АУДИТ ЯК СИСТЕМА НАДІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній контроль, нормативно-правовий акт, система управління, фінансовий контроль

Анотація

У статті досліджено наявний нормативно-правовий стан внутрішнього аудиту в органах державного сектору України та проаналізовано функціонування системи внутрішнього контролю загалом. Внутрішній контроль представлено комплексом заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. Внутрішній аудит передбачає діяльність, що спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та ка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівникові. У роботі автор розкриває сутність національних стандартів: стандартів якісних характеристик та стандартів діяльності, які описують сутність діяльності внутрішнього аудиту та відповідають міжнародним стандартам. Цими стандартами визначено, що під час проведення внутрішнього аудиту здійснюються дослідження та оцінка системи управління та внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками з питань та в обсязі, що відповідають об’єкту, темі та цілям внутрішнього аудиту.

Біографії авторів

Сергій Зюман, Адміністрація Державної прикордонної служби України

начальник відділу аудиту ризикових операцій у сфері закупівель управління внутрішнього аудиту

Тетяна Яковлєва, Державна прикордонна служба України

головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) 130-го головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Посилання

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010. № 2456 VI.

Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти : методичний посібник (проєкт, редакція 2018 року). Київ, 2018.

Внутрішній фінансовий аудит. Ян ван Тайнен, Рудніцька Р. М., Манфред ван Кестерен, Родні Беторіна та ін. Київ, 2015. 77 с.

Гуцаленко Л. В. Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. Вип. 4 (32). С. 31–45.

Державний внутрішній фінансовий контроль: Україна та європейський досвід : навчальний посібник. Київ : “Європейський інститут державного управління та аудиту”, 2012.

Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.

Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у 2019 році Retrical from: https://www.mof.gov.ua/uk/news/funktsionuvannia_derzhavnogo_vnutrishnogo_finansovogo_kontroliu_u_2019_rotsi-2127

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України. Європейський інститут державного управління та аудиту. Київ,2016.

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України. Київ : Міністерство фінансів України, 2019.

Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах. Центральний підрозділ гармонізації. Київ : Міністерство фінансів України. 2019.

Піхоцький В., Рисін В., Любенко А. Ефективність фінансового контролю та державного аудиту для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 28. Том 1. С. 205–215.

Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту: наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062.

Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту : наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

Про затвердження форми звітності № 1-ДВА “Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту”, пояснювальної записки до звіту (зведеного звіту) та інструкції про їх складання та подання : наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Biudzhetnyi kodeks Ukrainy” № 2456 VI [Law of Ukraine on the budget code of Ukraine activity no. 2456 VI]. (2010, July 8). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [in Ukrainian]

Internal efficiency audit: methodological principles and practical aspects : methodical manual (project, edition of 2018) [Internal performance audit: methodological principles and practical aspects : methodological manual (draft, 2018 edition)]. (2018). Kyiv. [in Ukrainian]

Jan van Tainen, Rudnitska R. M., Manfred van Kesteren & Rodney Betorina (2015). Vnutrishnii finansovyi audyt [Internal financial audit]. Kyiv, 77 p. [in Ukrainian]

Gutsalenko L. V. (2018). Internal audit and diagnostics in the system of state financial control and management of the budget institution [Internal audit anddiagnostics in the system of state financial control and management of the budget institution]. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, vol. 4 (32), pp. 31–45. [in Ukrainian]

Derzhavnyi vnutrishnii finansovyi kontrol: Ukraina ta yevropeiskyi dosvid : navchalnyi posibnyk [Public Internal Financial Control: Ukraine and the European experience : a textbook]. (2012). Kyiv : European Institute of Public Administration and Auditing. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia zdiisnennia vnutrishnoho audytu ta utvorennia pidrozdiliv vnutrishnoho audytu” № 1001 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about some issues of internal audit and the formation of internal audit units activity no. 1001]. (2011, September 28)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [in Ukrainian]

Informatsiia pro stan vnutrishnoho kontroliu ta vnutrishnoho audytu u 2019 rotsi [Information on the state of internal control and internal audit in 2019]. (2019). Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/uk/news/funktsionuvannia_derzhavnogo_vnutrishnogo_finansovogo_kontroliu_u_2019_rotsi-2127 (accessed 9 August 2021). [in Ukrainian]

Metodolohichni vkazivky z vnutrishnoho audytu v derzhavnomu sektori Ukrainy [Methodological guidelines for internal audit in the public sector of Ukraine]. (2016). Kyiv : European Institute of Public Administration and Auditing. [in Ukrainian]

Metodolohichni vkazivky z vnutrishnoho audytu v derzhavnomu sektori Ukrainy [Methodological guidelines for internal audit in the public sector of Ukraine]. (2019). Kyiv : Ministry of Finance of Ukraine. [in Ukrainian]

Otsinka yakosti vnutrishnoho audytu v derzhavnykh orhanakh [Assessment of the quality of internal audit in government agencies]. (2019). Kyiv : Central Harmonization Unit, Ministry of Finance of Ukraine. [in Ukrainian]

Pikhotsky V., Rysin V., Lyubenko A. (2019). Efektyvnist finansovoho kontroliu ta derzhavnoho audytu dlia zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi stiikosti derzhavy [The effectiveness of financial control and public audit to ensure the financial and economic stability of the state]. Financial and credit activities : problems of theory and practice, vol. 1, no. 28, pp. 205–215. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Kodeksu etyky pratsivnykiv pidrozdilu vnutrishnoho audytu № 1062 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine about approval of the Code of Ethics of employees of the internal audit department activity no. 1062]. (2011, September 29)]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Osnovnykh zasad zdiisnennia vnutrishnoho kontroliu rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv ta vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 veresnia 2011, № 1001” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about on approval of the Basic Principles for Internal Control by Budget Managers and Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September activity no. 1001]. (2011, December 12). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Standartiv vnutrishnoho audytu” № 1247 [Order of the Ministry of Finance in Ukraine about on approval of the Internal Auditing Standards activity no. 1247]. (2011, October 04). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy “Pro zatverdzhennia formy zvitnosti № 1-DVA “Zvit (zvedenyi zvit) pro rezultaty diialnosti pidrozdilu vnutrishnoho audytu”, poiasniuvalnoi zapysky do zvitu (zvedenoho zvitu) ta instruktsii pro yikh skladannia ta podannia” № 347 [On approval of the reporting form № 1-TWO “Report (consolidated report) on the results of the internal audit unit”, explanatory note to the report (consolidated report) and instructions on their preparation and submission activity no. 347]. (2014, March 27). Kyiv : Ministerstvo finansiv Ukrainy.

Опубліковано
2022-04-11
Як цитувати
ЗюманС., & ЯковлєваТ. (2022). АУДИТ ЯК СИСТЕМА НАДІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 85(2-3), 105-122. https://doi.org/10.32453/3.v85i2-3.861
Розділ
Військові науки