ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КООРДИНАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ

  • Віталій Гула Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5090-6095
  • Аркадій Дзяворук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4350-4738
  • Вадим Бойко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2444-9024
  • Володимир Андрушко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2135-1243
  • Валерій Бойко Адміністрація Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0002-1787-1879
Ключові слова: організація оперативно-службової діяльності, прикордонний контроль, пункт пропуску, управлінське рішення, взаємодійні органи, координація

Анотація

Статтю присвячено визначенню методики роботи штабу охорони державного кордону щодо координації спільних дій з контрольними службами та взаємодійними органами. З метою приведення прикордонного контролю до міжнародних норм і стандартів Державною прикордонною службою України напрацьовані нові нормативно-правові документи, ведеться пошук шляхів оптимізації прикордонного контролю та підвищеннz ефективності, удосконалення технології пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, створюється єдина система інформаційного забезпечення, вживаються заходи щодо вдосконалення системи управління. Запорукою успішної оперативно-службової діяльності підрозділів прикордонного контролю ДПСУ на шляхах міжнародних сполучень є наявність збалансованої системи правових норм, які регулюють усі сторони діяльності підрозділів охорони державного кордону. Від того, наскільки чітко в нормативно-правових актах визначені завдання, права і обов’язки підрозділів та ООДК, їх взаємовідносини з іншими організаціями і відомствами, що стосуються міжнародного сполучення України, багато в чому залежить якість та ефективність забезпечення надійної охорони державного кордону на шляхах міжнародних сполучень. Штаб ПРИКЗ, а саме відділ прикордонного контролю, є головним органом управління, який відповідає за координацію спільних дій ООДК та інших контрольних служб, які виконують свої функції у ППр через державний кордон України, надає пропозиції начальнику ООДК щодо організації цієї роботи. Від його цілеспрямованої роботи залежить найголовніше – загалом надійність та ефективність охорони кордону на шляхах міжнародних сполучень. Отже, ДПСУ повинна об’єднувати та систематизувати зусилля державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів для забезпечення здійснення їх оформлення та пропуску через державний кордон відповідно до технологічних схем пропуску. Усі служби та організації, відносно яких здійснюється координаційна діяльність, можна згрупувати за видами діяльності, залежно від їх призначення. Виходячи з функцій, які вконують відповідні організації та відомства, з якими здійснюється координація, штаб прикордонного загону повинен у різних формах забезпечувати та планувати взаємодію та визначати розподіл функцій відповідно до положень нормативних документів щодо діяльності суб’єктів координації.

Біографії авторів

Віталій Гула, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Аркадій Дзяворук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Вадим Бойко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Володимир Андрушко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Валерій Бойко, Адміністрація Державної прикордонної служби України

заступник начальника управління – начальник відділу паспортної роботи

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про прикордонний контроль : Закон України від 05.11.2009. № 1710-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 6. Ст. 46.

Про затвердження положення про координацію діяльності та взаємодію виконавчої влади з питань дотримання режимів на державному кордоні України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.1999 № 48. Офіційний вісник України. 1999. № 3. Ст. 14.

Про затвердження положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010. № 751. Урядовий кур’єр. 2010. № 165.

Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2011. № 1030. Урядовий кур’єр. 2011.

Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 № 627. 2011.

Литвин М. М. Інтегроване управління кордонами : підручник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. 416 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny” № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 661-IV]. (2003, April 3). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 27, p. 208 [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny “Pro prykordonnyy control” № 1710-VI [Law of Ukraine about Border Control activity no. 1710-VI]. (2009, November 6). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 6, p. 46. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennya polozhennya pro koordynatsiyu diyalnosti ta vzayemodiyu vykonavchoyi vlady z pytan dotrymannya rezhymiv na derzhavnomu kordoni Ukrayiny” № 48 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about approval of the regulations on coordination of activities and interaction of the executive power on compliance with regimes on the state border of Ukraine activity no. 48]. (1999, January 18). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 3, article 14. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennya polozhennya pro punkty propusku cherez derzhavnyy kordon ta punkty kontrolyu” № 751 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about approval of the regulations on coordination of activities and interaction of the executive power on compliance with regimes on the state border of Ukraine activity no. 751]. (2010, Jule 18). Uryadovyi Kuryer, no. 165. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro deyaki pytannya zdiysnennya poperednoho dokumentalnoho kontrolyu v punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon Ukrayiny № 1030 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about some issues of preliminary documentary control at checkpoints across the state border of Ukraine activity no. 1030]. (2011, November 5). Uryadovyi Kuryer. [in Ukrainian]

Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy “Poryadok diy posadovykh osib orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny shchodo ustanovlennya rezhymu v punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon, zdiysnennya kontrolyu za yoho doderzhannyam, a takozh orhanizatsiyi i zabezpechennya vzayemodiyi ta koordynatsiyi kontrolnykh orhaniv i sluzhb, shcho zdiysnyuyut rizni vydy kontrolyu abo berut uchast u zabezpechenni rezhymu v punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon” [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine about the procedure of officials of the state border protection bodies of the State Border Guard Service of Ukraine to establish the regime at checkpoints across the state border, control its observance, as well as organization and ensuring interaction and coordination of control bodies and services exercising various types of control or participating in ensuring the regime at BCPs across the state border]. (2011, August 29). Kyiv : Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, no. 627. [in Ukrainian].

Lytvyn M. M. (2012). Intehrovane upravlinnya kordonamy [Integrated border management]. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-11
Як цитувати
ГулаВ., ДзяворукА., БойкоВ., АндрушкоВ., & БойкоВ. (2022). ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КООРДИНАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 85(2-3), 43-57. https://doi.org/10.32453/3.v85i2-3.854
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають