ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Олександр Луцький Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9948-9755
Ключові слова: Стратегія воєнної безпеки України, НАТО, Концепція підготовки персоналу, Державна прикордонна служба України

Анотація

З прийняттям рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію воєнної безпеки України” розпочато новий етап удосконалення оборонних можливостей України. Підкреслено, що Стратегічний курс України спрямований на інтеграцію в НАТО. Підписана 10 листопада 2021 року в місті Вашингтон Хартія стратегічного партнерства США–Україна – стратегічний документ, який на десятиліття визначає, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. У цьому документі заявлено про рішучість поглиблювати стратегічне партнерство шляхом розширення двостороннього співробітництва в політичному, безпековому, оборонному, економічному, енергетичному, науковому, освітньому, культурному, гуманітарному напрямах та сфері розвитку. Сполучені Штати та Україна підтвердили життєво важливі національні інтереси щодо незалежної та демократичної України. Зміцнення спроможності України захищатися від загроз її територіальній цілісності та поглиблення інтеграції України до євроатлантичних інституцій є взаємопов’язаними пріоритетами. У цьому процесі чітко визначено місце Державної прикордонної служби України в секторі безпеки і оборони, необхідність імплементації в систему підготовки персоналу ДПСУ відповідних стандартів НАТО, що обґрунтовує необхідність розробки нової Концепції підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. У статті у загальному вигляді розкрито постановку проблеми, понятійний апарат, стисло проаналізовано дослідження щодо сучасного стану геополітичного положення України, законодавчих актів та технологічні аспекти питання розробки концепцій. Розкрито структуру Концепції та її положення, а також окремі етапи розробки положень Концепції, які доцільно імплементувати, ґрунтуючись на результатах оцінювання та порівняння можливої взаємосумісності зі стандартами НАТО.

Біографія автора

Олександр Луцький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 13.08.2021).

Горбулін В. П. Світова гібридна війна: український фронт : монографія. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 р. “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021. Верховна Рада України.

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2 (дата звернення: 13.08.2021).

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік : Указ Президента України від 11 травня 2021 р. № 189/2021.

Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text (дата звернення: 13.08.2021).

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 14.08.2021).

Про правовий режим воєнного стану України : Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (дата звернення: 14.08.2021).

Про стратегію національної безпеки України : Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України” від 14 вересня 2020 року № 392/2020 “Про Стратегію національної безпеки України”.

Стратегічний оборонний бюлетень України. Скільки стандартів НАТО вже впроваджено в ЗСУ. URL: https://armyinform.com.ua/2020/09/skilky-standartiv-nato-vzhe-vprovadzheno-v-zsu/ (дата звернення: 14.08.2021).

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72182 (дата звернення: 14.08.2021).

Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/koncepcija// (дата звернення: 16.08.2021).

Философская энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 2537/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF (дата звернення: 16.08.2021).

Як Збройні Сили України переходять на стандарти НАТО. URL: https://www.defpol.org.ua/index.php/aleia-heroiv/661 (дата звернення: 16.08.2021).

Хартія стратегічного партнерства США – Україна. URL: https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-charter-on-strategic-partnership/ (дата звернення: 22.08.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 661-IV]. (2003, 3 April). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (accessed 13 August 2021). [in Ukrainian]

Horbulina V. P. (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front : monohrafiia. [World hybrid war: the Ukrainian front : monograph]. Kharkiv : Folio. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy “Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy” № 121/2021 [Decree of the President of Ukraine on the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Strategy of Military Security of Ukraine" activity no. 121/2021]. (2021, March 25). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2 (accessed 13 August 2021). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Richnu natsionalnu prohramu pid ehidoiu Komisii Ukraina – NATO na 2021 rik № 189/2021 [Decree of the President of Ukraine about the annual national program under the auspices of the UkraineNATO Commission for 2021 activity no. 189/2021]. (2021, May 11). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text (accessed 13 August 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro oboronu Ukrainy” № 1932-XII [Law of Ukraine “On the Defense of Ukraine” activity no. 1932-XII]. (1991, December 6). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (accessed 14 August 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro pravovyi rezhym voiennogo stany Ukrainy” № 389-VIII [Law of Ukraine “On the legal regime of martial law of Ukraine” activity no. 389-VIII]. (2015, May 12). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (accessed 14 August 2021). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy “Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy” № 392/2020 [Decree of the President of Ukraine on the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Strategy of Military Security of Ukraine" activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [in Ukrainian]

Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy. Skilky standartiv NATO vzhe vprovadzheno v ZSU [Strategic Defense Bulletin of Ukraine. How many NATO standards have already been implemented in the Armed Forces]. (2020). Retrieved from: https://armyinform.com.ua/2020/09/skilky-standartiv-nato-vzhevprovadzheno-v-zsu/ (accessed 14 August 2021). [in Ukrainian]

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky [Draft Law on Amendments to Certain Laws of Ukraine on Military Education and Science]. (2021). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72182 (accessed 14 August 2021). [in Ukrainian]

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (2018). Retrieved from: http://sum.in.ua/s/koncepcija// (accessed 16 August 2021). [in Ukrainian]

Filosofskaia entsyklopediia [Philosophical encyclopedia]. (2016). Retrieved from: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 2537/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%A (accessed 16 August 2021). [in Ukrainian]

Yak Zbroini Syly Ukrainy perekhodiat na standarty NATO [How the Armed Forces of Ukraine are moving to NATO standards]. (2020). Retrieved from: https://www.defpol.org.ua/index.php/aleia-heroiv/661 (accessed 16 August 2021). [in Ukrainian]

Khartiia stratehichnoho partnerstva SShA – Ukraina [US-Ukraine Strategic Partnership Charter]. (2021). URL: https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukrainecharter-on-strategic-partnership/ (accessed 22 August 2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-11
Як цитувати
ЛуцькийО. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 85(2-3), 156-164. https://doi.org/10.32453/3.v85i2-3.891
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають