МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ АВАРІЄЮ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ, ДО ЛІКВІДАЦІЇ ЯКОЇ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ СИЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: надзвичайна ситуація, ситуація техногенного або природного характеру, руйнування гідротехнічних споруд, сили Національної гвардії України, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації

Анотація

Проведено аналіз наявних методик прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах. Ці методики дають змогу оцінити наслідки аварії на гідротехнічних спорудах у конкретних умовах обстановки. Проте для виконання службово-бойових завдань Національної гвардії України в умовах виникнення надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічній споруді, є потреба у розробленні методики, яка б дозволила визначати необхідні показники та критерії для успішного планування службових (службово-бойових) дій сил Національної гвардії України, що залучатимуться для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розроблена методика моніторингу надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічній споруді, дасть можливість офіцерам управління військових частин Національної гвардії України приймати обґрунтовані рішення щодо виконання службовобойових завдань, здійснювати оцінювання району майбутніх дій в умовах надзвичайної ситуації. Ця методика, на відміну від відомих, ураховує масштабність загроз руйнування гідротехнічних споруд, можливі наслідки проходу хвилі пориву, модель втрат серед цивільного населення, що потрапляє в зону катастрофічногозатоплення, а також ураховує можливість ускладнення оперативної обстановки через збільшення прорану в тілі гідротехнічної споруди. Методика дозволяє отримати вихідні дані для планування дій сил Національної гвардії України, що залучаються до виконання однієї з функцій Національної гвардії України з участі у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення. Надалі зазначена методика дасть змогу вирішити задачу щодо кількісного складу сил Національної гвардії України, що братимуть участь в умовах виникнення надзвичайної ситуації.

Біографії авторів

Олександр Онопріенко, Національна академія Національної гвардії України

ад’юнкт

Костянтин Споришев, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри автобронетанкової техніки

Юрій Бєлашов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки

Ігор Луговський, Національна академія Національної гвардії України

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри оперативного та логістичного забезпечення

Посилання

Кузніченко С. О., Бандурко О. М. Організація діяльності органів внутрішніх справ в умовах НС техногенного та природного характеру. Зб. наук. пр. Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України. 2000. № 2. С. 276–294.

Оноприєнко О. С., Споришев К. О. Зміст завдань сил Національної гвардії України при виникненні надзвичайної ситуації внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах. Вчені записки. Київ : ТНУ імені В.І. Вернадського, 2018. Серія: Державне управління. Том 29 (68). № 5. С. 243–248.

Квартальнов В. А. Техногенні катастрофи сьогодні і в майбутньому. URL : http://www.istroy.ru/docu/ecology/. (дата звернення: 20.09.2021).

Стриганова М. Ю. Методы оценки и прогнозирование последствий при разрушении гидротехнических сооружений: Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь. Минск : Университет гражданской защиты МЧС Беларусии. 2012. №1 (15). С. 10–21. URL : https://journals.ucp.by/index.php/vice/article/view/390/339/ (дата звернення: 17.05.2021).

Карпенчук И. В. Математическая модель неустановившегося движения волны прорыва гидротехнических сооружений напорного фронта : Природничi науки та їх застосування в дiяльностi служби цивiльного захисту: IV Мiжнародна научно-практическая конференция. Черкаси : АПБ iм. Героїв Чорнобиля, 2010. С. 57–60.

Карпенчук И. В. Расчет параметров волны прорыва применительно к конкретному случаю. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. 2005. № 7(17). С. 131–136.

Карпенчук И. В., Стриганова М. Ю. Определение скорости и глубины потока в расчетном створе при ЧС на искусственных водных объектах напорного фронта. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация : тез. докл. II Международной науч.-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2 / Ред. кол.: Э. Р. Бариев [и др.]. Мн., 2003. С. 69–70.

Карпенчук И. В., Стриганова М. Ю., Красовский А. И. Определение максимальных параметров волны прорыва. Наука – образованию, производству, экономике : рефераты докл. междунар. науч.-техн. конф. В 2 т. Т. 2 / Ред. кол.: Б. М. Хрусталев [и др.]. Мн., 2003. С. 46.

Караушев А. В. Речная гидравлика. Лененград : Гидрометеорол. изд-е, 1969. 416 с.

Богомолов А. И., Михайлов К. А. Гидравлика. 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Стройиздат, 1972. 648 с.

Школьников С. Я. К вопросу о конструировании консервативных конечно-разностных схем для дифференциальных уравнений неустановившегося течения в непризматическом русле. Гидротехническое строительство. 1997. N 5.

Милитеев А. Н., Школьников С. Я. Численные методы исследования планов течения в руслах со сложным рельефом дна. Водные ресурсы. 1981. № 3.

Всемирная организация здравоохранения – 2021. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/drowning (дата звернення: 20.09.2021).

Выживание в холодной воде - 2014. URL: http://oek.su/zashita/zashita_pamyatki/1246-vyzhivanie-v-holodnoy-vode.html (дата звернення: 18.10.2021)

Общее охлаждение как поражающий фактор при кораблекрушениях – 2020. URL: ttp://parusa.narod.ru/bib/books/klinz/klinz07.htm (дата звернення: 03.08.2021)

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення 03.10.2021).

Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин : Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2019 р. № 726. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726-2019-п#Text (дата звернення 03.10.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kuznichenko S. O., Bandurko O. M. (2000). Orhanizatsiia diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav v umovakh NS tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru [Organization of activity of law-enforcement bodies in the conditions of emergency of technogenic and natural character]. Viisk. in-t VV MVS Ukrainy, pp. 276–294. [in Ukrainian]

Onopryienko O. S., Sporyshev K. O. (2018). Zmist zavdan syl Natsionalnoi hvardii Ukrainy pry vynyknenni nadzvychainoi sytuatsii v naslidok avarii na Guard of Ukraine in the event of an emergency as a result of accidents at hydraulic structures]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia. Tom 29, vol. 68, no. 5, pp. 243–248. [in Ukrainian]

Kvartalnov V. A. Tekhnohenni katastrofy sohodni i v maibutnomu [Manmade disasters today and in the future]. Retrieved from: http://www.istroy.ru/docu/ecology/ (accessed 03.10.202). [in Ukrainian]

Stryhanova M. Iu. (2012). Metody ocenki i prognozirovanie posledstvij pri razrushenii gidrotekhnicheskih sooruzhenij [Methods for assessing and predicting the consequences of the destruction of hydraulic structures]. Vestnyk Komandnoynzhenernoho ynstytuta MChS Respublyky Belarus. vol. 15, no. 1, pp. 10–21. Retrieved from: https://journals.ucp.by/index.php/vice/article/view/390/339/ (accessed 20 September 2021). [in Russian]

Karpenchuk Y. V. (2010). Matematicheskaya model neustanovivshegosya dvizheniya volny proryva gidrotekhnicheskih sooruzhenij napornogo fronta [Mathematical model of unsteady motion of a breakthrough wave of hydraulic structures of a pressure front]. Procceedings of the “Pryrodnychi nauky ta yikh zastosuvannia v diialnosti sluzhby tsyvilnoho zakhystu”: IV Mizhnarodna nauchnopraktycheskaia konferentsyia (Ukrainian, Cherkasy. APB im. Heroiv Chornobylia, pp. 57–60. [in Russian]

Karpenchuk Y. V. (2005). Raschet parametrov volny proryva prymenytelno k konkretnomu sluchaiu [Calculation of Breakout Wave Parameters for a Specific Case]. Chrezvuchainue sytuatsyy: preduprezhdenye y lykvydatsyia. v. 7(17), pp. 131–136. [in Russian]

Karpenchuk Y. V. (2003). Opredelenye skorosty y hlubyny potoka v raschetnom stvore pry ChS na yskusstvennykh vodnykh obektakh napornoho fronta [Determination of the flow rate and depth in the design section during emergency situations on artificial water bodies of the pressure front]. Procceedings of the “Chrezvychainue sytuatsyy: preduprezhdenye y lykvydatsyia”: tez. dokl. II Mezhdunarodnoi nauch.-prakt. konf. V. 2 ch. Ch. 2 / Red. kol.: E. R. Baryev [y dr.], pp. 69–70. [in Russian]

Karpenchuk Y. V. (2003). Opredelenye maksymalnykh parametrov volny proryva [Determination of the maximum parameters of the breakout wave]. Procceedings of the “Nauka – obrazovanyiu, proyzvodstvu, ekonomyke” : referaty dokl. mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. V 2 t. T. 2 / Red. kol.: B. M. Khrustalev [y dr.], pp. 46. [in Russian]

Karaushev A. V. (1969). Rechnaia hydravlyka [River hydraulics]. L. : Hydrometeorol. yzd-e. [in Russian]

Bohomolov A. Y. (1972). Hydravlyka [Hydraulics]. M. : Stroiyzdat. [in Russian]

Shkolnykov S. Ia. (1997). K voprosu o konstruyrovanyy konservatyvnukh konechno-raznostnykh skhem dlia dyfferentsyalnukh uravnenyi neustanovyvshehosia techenyia v nepryzmatycheskom rusle [On the construction of conservative finitedifference schemes for differential equations of unsteady flow in a non-prismatic channel]. Hydrotekhnycheskoe stroytelstvo, vol. 5. [in Russian]

Mylyteev A. N., Shkolnykov S. Ia. (1981). Chyslennue metody yssledovanyia planov techenyia v ruslakh so slozhnym relefom dna [Numerical methods for investigating flow plans in channels with complex bottom topography]. Vodnye resursy, vol. 3. [in Russian]

Vsemyrnaia orhanyzatsyia zdravookhranenyia – 2021 [World Health Organization - 2021]. Retrieved from: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/drowning (accessed 3 October 2021). [in Russian]

Survival in cold water [Vyzhivanie v holodnoj vode] Retrieved from: http://oek.su/zashita/zashita_pamyatki/1246-vyzhivanie-v-holodnoy-vode.html (accessed 3 October 2021). [in Russian]

Obshchee ohlazhdenie kak porazhayushchij faktor pri korablekrusheniyah – 2020 [General cooling as a damaging factor in shipwrecks – 2020]. Retrieved from: http://parusa.narod.ru/bib/books/klinz/klinz07.htm (accessed 3 October 2021) [in Russian]

Zakon Ukrainy “Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy” № 876-VII [low of Ukraine about the National Guard of Ukraine activity no. 876-VII](2014, March 13). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18. (accessed 03.10.202) [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia poriadku vedennia Yedynoho reiestru osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 726 On approval of the procedure for maintaining the Unified Register of Persons Missing in Special Circumstances activity no. 726] (2019, August 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726-2019-p#Text. (accessed 3 October 2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ОнопріенкоО., СпоришевК., БєлашовЮ., & ЛуговськийІ. (2022). МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ АВАРІЄЮ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ, ДО ЛІКВІДАЦІЇ ЯКОЇ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ СИЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 159-183. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.888
Розділ
Технічні науки