РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ГРУПАМИ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ЙМОВІРНОСТІ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКОМ

  • Олег Фаріон Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6751-0468
  • Олександр Андрощук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8786-851X
  • Геннадій Радіонов Національна академія Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0003-1112-7456
Ключові слова: диверсійно-розвідувальна група, спеціальні заходи, службово-бойовий порядок, тактика дій, безпілотний літальний апарат

Анотація

У науковій статті окреслено актуальність питання та необхідність наукового пошуку перспективних способів для ведення спеціальних заходів (дій) щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. На основі аналізу досвіду країн-членів НАТО щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами узагальнено основні заходи та розкрито форми тактичного маневру. За результатом аналізу локальних військових конфліктів акцентовано увагу на ефективне використання безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки та знищенняоб’ ктів противника. Подано основні завдання прикордонних загонів Державної прикордонної служби України, що виконуються для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. Розкрито типову побудову службово-бойового порядку прикордонного загону, призначення його елементів та основні способи дій для ведення спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп. Встановлено, що в умовах високої ймовірності вогневого ураження противником службово-бойовий порядок для проведення спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальної групи необхідно побудувати за такими елементами, як група прикриття напрямків ймовірного руху диверсійно-розвідувальної групи та резерв. Наведено варіанти зразків безпілотних авіаційних літальних апаратів, що є на озброєнні в прикордонних загонах Державної прикордонної служби України. На основі аналізу досвіду боротьби диверсійно-розвідувальними групами та тактико-технічних характеристик безпілотних літальних апаратів, які є на озброєнні прикордонних загонів Державної прикордонної служби України та доданих сил і засобів, визначено низку перспективних способів ведення спеціальних заходів для пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальної групи.

 

Біографії авторів

Олег Фаріон, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент, доцент кафедри прикордонної безпеки

Олександр Андрощук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник лабораторії досліджень проблемних питань охорони державного кордону науково-дослідного відділу

Геннадій Радіонов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат військових наук, начальник кафедри ракетно-артилерійського озброєння

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 19.04.2021).

Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України : наказ МВС України від 30.11.2018 р. № 971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1468-18#Text (дата звернення: 21.04.2021).

Біла книга – 2020. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/1620985335-Bilakniga-2020/ (дата звернення: 21.04.2021).

Біла книга – 2019. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/Bila-kniga-2020/ (дата звернення: 21.04.2021).

Литвин М. М., Мисик А. Б., Катеринчук І. С. Методики оперативнотактичних розрахунків. Хмельницький : Видавництво НАПВУ, 2004. С. 80.

Андрощук О. С., Михайленко О. В. Модель виявлення порушників законодавства на державному кордоні із застосуванням ієрархічного нечіткого логічного виводу. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ : НУОУ, 2014 № 1(19). 160 с.

Глуздань О. П. Методика оцінки ефективності застосування прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) : дис. ... к-та військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2019 р. 224 с.

Івашков Ю. Б. Методологічні основи функціонування Державної прикордонної служби України в загрозливий та особливий період : дис. ... д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький. 2018. 359 с.

Кириленко В. А. Методика інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення спеціального комплексного завдання щодо оцінки бойової там обілізаційної готовності підлеглих підрозділів. Збірник наукових праць. Хмельницький : НАДПСУ, 2014. № 1(61). 444 с.

Купрієнко Д. А. Методологічні основи розвитку системи прикордонної безпеки України (в умовах диференційованого безпекового середовища): дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2016. 567 с.

Мисик А. Б., Андрушка О. В. Модель оцінки спроможності прикордонних підрозділів до виконання завдань боротьби з диверсійно-розвідувальними групами: зб. наук. пр. Хмельницький : НАДПСУ, 2020. № 1(82). С. 138–155.

Мостовий А. І. Методика розподілу сил та засобів прикордонного загону для проведення спеціальних заходів в районі операції Об’єднаних сил. Збірник наукових праць. Хмельницький : НАДПСУ, 2019. № 3 (80). С. 138–154.

Олексієнко Б. М. Оперативно-боевое применение объединений и соединений Пограничных войск во фронтовой оборонительной операции начального периода войны : дис. ... д-ра. військ. наук : 20.01.03. Хмельницький, 1996. 300 с.

Серватюк В. М., Неділько О. М. Вибір способу бойового застосування загальновійськового з’єднання. Труди університету, 2009. № 1(88). С. 60–65.

Трембовецький О. Г. Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника. Збірник наукових праць. Хмельницький : НАДПСУ, 2018. № 4(56). С. 133–142.

Андрушко О. В. Модель протидії підрозділів прикордонного загону диверсійно-розвідувальним групам у зоні проведення операції Об’єднаних сил : дис. ... д-ра філ. : 252. Хмельницький, 2021. 176 с.

Мостовий А. І. Модель застосування сил та засобів прикордонного загону в операції Об’єднаних сил : дис. ... д-ра філ.: 252. Хмельницький, 2021. 198 с.

Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. № 398-р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KR170398?an=1 (дата звернення: 27.04.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” [Law of Ukraine “On National Security of Ukraine” activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 03 May 2021). [in Ukrainian]

Nakaz MVS Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhan okhorony derzhavnoho kordonu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” № 971 [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine “On Approval of the Regulations on the State Border Guard Body of the State Border Guard Service of Ukraine” activity no. 971]. (2018, November 30). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1468-18#Text (accessed 21.04.2021). [in Ukrainian]

Bila knyha – 2020 [White book – 2020]. Retrieved from: https://dpsu.gov.ua/ua/1620985335-Bila-kniga-2020/ (accessed 21 April 2021). [in Ukrainian]

Bila knyha – 2019 [White book – 2019]. Retrieved from: https://dpsu.gov.ua/ua/Bila-kniga-2020/ (accessed 21 April 2021). [in Ukrainian]

Lytvyn M. M., Mysyk A. B., Katerynchuk I. S. (2004). Metodyky operatyvnotaktychnykh rozrakhunkiv [Methods of operational and tactical calculations]. Khmelnytskyi : NAPVU, 80 p. [in Ukrainian]

Androshchuk O. S., Mykhailenko O. V. (2014). Model vyiavlennia porushnykiv zakonodavstva na derzhavnomu kordoni iz zastosuvanniam iierarkhichnoho nechitkoho lohichnoho vyvodu [Model of detection of violators of legislation at the state border with the use of hierarchical fuzzy inference]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony. K. : NUOU, no. 1(19), 160 p. [in Ukrainian]

Hluzdan O. P. (2019). Metodyka otsinky efektyvnosti zastosuvannia prykordonnoi komendatury shvydkoho reahuvannia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy pid chas uchasti u stabilizatsiinykh diiakh viisk (syl) [Methods for assessing the effectiveness of the application of the border commandant’s office of rapid response of the State Border Guard Service of Ukraine during participation in stabilization operations of troops (forces)]. PhD thesis. Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Ukrainian]

Ivashkov Yu. B. (2018). Metodolohichni osnovy funktsionuvannia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy v zahrozlyvyi ta osoblyvyi period [Methodological bases of functioning of the State Border Guard Service of Ukraine in the threatening and special period]. Doctor’s thesis. Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Ukrainian]

Kyrylenko V. A. (2014). Metodyka informatsiino-analitychnoho zabezpechennia vyrishennia spetsialnoho kompleksnoho zavdannia shchodo otsinky boiovoi ta mobilizatsiinoi hotovnosti pidlehlykh pidrozdiliv [Methods of information and analytical support for solving a special complex task to assess the combat and mobilization readiness of subordinate units. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 1(61), 444 p. [in Ukrainian]

Kupriienko D. A. (2016). Metodolohichni osnovy rozvytku systemy prykordonnoi bezpeky Ukrainy (v umovakh dyferentsiiovanoho bezpekovoho seredovyshcha) [Methodological bases of development of the border security system of Ukraine (in the conditions of differentiated security environment)]. Doctor’s thesis. Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Ukrainian]

Mysyk A. B., Andrushka O. V. (2020). Model otsinky spromozhnosti prykordonnykh pidrozdiliv do vykonannia zavdan borotby z dyversiinorozviduvalnymy hrupamy [Model for assessing the ability of border units to perform tasks of combating sabotage and reconnaissance groups]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 1(82), pp. 138–155. [in Ukrainian]

Mostovyi A. I. (2019). Metodyka rozpodilu syl ta zasobiv prykordonnoho zahonu dlia provedennia spetsialnykh zakhodiv v raioni operatsii Obiednanykh syl [Methods of distribution of forces and means of the border detachment for special activities in the area of the Joint Forces operation]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 3 (80), pp. 138–154. [in Ukrainian]

Oleksiienko B. M. (1996). Operatyvno-boevoe prymenenye obъedynenyi y soedynenyi Pohranychnыkh voisk vo frontovoi oboronytelnoi operatsyy nachalnoho peryoda voinы [Operational-combat use of formations and formations of the Border Troops in the front-line defensive operation of the initial period of the war]: Doctor’s thesis. Khmelnytskyi : Akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Russian]

Servatiuk V. M., Nedilko O. M. (2009). Vybir sposobu boiovoho zastosuvannia zahalnoviiskovoho ziednannia [Choosing the method of combat use of the allmilitary unit]. Trudy universytetu, no. 1(88), pp. 60–65. [in Ukrainian]

Trembovetskyi O. H. (2018). Metodyka roboty shtabu prykordonnohozahonu shchodo poshuku i likvidatsii dyversiino-rozviduvalnykh hrup protyvnyka [Methods of work of the headquarters of the border detachment on the search and elimination of sabotage and reconnaissance groups of the enemy]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 4(56), pp. 133–142. [in Ukrainian]

Andrushka O. V. (2021). Model protydii pidrozdiliv prykordonnoho zahonu dyversiino-rozviduvalnym hrupam u zoni provedennia operatsii Obiednanykh syl [Model of counteraction of frontier detachment units to sabotage and reconnaissance groups in the area of the Joint Forces operation]. PhD thesis. Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Ukrainian]

Mostovyi A. I. (2021). Model zastosuvannia syl ta zasobiv prykordonnoho zahonu v operatsii Obiednanykh syl [Model of the use of forces and means of theborder detachment in the Joint Forces operation]. PhD thesis. Khmelnytskyi : Natsionalnaak ademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Osnovnykh napriamiv rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky na dovhostrokovyi period № 398-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Main directions of development of armaments and military equipment for the long term” activity no. 398-r]. (2017, June 14) Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/KR170398?an=1 (accessed 27.04.2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ФаріонО., АндрощукО., & РадіоновГ. (2022). РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ГРУПАМИ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ЙМОВІРНОСТІ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКОМ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 112-128. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.893
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають