фізичних процесів, що лежать в його основі. Високий ступінь інтеграції сприяє зниженню захищеності радіоелектронної апаратури. Механізми взаємодії електромагнітного впливу і надвисокочастотного імпульсу з радіоелектронної апаратури мають ряд суттєвих відмінностей. З точки зору структури полів, зазначені відмінності, передусім, обумовлені спектральними характеристиками. Дослідження елементної бази щодо дії на неї зовнішнього потужного електромагнітного впливу показали, що найбільш чутливими до таких впливів є напівпровідникові прилади (діоди, транзистори, інтегральні мікросхеми, ін.), світлочутливі прилади та елементи, термоелементи. Надалі стає завдання визначення недоліків наявного захисту радіоелектронної апаратури технічних засобів логістики з метою підвищення його ефективності.

Біографії авторів

Вадим Сівак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Олег Воробйов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор технічних наук, професор, професор кафедри тилового забезпечення

Юрій Середа, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт

Посилання

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, затверджена Указом Президента України від 22 березня 2017 року № 73/2017.

Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року.

Кравченко В. И. Оружие на нетрадиционных физических принципах. Электромагнитное оружие. Харьков : [ХНМТ], 2009. 266 с.

Кравченко В. И. Электромагнитное оружие : монография. Харков : ХПИ, 2008. 185 с.

Букатин И. В. Влияние оружия на новых физических принципах на ведение боя и операции. Москва : ВАФ, 1987. 78 с.

Ковтуненко О. П., Богу.арський В. В., Слюсар В. І., Федоров П. М. Зброя на нетрадиційних принципах дії (стан, тенденції, принцип дії та захист від неї) : монографія. Полтава : ПВІЗ, 2006. 247 с.

Демидов В. А., Жариков Е. И., Казаков С.А., Чернышев В. К. Высокоиндуктивные спиральные ВМГ с большим коэффициентом усиления энергии. Москва : ПМТФ, 1981. 238 с.

Сотников А. М., Жуйков Д. Б., Карпи. Ю.В. Анализ характеристик оружия на новых физи.еских принципах и возможные направления противодействия. Збірник наукових праць ХУПС. Харків : 2009. № 2 (20). С. 16–19.

Слюсар В. И. Генераторы супермощных электромагнитных импульсов в информационных войнах. Электроника. Москва : Наука. Технология. Бизнес, 2002. № 5. С. 60–67.

Ясечко М. Н. Анализ электромагнитной совместимости средств функционального поражения с радиотехническими средствами. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Видавництво ХНУПС. Харків : 2013. №. 1(10). С.141–142.

Рикетс Л. У. Бриджем Дж. Є., Майлетта Дж. Электромагнитный импульс и методы защиты. [пер. с англ. В.Л. Литвинова, Ю.И. Чуракова]; под ред. Н.А. Ухина. Москва : Атомиздат, 1979. 327 с.

Ясечко М. Н., Дохов А. И., Иванец М. Г. Методы формирования и фокусировки электромагнитного излучения для воздействия на радиоэлектронные средства : монография. Диса плюс. Харков : 2015. 216 с.

Сотніков О. М., Ясечко М. М., Курсеітов Т. Л., Танцюра О. Б. Обґрунтування принципів побудови та розробка рекомендацій щодо захисту отворів корпусів та кабельних каналів введення радіоелектронних засобівозб роєння та військової техніки від впливу потужного електромагнітного випромінювання. Наука і техніка Повітряних Сил. Харків. Видавництво ХНУПС. 2 (10). 2019. С.102–107.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Derzhavna prohrama rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny na period do 2020 roku, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 22 bereznya 2017 roku [State Program for the Development of the Armed Forces of Ukraine for the period up to 2020, approved by the Decree of the President of Ukraine of March 22, 2017] № 73/2017. [in Ukrainian]

Derzhavna tsil'ova oboronna prohrama rozvytku ozbroyennya ta viys'kovoyi tekhniky na period do 2020 roku [State targeted defense program for the development of armaments and military equipment for the period up to 2020]. [in Ukrainian]

Kravchenko V. I. (2009). Oruzhiye na netraditsionnykh fizicheskikh printsipakh. Elektromagnitnoye oruzhiye [Weapons based on unconventional physical principles. Electromagnetic weapons.] Khar’kov: [KhNMT]. 266 p. [in Russian]

Kravchenko V. I. (2008). Elektromagnitnoye oruzhiye [Electromagnetic weapons]: monograph : Khar’kov: [KhPI]. 185 p. [in Russian]

Bukatin I.V. (1987). Vliyaniye oruzhiya na novykh fizicheskikh printsipakh na vedeniye boya i operatsii [The influence of weapons on new physical principles on combat and operations]. M.: VAF. 78 p. [in Russian]

Kovtunenko O. P., Bogucharskiy V. V., Slyusar V. I., Fedorov P. M. (2006). Zbroya na etradytsiynykh pryntsypakh diyi (stan, tendentsiyi, pryntsyp diyi ta zakhyst vid neyi) [Weapons on non-traditional principles of action (state, tendencies, principle of action and protection against it)] : monograph. Poltava: PVIZ. 247 p. [in Ukrainian].

Demidov V. А., Zharikov E.I., Kazakov S. A., Chernyshev V. K. (1981). Vysokoinduktivnyye spiral’nyye VMG s bol’shim koeffitsiyentom usileniya energii. [Highly inductive spiral HMGs with high energy gain] Mоskva: PMTF. 238 p. [in Russian]

Sotnikov A. M. (2009). Analiz kharakteristik oruzhiya na novykh fizicheskikh printsipakh i vozmozhnyye napravleniya protivodeystviya [Analysis of the characteristics of weapons based on new physical principles and possible directions of counteraction]. Zbirnyk naukovykh prats' KHUPS [Collection of scientific works of HUPS]. Kharkiv. No. 2 (20). Р. 16–9. [in Russian]

Slyusar V. I. Generatory supermoshchnykh elektromagnitnykh impul’sov v informatsionnykh voynakh. Elektronika (2002). [Generators of superpowerful electromagnetic impulses in information wars. Electronics]. M.: Science. Technology. Business. No. 5. P. 60–67. [in Russian]

Yasechko M. N. (2013). Analiz elektromagnitnoy sovmestimosti sredstv funktsional’nogo porazheniya s radiotekhnicheskimi sredstvami [Analysis of electromagnetic compatibility of means of functional destruction with radio-technical means] Science and technology of the Powers of the Defense Forces of Ukraine. No. 1 (10). P. 141–142. [in Russian]

Rickets L.W. (1979). Elektromagnitnyy impul’s i metody zashchity [Electromagnetic impulse and methods of protection]. [trans. from English. V. L. Litvinova, Yu. I. Churakov]; ed. ON. Ukhina. Moskva : Atomizdat. 327 p. [in Russian]

Yasechko M. N., Dokhov A. I., Ivanets M. G. (2015). Metody formirovaniya i fokusirovki elektromagnitnogo izlucheniya dlya vozdeystviya na radioelektronnyye tva [Methods of formation and focusing of electromagnetic radiation for influencing radio electronic means] : monograph; Kharkiv. Disa plus. 216 p. [in Russian]

Sotnikov O. M., Jasechko M. M., Кurtseitov Т. L., Tantsyura O. B. (2019). Obgruntuvannya pryntsypiv pobudovy ta rozrobka rekomendatsiy shchodo zakhystu otvoriv korpusiv ta kabel'nykh kanaliv vvedennya radioelektronnykh zasobiv ozbroyennya ta viys'kovoyi tekhniky vid vplyvu potuzhnoho elektromahnitnoho vyprominyuvannya [Substantiation of the principles of construction and development of recommendations for the protection of holes in housings and cable channels for the introduction of electronic weapons and military equipment from the effects of powerful electromagnetic radiation] Science and Technology of the Air Force No.2 (10). P.102–107. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
СівакВ., ВоробйовО., & СередаЮ. (2021). ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЗБРОЇ І КРИТЕРІЇВ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 254-271. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.814
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають