РОЗРАХУНОК ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

  • Олександр Волох Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-9497-8637
  • Вадим Нероба Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7232-3285
Ключові слова: машини інженерного озброєння, ефективність функціонування, надійність, періодичність технічного обслуговування, коефіцієнт технічного використання

Анотація

Виконання сучасних вимог до якості та технічного рівня військової техніки і отримання на основі цього найбільшої її ефективності можливо при максимальному використанні конструктивних, виробничих та експлуатаційних способів забезпечення якості виробів. Основним показником ефективності машин інженерного озброєння є ступінь виконання завдання, який залежить як від рівня їх безвідмовності, закладеного в конструкцію під час виробництва, так і від часу, проведеного у працездатному стані. Тому слід вважати, що чим більше часу машина проведе у працездатному стані і менше – у станах, обумовленими простоями через профілактично-відновлювальні роботи, тим вища якість (ефективність) її функціонування. Під час аналізу систем експлуатації виробів військового призначення виникає задача визначення оптимальних значень термінів проведення планових профілактичних заходів для підтримання заданого рівня працездатності. У статті отримано розрахункове співвідношення для визначення періодичності технічних обслуговувань за критерієм ефективності функціонування машин інженерного озброєння. Для формального опису ефективності функціонування машини введено поняття локальної та інтегральної ефективностей функціонування. Локальна ефективність являє собою ступінь виконання завдання машиною за короткий проміжок часу і залежить від безвідмовності машини та витрат часу на профілактично-відновлювальні роботи. Відповідно, інтегральна ефективність характеризує ступінь виконання завдання за час (період) експлуатації машини. Таке розрахункове співвідношення показує зміну інтегральної ефективності під час використання стратегії технічного обслуговування із проведенням тільки відновлювальних робіт (після відмови) та із проведенням, крім цього, планово-попереджувальних робіт. Визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування машини проводиться за умови максимізації інтегральної ефективності. Оригінальність цієї методики полягає у можливості корегування існуючих періодичностей технічного обслуговування та визначенні нових при заданій їх кількос

Біографії авторів

Олександр Волох, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри військової підготовки

Вадим Нероба, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор філософії, старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Бирков П. В. Обеспечение надёжности машин инженерного вооружения при эксплуатации. Москва : Воениздат, 1985. 280 с.

Кузьмин И. В. Оценка эффективности и оптимизация автоматических систем контроля и управления. Москва : Сов. радио, 1971. 296 с.

Креденцер Б. П., Кривцун В. І. Волох О. П. Оптимізація періодичності контролю технічного стану об’єктів озброєння і військової техніки за відсутності самостійного прояву відмов. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 2006. №2. С. 77–82.

Креденцер Б. П., Ленков С. В., Резников М. И., Зубарев В. В. Модели технического обслуживания систем с избыточностью. Київ : Фенікс, 2002. 192 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Введено вперше. [Чинний від 1994-12-28]. Київ: Держстандарт України, 1994. 40 с.

Надёжность и эффективность в технике : справочник : в 10 т. / ред. совет: В. С. Авдуевский (предс.) и др. Москва : Машиностроение, 1990. Т. 8 : Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. 320 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kuzmin I. V. (1971). Otsenka effektivnosti i optimizatsiya avtomaticheskikh system kontrolya i upravleniya [Efficiency evaluation and optimization of automatic control and operation systems]. Moscow : Sov. radio. [in Russian]

Kredentser B. P., Kryvtsun V. I., Volokh O. P. (2006). Optymizatsiia periodychnosti kontroliu tekhnichnoho stanu obiektiv ozbroiennia i viiskovoii tekhniky za vidsutnosti samostiinoho proiavu vidmov [Optimization of control frequency of weapon facilities and military equipment technical state in the absence of autonomous failure]. Collection of scientific works of Military Institute of Telecommunication and Informatization of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, no. 2, pp. 77–82. [in Ukrainian]

Kredentser B. P., Lenkov S. V., Reznikov M. I., Zybarev V. V. (2002). Modeli tekhnicheskoho obslyzhivaniya system s izbytochnostyu [Models of technical maintenance systems with redundancy]. Kyiv : Fenix. [in Russian]

Birkov P. V. (1985). Obespecheniye nadyozhnosti mashin inzhenernoho vooruzheniya pri ekspluatatsii [Ensuring reliability of engineering weapons vehicles during operation]. Moscow : Voyenizdat. [in Russian]

DSTU 2860-94. Nadiinist tekhniky. Terminy ta vyznachennia. Vvedeno vpershe [Equipment reliability. Terms and definitions. Introduced for the first time]. (1994, December 28). Kyiv : Derzhstandart Ukrainе. [in Ukrainian]

Nadyozhnost i effektivnost v tekhnike. [Reliability and efficiency in equipment]. T. 8: Ekspluataciya i remont (1990). [Vol. 8: Operation and repair]. Moscow : Mashinostroyeniye. [in Russian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ВолохО., & НеробаВ. (2022). РОЗРАХУНОК ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 129-142. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.892
Розділ
Технічні науки