ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ КОЛІЙНОГО КАТКОВО-НОЖОВОГО МІННОГО ТРАЛА КМТ-7

Ключові слова: мінний трал КМТ-7, міна ТМ-62, динамічні навантаження, пневмосистема, демпферні пристрої, експлуатаційні характеристики, вибух, баронавантаження, екіпаж танка

Анотація

У статті розроблено пропозицію, яка належить до категорії вдосконалення тактико-технічних характеристик машин інженерного озброєння та спрямовано її на підвищення експлуатаційних характеристик, надійності застосування мінних тралів і покращення якості виконання робіт екіпажем бойової техніки, за рахунок зменшення динамічних навантажень, шляхом удосконалення елементів кріплення рами трала та пневмосистеми трала з подальшим доопрацюванням. Застосування мінних тралів, як один із засобів подолання мінно-вибухових загороджень, передбачає собою складний процес операцій щодо підготовки та використання самого трала під час виконання бойового завдання. Ураховуючи необхідність високих показників до засобів подолання мінно-вибухових загороджень, мінні трали є одним із основних засобів, до яких висуваються потреби ефективності, збільшеної вибухостійкості, зменшення впливу вибуху інженерних боєприпасів на екіпаж машини, зменшення динамічних навантажень на елементи кріплення трала під час вибуху, швидкість кріплення трала на техніку, проведення технічного обслуговування. У результаті роботи обґрунтовано варіант удосконалення елементів кріплення мінного трала шляхом встановлення демпферних пристроїв на раму трала та доопрацювання пневмосистеми для поглинання сили вибуху, що матиме низку позитивних параметрів, які відображаються на експлуатаційних характеристиках трала, а саме: зменшення баронавантаження на екіпаж; збільшення терміну експлуатації трала; збільшення вибухостійкості трала; зменшення часу відновлення трала після вибуху.

Біографії авторів

Роман Нанівський, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, начальник науково-організаційного відділу

Сергій Голушко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Юрій Святий, військова частина А3620

інженер електротехнічного відділення експлуатаційного відділу

Посилання

Керiвництвo з пoдoлaння iнженерниx зaгoрoджень пiдрoздiлaми Збрoйниx Сил Укрaїни : нaкaз нaчaльникa Генерaльнoгo штaбу – Гoлoвнoкoмaндувaчa Збрoйниx Сил Укрaїни вiд 19.10.2016 № 390. Київ : Генеральний штаб Збройних Сил України, 2016. 130 с.

Нaгaчевський В. Й., Гoлушкo С. Л., Прищепa O. A., Кмiн В. Ф. Мaшини iнженернoгo oзбрoєння. Чaстинa 1. Мaшини для влaштувaння мiннoвибуxoвиx зaгoрoджень. Зaсoби пoдoлaння мiннo-вибуxoвиx загороджень : пiдручник. Львiв : НAСВ, 2019. 472 с.

Трaл минный кoткoвo-нoжевoй КМТ-7. Кaтaлoг детaлей и сбoрoчныx единиц 230. КД. Мoсквa : Вoеннoе издaтельствo, 1990.

Мaшины инженернoгo вooружения. Чaсть 3. Мaшины для ведения инженернoй рaзведки, преoдoления и устрoйств миннo-взрывныx зaгрaждений, oбеспечения вoйск вoдoй. Москва : Вoениздaт, 1987. 413 с.

Мaшины инженернoгo вooружения. Книгa вторая. Кoнтрукция и рaсчет мaшин инженернoгo вooружения. Учебник. 453 с.

Ємільянов О. В., Нанівський Р. А., Сокіл Б. І. Дoслiдження кiнемaтики рoбoчoгo oргaнa трaлa пiд чaс руxу пo мiннoму пoлю з нерiвнoстями. Вiйськoвo-теxнiчний збiрник. Львiв : Видавництво НAСВ, 2019. № 21/2019. 24 с.

ЕNGINЕЕR VЕHICLЕS. URL : http://www.militarу-todaу.com.

Сергеев Л. В. Теoрия тaнкa. Мoсквa, 1992. URL : https://books.googlе.com.ua/books (дата звернення: 04.08.2021).

Єфремoв Е. I., Петренкo В. Д. Теxнoлoгiя тa безпекa викoнaння пiдривниx рoбiт. Днiпрo, 2017.

Биркoв П. В. Oбеспечение нaдёжнoсти мaшин инженернoгo вooружения при эксплуaтaции. Москва : Вoениздaт, 1985, 280 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kerivnytstvo z podolannia inzhenernyx zahorodzhen pidrozdilamy Zbroinyx Syl Ukrainy [Guidance on overcoming engineering barriers by units of the Armed Forces of Ukraine]. (2016, October 19). Nakaz nachalnyka Heneralnoho shtabu – Holovnokomanduvacha Zbroinyx Syl Ukrainy. Kyiv : Heneralnyi shtab Zbroinykh Syl Ukrainy, no. 390, 130 р. [in Ukrainian]

Nahachevskyi V. I., Holushko S. L., Pryshchepa O. A., Kmin V. F. (2019). Mashyny inzhenernoho ozbroiennia. Chastyna 1. Mashyny dlia vlashtuvannia minno-vybuxovyx zahorodzhen. Zasoby podolannia minno-vybuxovyx zahorodzhen [Machines of engineering armament. Part 1. Machines for setting up mineexplosive barriers. Means of overcoming mine-explosive barriers]. Lviv : NASV. [in Ukrainian]

Tral minnyj kotkovo-nozhevoj KMT-7. Katalog detalej i sborochnyx edinic 230 [Mine tral knife KMT-7.Catalog of parts and assembly units 230]. (1990). Moskva : Military publishing house. [in Russian]

Mashyny ynzhenernoho vooruzhenyia. Chast 3. Mashyny dlia vedenyia ynzhenernoi razvedky, preodolenyia y ustroistv mynno-vzryvnyx zahrazhdenyi, obespechenyia voisk vodoi [Engineering equipment machines. Part 3. Machines for conducting engineering reconnaissance, overcoming and devices of mine-explosive barriers, providing troops with water]. (1987). Moskva : Voenizdat. [in Russian]

Mashiny inzhenernogo vooruzheniya. Kniga vtoraya. Kontrukciya i raschet mashin inzhenernogo vooruzheniya [Engineering equipment machines. Book two. Counteraction and calculation of engineering equipment machines]. P. 453 [in Russian]

Yemilianov O. V., Nanivskyi R. A., Sokil B. I. (2019). Doslidzhennia kinematyky robochoho orhana trala pid chas ruxu po minnomu poliu z nerivnostiamy [Research of kinematics of the working body of a trawl during movement on a minefield with irregularities]: Military-technical collection. Lviv : NASV, 24 p. [in Ukrainian]

ENGINEERVEHICLES. (2020). Retrieved from: http://www.militarу-todaу. com [in English]

Sergeev L. V. (1992). Teoriya tanka. Teoriya tanka. Moskva. Retrieved from: https://books.googlе.com.ua/books (accessed 4 August 2021). [in Russian]

Yemilianov O. V., Nanivskyi R. A., Sokil B. I. (2017). Texnolohiia ta bezpeka vykonannia pidryvnyx robit [Technology and safety of blasting operations]. Dnipro. [in Ukrainian]

Birkov P. V. (1985). Obespechenie nadyozhnosti mashin inzhenernogo vooruzheniya pri ekspluatacii [Ensuring the reliability of engineering equipment machines during operation] Moscva : Voenizdat. [in Russian]

Опубліковано
2022-04-11
Як цитувати
НанівськийР., ГолушкоС., & СвятийЮ. (2022). ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ КОЛІЙНОГО КАТКОВО-НОЖОВОГО МІННОГО ТРАЛА КМТ-7. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 85(2-3), 320-335. https://doi.org/10.32453/3.v85i2-3.851
Розділ
Технічні науки