МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній контроль, нормативно-правовий акт, система управління, фінансовий контроль

Анотація

На основі дослідження автором розроблено методичні підходи проведення внутрішнього аудиту в державному секторі. У результатід ослідження питань функціонування системи внутрішнього аудиту в державному секторі обґрунтовано та запропоновано рекомендації з підготовки та проведення внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Рекомендації запропоновано з метою удосконалення єдиних підходів до провадження діяльності з внутрішнього аудиту в державному секторі та в інших головних розпорядниках коштів державного бюджету, їх територіальних органах та бюджетних установах, що належать до сфери їх управління, оцінки якості такого аудиту. Пропонується здійснювати планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі ризик-орієнтованого підходу з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, функціях, процесах. При плануванні враховувати необхідність орієнтування внутрішнього аудиту на здійснення системного аналізу й оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей тощо. Це дозволяє частково усунути невідповідність між необхідністю впровадження відповідно до європейського аналога системи державного внутрішнього фінансового контролю, загальноприйнятих міжнародних норм і стандартів, упровадження внутрішнього аудиту в державному секторі та можливістю держави щодо реалізації цих заходів.

Біографії авторів

Сергій Зюман, Адміністрація Державної прикордонної служби України

начальник відділу аудиту ризикових операцій у сфері закупівель управління внутрішнього аудиту

Тетяна Яковлєва, 130-й головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби)

Посилання

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456 VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти : методичний посібник (проект, редакція 2018 року). Київ, 2018.

Внутрішній фінансовий аудит / Ян ван Тайнен, Рудніцька Р. М., Манфред ван Кестерен, Родні Беторіна та ін. Київ, 2015. 77 с.

Гуцаленко Л. В. Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. Вип. 4 (32). С. 31-45.

Державний внутрішній фінансовий контроль: Україна та європейський досвід : навчальний посібник. Київ : Європейський інститут державного управління та аудиту, 2012.

Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF#Text

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України. Європейський інститут державного управління та аудиту. Київ, 2016.

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України. Київ : Міністерство фінансів України, 2019.

Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах. Центральний підрозділ гармонізації. Київ : Міністерство фінансів України, 2019.

Піхоцький В., Рисін В., Любенко А. Ефективність фінансового контролю та державного аудиту для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 28, том 1. С. 205–215.

Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту: наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11#Text

Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2018. URL: № 1062. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF

Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту : наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11#Text


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Budget Code of Ukraine : Law of Ukraine activity no. 2456 VI (2010, July 8). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian]

Vnutrishnii audyt efektyvnosti: metodychni zasady ta praktychni aspekty (proekt, redaktsiia 2018 roku) [Internal efficiency audit: methodological principles and practical aspects (project, edition of 2018)]. Kyiv, 2018. [in Ukrainian]

Yan van Tainen, Rudnitska R.M., Manfred van Kesteren, Rodni Betorina (2015). Vnutrishnii finansovyi audyt [Internal financial audit]. Kyiv, 77 p. [in Ukrainian]

Gutsalenko L. V. (2018). Vnutrishnii audyt ta diahnostyka v systemi derzhavnoho finansovoho kontroliu ta upravlinnia diialnistiu biudzhetnoi ustanovy [Internal audit and diagnostics in the system of state financial control and management of the budget institution]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. Issue. 4 (32), pp. 31-45. [in Ukrainian]

Derzhavnyi vnutrishnii finansovyi kontrol: Ukraina ta yevropeiskyi dosvid [Public Internal Financial Control: Ukraine and the European Experience]. (2012). Kyiv : European Institute of Public Administration and Auditing. [in Ukrainian]

Some issues of internal audit and the formation of internal audit units : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine activity no. 1001 (2011, September 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Methodological guidelines for internal audit in the public sector of Ukraine (2016). Kyiv : European Institute of Public Administration and Auditing. [in Ukrainian]

Metodolohichni vkazivky z vnutrishnoho audytu v derzhavnomu sektori Ukrainy. Kyiv : Ministerstvo finansiv Ukrainy [Methodological guidelines for internal audit in the public sector of Ukraine]. (2019). [in Ukrainian].

Otsinka yakosti vnutrishnoho audytu v derzhavnykh orhanakh. [Assessment of the quality of internal audit in government agencies. Central Harmonization Unit, Ministry of Finance of Ukraine]. Kyiv : Tsentralnyi pidrozdil harmonizatsii, Ministerstvo finansiv Ukrainy. 2019. [in Ukrainian]

Pikhotsky V., Rysin V., Lyubenko A. (2019). Efektyvnist finansovoho kontroliu ta derzhavnoho audytu dlia zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi stiikosti derzhavy [The effectiveness of financial control and public audit to ensure the financial and economic stability of the state]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, no. 28, Volume 1, pp. 205–215. [in Ukrainian]

On approval of the Code of Ethics of employees of the internal audit department : Order of the Ministry of Finance of Ukraine activity no. 1217 (2011, September 29). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11#Text [in Ukrainian]

On approval of the Basic Principles for Internal Control by Budget Managers and Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 28, 2011 № 1001: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine activity no. 1062 (2018, December 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF [in Ukrainian]

On approval of the Internal Auditing Standards : Order of the Ministry of Finance of Ukraine activity no. 1247 (2011, October 4). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11#Text [in Ukranian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ЗюманС., & ЯковлєваТ. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 36-51. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.862
Розділ
Військові науки