АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

  • Вадим Сівак Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8262-4831
  • Олександр Мацько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0003-3415-3358
  • Дмитро Марченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0002-1149-8946
Ключові слова: живучість, система логістичного забезпечення, Операція об'єднаних сил

Анотація

Завдання підвищення рівня живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що успіх бойових дій досягається головним чином шляхом ураження військових об’єктів, до яких належать: особовий склад, пункти управління, бойова і транспортна техніка, запаси матеріальних засобів та інші об’єкти логістики. Крім того, наявністю у складі ЗС України досить великої кількості об’єктів логістичного забезпечення, рівень живучості яких не відповідає рівню розвитку і можливостям сучасних засобів ураження противника. З метою розв'язання цих проблем визначені чинники, які суттєво впливають на рівень живучості та ефективне функціонування системи логістичного забезпечення. Проведений аналіз чинників, що пов’язані з вірогідністю ураження об’єктів логістики та чинників, що безпосередньо впливають на рівень живучості логістичного об'єкта. Проаналізовано математичні складові цих чинників для того, щоб визначити шляхи їх нейтралізації та послаблення негативного впливу. Визначено, що суттєвий вплив на нейтралізацію приведених чинників та підвищення живучості об’єктів логістики мають заходи зі створення хибних об’єктів. Обґрунтовано суб’єктивні показники, які необхідно змінювати для підвищення рівня живучості. Пропонується підвищити живучість шляхом розосередження та взаємо віддаленням об’єктів логістичного забезпечення, що виключає можливість поразки одним боєприпасом більше одного об’єкту чи його елементу. Приведено необхідні математичні рівняння. Визначена невідповідність між рівнем розвитку сучасних засобів ураження і рівнем живучості об’єктів логістичного забезпечення. Водночас на практиці створюється тенденція щодо підвищення ролі важливості об’єктів логістики в забезпеченні загальної динаміки функціонування військ (сил), які є першочерговими цілями для вогневого ураження ракетами та артилерією противника та його диверсійно розвідувальними групами.Ці недоліки свідчать про т е, що в раніше виконаних дослідженнях вплив живучості об’єктів логістики на ефективність логістичного забезпечення не достатньо розглядався в теорії. Тому далі у дослідженнях необхідно проаналізувати наявні наукові підходи щодо оцінювання живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій з метою визначення шляхів їх удосконалення.

Біографії авторів

Вадим Сівак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Олександр Мацько, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, професор начальник інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій

Дмитро Марченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт

Посилання

Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року.

Шляхи створення єдиної системи логістики Збройних Сил України за досвідом локальних війн та проведення антитерористичної операції. Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. сем., 27 черв. 2018 р. Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2018. 86 с.

Воробйов О. М., Дачковський В. О., Овчаренко І. В., Ярошенко О. В. Аналіз функціонування системи технічного забезпечення військових частин в антитерористичній операції. Збірник наукових праць НУОУ “Труди Університету”. 2017. № 2 (141). С. 151–159.

Проблемні питання організації тилового забезпечення військ (сил) Збройних Сил України в ході проведення антитерористичної операції : наук.-практ. сем., 21 черв. 2016 р. Київ : кафедра тилового забезпечення, 2016. 86 c.

Проблемні питання розвитку та організації логістики Збройних Сил України за досвідом проведення антитерористичної операції та розвитку системи логістики у країнах НАТО : наук.-практ. сем., 29 черв. 2017 р. Київ : кафедра тилового забезпечення, 2017. 107 с.

Воробйов О. М., Угринович О. І. Аналіз стану захисту підрозділів та об’єктів системи матеріально-технічного забезпечення від ураження вогневими засобами противника. Збірник наукових праць НУОУ “Труди Університету”. 2015. № 6 (133). С. 169–174.

Сербиненко Б. А. Материально-техническое обеспечение как основа военной логистики. URL : http://logisticstme.com/news/materialno-тehnicheskoe-obespechenie-kak-klyuchevoe-zveno-voennoj-logisїiki

Сумец А. М. Логистика в Вооруженных силах НАТО и бундесвера. URL :: logisticstime.com

Шульман А. Военная логистика Израильской армии. Военнопромышленный курьер. 2008. № 6 (222). URL : http://vpk-news.ru/articles/3846

Обеспечение живучести войск и восстановление их боеспособности в бою и операции : учебн. пособ. Москва : Воениздат, 1980. 104 с.

Журко Д. М. Сборник военно-прикладных математических задач : учебн. пособ. Москва : ВА БТВ, 1977. 279 с.

Юрков Б. Н. Исследование операций. Москва : ВИКА, 1990. 528 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Derzhavna tsil'ova oboronna prohrama rozvytku ozbroyennya ta viys'kovoyi tekhniky na period do 2020 roku [State targeted defense program for the development of armaments and military equipment for the period up to 2020]. [in Ukrainian]

Shlyakhy stvorennya yedynoyi systemy lohistyky Zbroynykh Syl Ukrayiny za dosvidom lokal'nykh viyn ta provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi [Ways to create a unified logistics system of the Armed Forces of Ukraine based on the experience of local wars and anti-terrorist operation] zb. nauk. prats' za materialamy nauk.-prakt. sem., 27 cherv. 2018 r. [zb. Science. works on the materials of scientificpractical. sem., June 27. 2018. Kyiv: Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, 2018. 86 p. [in Ukrainian]

Vorobiov O. M., Dachkovsky V. О., Оvcharenko I. V., Yaroshenko О. V. (2017). Analiz funktsionuvannya systemy tekhnichnoho zabezpechennya viys'kovykh chastyn v antyterorystychniy operatsiyi. [Analysis of the functioning of the systemof technical support of military units in the anti-terrorist operation] Collection of scientific works of the NGO „Proceedings of the University”. № 2 (141). P. 151–159. [in Ukrainian]

Problemni pytannya orhanizatsiyi tylovoho zabezpechennya viys'k (syl) Zbroynykh Syl Ukrayiny v khodi provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi [Problematic issues of the organization of logistics of troops (forces) of the Armed Forces of Ukraine during the anti-terrorist operation] : scientific practice. sem., June 21. 2016. Kyiv: Department of Logistics. 2016. 86 p. [in Ukrainian]

Problemni pytannya rozvytku ta orhanizatsiyi lohistyky Zbroynykh Syl Ukrayiny za dosvidom provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi ta rozvytkusys temy lohistyky u krayinakh NATO [Problematic issues of development and organization of logistics of the Armed Forces of Ukraine based on the experience of the anti-terrorist operation and the development of the logistics system in NATO countries] : scientific-practical. sem., June 29. 2017. Kyiv: Department of Logistics, 2017. 107 p. [in Ukrainian]

Vorobiov O. M., Uhrynovych O. I. (2015). Analiz stanu zakhystu pidrozdiliv ta ob'yektiv systemy material'no-tekhnichnoho zabezpechennya vid urazhennya vohnevymy zasobamy protyvnyka [Analysis of the state of protection of units andobj ects of the system of material and technical support from defeat by enemy fire means]. Collection of scientific works of the NGO “Proceedings of the University”. № 6 (133). P. 169–174. [in Ukrainian]

Serbinenko B. A. Material’no-tekhnicheskoye obespecheniye kak osnova voyennoy logistiki. [Logistics as the basis of military logistics] LogisїicTime. URL: http://logisticstme.com/news/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-kak-klyuchevoezveno-voennoj-logisїiki. [in Russian].

Sumets A. M. Logistika v Vooruzhennykh silakh NATO i bundesvera. [Logistics in the Armed Forces of NATO and the Bundeswehr URL: logisticstime. com. [in Russian]

Shulman A. Voyennaya logistika Izrail’skoy armii. [Military logistics of the Israeli army]. [Electronic resource]. Military-industrial courier. 2008. №. 6 (222). URL: http://vpk-news.ru/articles/3846. [in Russian]

Obespecheniye zhivuchesti voysk i vosstanovleniye ikh boyesposobnosti v boyu i operatsii. [Ensuring the survivability of troops and restoring their combat effectiveness in combat and operations] : Uchebn. manual. Moscow : Military Publishing, 1980. 104 p. [in Russian]

Zhurko D.M. Sbornik voyenno-prikladnykh matematicheskikh zadach. [Collection of military applied mathematical problems]: Textbook. manual. Moscow: VA BTV, 1977. 279 p. [in Russian]

Yurkov B. N. Issledovaniye operatsiy [Operations Research]. Moscow: VIKA, 1990. 528 p. [in Russian]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
СівакВ., МацькоО., & МарченкоД. (2021). АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 272-287. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.815
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають