МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОПУСКУ ОСІБ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

  • Віктор Березюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8565-5441
  • Максим Токарчук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4011-6422
  • Вадим Бойко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2444-9024
  • Віктор Колесніков Адміністрація Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0001-8824-690X
Ключові слова: технологічна схема пропуску, прикордонний контроль, методичні рекомендації, контрольні органи та служби, послідовність

Анотація

У статті розглядаються методичні рекомендації штабу прикордонного загону щодо єдиного порядку розробки технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, як інструменту втілення інновацій в умовах передбачуваного скорочення часу на проведення контрольних операцій та прикордонних формальностей. Чинна нормативно-правова база, яка регламентує організацію та здійснення прикордонного контролю, існуючі технологічні процеси в пунктах пропуску через державний кордон надають можливість окреслити коло проблематики щодо вдосконалення прикордонно-митних формальностей у здійсненні пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України. Збільшення пасажиро-транспортного потоку, застаріла інфраструктура пунктів пропуску, недосконала система технологічних процесів в пунктах пропуску, яка призводить до дублювання контрольних операцій, а також недостатнє технічне оснащення для ефективного здійснення контрольних операцій призводять до утворення значних черг та дискомфорту для подорожніх при перетинанні державного кордону. Відповідно до законодавства технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів визначаються взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пункті пропуску через державний кордон. Практика свідчить про присутність представників санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, що у свою чергу призводить до збільшення часу при проведенні контрольних операцій. У статті розкрито рекомендації щодо складу комісії, яку пропонується створити для розробки технологічних схем пропуску, запропоновано основні розділи, які має відображати зміст технологічної схеми, а також послідовність роботи щодо розробки, погодження та введення в дію технологічних схем. Це дозволяє вдосконалити організацію та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

Біографії авторів

Віктор Березюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри

Максим Токарчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри

Вадим Бойко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри

Віктор Колесніков, Адміністрація Державної прикордонної служби України

старший офіцер відділу організації прикордонного контролю управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону

Посилання

Назаренко В. О., Серватюк В. М., Ставицький О. М. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю в контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2013. С. 65–72.

Назаренко В. О., Серватюк В. М., Ставицький О. М. Вимоги державної прикордонної політики щодо подальшого реформування систем прикордонного контролю. Збірник наукових праць: Актуальні питання прикордонної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку, 2011. №2. C. 52–62.

Назаренко В. О., Серватюк В. М., Ставицький О. М., Гродовський О. В. Сталий розвиток системи прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення України як науково-прикладна проблема. Збірник наукових праць НАДПСУ. Хмельницький : НАДПСУ, 2019. №1(59). С. 166–175.

Самбур О. А. Удосконалення існуючої системи прикордонного контролю. Науковий вісник ДПС України. 2009. № 3. С. 83–96.

Про прикордонний контроль : Закон України від 05.11.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text.

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних,водних, з алізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text.

Єрошин Б. Ф. Система прикордонного контролю як основна форма оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України: Науковий вісник ДПС України, 2008. № 3. С. 14–22.

Про затвердження положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/751-2010-п#Text.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Nazarenko V. O., Servatiuk V. M., Stavytskii О. M. (2013). Teoriya i praktyka organizatsii ta zdiisnennia prykordonnogo kontroliu v konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi [Theory and practice of organization and implementation of border control in the context of ensuring the national security of Ukraine in the border area]. Khmelnytskyi : NADPSU, рр. 65–72. [in Ukrainian]

Nazarenko V. O., Servatiuk V. M., Stavytskii О. M. (2011). Vymogy derzhavnoi prykordonnoi polityky shchodo podalshogo reformuvannia system prykordonnogo kontroliu [Requirements of the state border policy for further reform of border control systems]. Zbirnyk naukovykh prats: aktualni pytannia prykordonnoi bezpeky. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku, no. 2, рр. 52–62. [in Ukrainian]

Nazarenko V. O., Servatiuk V. M., Stavytskii О. M., Grodovskyi O. V. (2013). Stalyi rozvytok systemy prykordonnogo kontroliu na shliakhakh mizhnarodnogo spoluchennia Ukrainy yak naukovo – prykladna problema [Sustainable development of the border control system on the roads of Ukraine’s international connection as a scientific and applied problem]. Zbirnyk naukovykh prats NADPSU, no. 1(59), рр. 166-175. [in Ukrainian]

Sambur О. А. (2009). Udoskonalennia isnuiuchoi systemy prykordonnogo kontroliu [Improving the existing border control system]. Naukovyi visnyk DPS Ukrainy, no.3, рр. 83–96. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro prykordonnyi kontrol” № 1710-VI [low of Ukraine about border control activity no. 1710-VI] (2009, November 5). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/#Text [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pytannia propusku cherez derzhavnyi kordon osib, avtomobilnykh, vodnyx, zaliznychnykh ta povitrianykh transportnykh zasobiv pereviznykiv i tovariv, shcho peremishchuiutsia nymy” № 451 [Resoluion of the Cabinet of Ministers “The issue of crossing the state border of persons, road, water, rail and air vehicles of carriers and cargoes moving by them” activity no. 451]. (2012, May 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text. [in Ukrainian]

Yeroshin B. F. (2008). Systema prykordonnogo kontroliu yak osnovna forma operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Border control system as the main form of operational and service activities of the State Border Guard Service of Ukraine]. Naukovyi visnyk DPS Ukrainy, no 3, рр. 14–22. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia polozhennia pro punkty propusku cherez derzhavnyi kordon ta punkty kontroliu” [Resoluion of the Cabinet of Ministers аbout claim of the regulations on BCPs across the state border and checkpoints activity no. 751]. (2010, August 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/751-2010-п#Text. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
БерезюкВ., ТокарчукМ., БойкоВ., & КолесніковВ. (2022). МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОПУСКУ ОСІБ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 5-21. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.838
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають