СТРАТЕГІЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ЇЇ ЧИННИКІВ НА СТАН ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

  • Дмитро Поліщук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0425-1651
Ключові слова: прикордонна безпека, терористична загроза, інтегроване управління кордонами, стратегічний кримінальний аналіз, пункт пропуску, кримінальне правопорушення

Анотація

У науковій статті наведено порівняльні діаграми та інші результати аналізу даних за 2016-2020 роки щодо правопорушень, які мають пряме або опосередковане відношення до терористичної діяльності. За допомогою методу стратегічного кримінального аналізу проаналізовано терористичну загрозу прикордонній безпеці України за її реальними та потенційними чинниками. Здійснено розподіл чинників терористичної загрози на зовнішні та внутрішні. Синтезовано низку видів кримінальних правопорушень, що сприяють виникненню та поширенню терористичної діяльності на державному кордоні України. На підставі аналізу звітів Генеральної прокуратури України за 2016-2020 роки щодо кримінальних правопорушень та результатів їх досудових розслідувань встановлено, що серед виявлених на державному кордоні кримінальних правопорушень, пов’язаних із терористичною діяльністю, існує різний ступень впливу на виникнення та поширення терористичної загрози прикордонній безпеці. Представлено прийняті в Україні кольорові коди (сірий, синій, жовтий, червоний), відповідно до значень коефіцієнтів рівня впливу терористичної загрози. Наведено результати аналізу терористичної загрози за її рівнями, щодо обласних адміністративних одиниць територіального устрою України. За допомогою методу експертного оцінювання проаналізовано рівень терористичної загрози за видами кримінальних правопорушень, виявленими у пунктах пропуску для міжнародного сполучення на різних ділянках відповідальності регіональних управлінь Державної прикордонної служби України. Отримано висновок, що стратегічний кримінальний аналіз терористичної загрози прикордонній безпеці дозволяє визначити ступінь впливу її чинників на стан інтегрованого управління кордонами в пунктах пропуску через державний кордон України для міжнародного сполучення. Зазначено, що у подальшому науковому дослідженні доцільно проаналізувати завдання суб’єктів інтегрованого управління кордонами та виявити проблемні питання щодо забезпечення прикордонної безпеки України.

Біографія автора

Дмитро Поліщук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт відділення докторантури і ад’юнктури науково-організаційного відділу

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 03.05.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020 URL: https://president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 13.04.2021).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квітня 2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 13.04.2021).

Перелік пунктів пропуску URL : https://dpsu.gov.ua/ua//perelik-punktivpropusku (дата звернення: 13.04.2021).

Андрощук О. С., Андрушко В. З. Аналіз підходів щодо прогнозування діяльності відділів прикордонної служби у пунктах пропуску. Зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. № 1(67). С. 17–27.

Баратюк В. І, Березенський О. І. Рекомендації начальнику прикордонного підрозділу щодо організації його дій в умовах блокування групою неозброєних осіб. Зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 3(77). С. 5–19.

Купрієнко Д. А. Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системах моніторингу національної та міжнародної безпеки : зб. наук. пр. “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”. Київ : НУОУ, 2016. №1(25). С. 166–173.

Кириленко В. А. Математична модель визначення ймовірності проведення в місцях (районах) відповідальності органів охорони державного кордону диверсійно-розвідувальної та терористичної операції. Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ : матер. 2-ї Всеукр. наук.-техн. конф. (м. Львів, 28−29 квіт. 2009 р.) / ЛІСВ НУ “ЛП”. Львів : ЛІСВ НУ “ЛП”, 2009. С. 242.

Фаріон О. Б. Метод стратегічного кримінального аналізу загроз прикордонній безпеці України. Зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. № 2(83). С. 223–241.

Біньковський О. А. Сучасні підходи до розвитку системи пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. №2. С. 37–43.

Кириленко В. А., Петров В. М. Інтегроване управління кордонами як механізм забезпечення ефективного прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон. Зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. №1(61). С. 91–102.

Купрієнко Д. А. Особливості синтезу системи забезпечення прикордонної безпеки України в умовах реалізації концепції інтегрованого управління кордонами. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 21 листоп. 2014 р.). Хмельницький : НАДПСУ, 2014. С. 113.

Курашкевич А. П. Модель прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби типу “Б” з урахуванням варіантів організації інформаційного забезпечення : Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. № 2(66). С. 25–32.

Литвин М. М., Махнюк А. В. Координація діяльності у сфері інтегрованого управління кордонами. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : державне управління та військові науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. №1. С. 3–9.

Магась Г. А. Методика прогнозування ефективності прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення під час організації оперативно-службової діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : державне управління : електрон. наук. фах. вид. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2019_1_6 (дата звернення: 22.03.2021).

Біла книга – 2020. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/1620985335-Bilakniga-2020 (дата звернення: 22.03.2021).

Фаріон О. Б. Алгоритм проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ : Вид-во НУОУ, 2012. № 3(15). С. 106–110.

Мота А. Ф. Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. 519 с.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2016-2020 роки: звіт Генеральної прокуратури України URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113285&libid=100820 (дата звернення: 11.04.2021).

Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.04.2021).

Цигикал П. О. Методика формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони. Честь і закон. Харків : Вид-во НАНГУ, 2017. № 4(63). С. 69–75.

Інформація щодо боротьби з тероризмом. URL: https://nadpsu.edu.ua/informatsiia-shchodo-borotby-z-teroryzmom/ (дата звернення: 11.03.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” [Law of Ukraine “On National Security of Ukraine” activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 03 May 2021). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy” [Decree of the President of Ukraine “About the National Security Strategy of Ukraine activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Retrieved from: https://president.gov.ua/ documents/3922020-35037 (accessed 13 April 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 661-IV]. (2003, April 03). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kyiv : Parlam. vyd-vo. no. 27, 208 p. [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku [On approval of the Integrated Border Management Strategy for the period up to 2025]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (accessed 13 April 2021). [in Ukrainian]

Perelik punktiv propusku [List of checkpoints]. Retrieved from: https://dpsu.gov.ua/ua//perelik-punktiv-propusku. (accessed 13 April 2021). [in Ukrainian]

Androshchuk O. S., Andrushko V. Z. (2016). Analiz pidkhodiv shchodo prohnozuvannia diialnosti viddiliv prykordonnoi sluzhby u punktakh propusku [Analysis of approaches to forecasting the activities of border service departments at checkpoints]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 1(67). pp. 17–27. [in Ukrainian]

Baratiuk V. I, Berezenskyi O. I. (2018). Rekomendatsii nachalnyku prykordonnoho pidrozdilu shchodo orhanizatsii yoho dii v umovakh blokuvannia hrupoiu neozbroienykh osib [Recommendations to the head of the border unit on the organization of its actions in the conditions of blocking by a group of unarmed persons]: zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 3(77), pp. 5–19. [in Ukrainian]

Kupriienko D. A. (2016). Viznachennya zagalnih vimog schodo otsInyuvannya stanu prikordonnoYi bezpeki UkraYini v sistemah monItoringu natsIonalnoYi ta mIzhnarodnoYi bezpeki [Determination of general requirements for assessing the state of border security of Ukraine in national and international security monitoring systems] : zb. nauk. pr. “SuchasnI InformatsIynI tehnologIYi u sferI bezpeki ta oboroni”. Kyiv : NUOU, 2016. no.1 (25). pp. 166–173. [in Ukrainian]

Kyrylenko V. A. (2009). Matematichna model viznachennya jmovirnosti provedennya v miscyah (rajonah) vidpovidalnosti organiv ohoroni derzhavnogo kordonu diversijno-rozviduvalnoyi ta teroristichnoyi operaciyi [Mathematical model for determining the probability of conducting sabotage and reconnaissance and terrorist operations in local (district) areas of responsibility of state border guards] Perspektivi rozvitku ozbroyennya i vijskovoyi tehniki Suhoputnih vijsk : mater. 2-yi Vseukr. nauk.-tehn. konf. (m. Lviv, 28−29 kvit. 2009 r.) / LISV NU “LP”. Lviv : LISV NU “LP”, 2009. pp. 242. [in Ukrainian]

Farion O. B. (2020). Metod stratehichnoho kryminalnoho analizu zahroz prykordonnii bezpetsi Ukrainy [Method of strategic criminal analysis of threats to border security of Ukraine]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 2(83). pp. 223–241. [in Ukrainian]

Binkovskyi O. A. (2011). Suchasni pidkhody do rozvytku systemy propusku cherez derzhavnyi kordon osib i transportnykh zasobiv [Modern approaches to the development of the system of passing persons and vehicles across the state border]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. elnytskyi : NADPSU, no. 2. pp. 37–43. [in Ukrainian]

Kyrylenko V. A., Petrov V. M. (2014). Intehrovane upravlinnia kordonamy yak mekhanizm zabezpechennia efektyvnoho prykordonnoho kontroliu v avtomobilnykh punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon [Integrated border management as a mechanism for ensuring effective border control at automobile checkpoints across the state border]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 1(61). pp. 91–102. [in Ukrainian]

Kupriienko D. A. (2014). Osoblyvosti syntezu systemy zabezpechennia prykordonnoi bezpeky Ukrainy v umovakh realizatsii kontseptsii intehrovanoho upravlinnia kordonamy [Features of the synthesis of the border security system of Ukraine in the context of the implementation of the concept of Integrated Border Management]. Proceedindgs of the osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv i viiskovykh formuvan Ukrainy (Ukraine, Khmelnytskyi, 21 November, 2014). Khmelnytskyi : NADPSU, 113 p. [in Ukrainian]

Kurashkevych A. P. (2013). Model prognozu efektivnosti ohoroni derzhavnogo kordonu na dilyanci vidpovidalnosti viddilu prikordonnoyi sluzhbi tipu “B” z urahuvannyam variantiv organizaciyi informacijnogo zabezpechennya [Model of the forecast of efficiency of protection of the state border on a site of responsibility of department of frontier service of type "B" taking into account variants of the organization of information maintenance] : zb. nauk. pr. Hmelnickij : Vid-vo NADPSU, 2013. no. 2(66). pp. 25–32. [in Ukrainian]

Lytvyn M. M., Makhniuk A. V. (2011). Koordynatsiia diialnosti u sferi intehrovanoho upravlinnia kordonamy [Coordination of integrated border management activities]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 1. pp. 3–9. [in Ukrainian]

Mahas H. A. (2019). Metodyka prohnozuvannia efektyvnosti prykordonnohokon troliu na shliakhakh mizhnarodnoho spoluchennia pid chas orhanizatsii operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Methodology for predicting the effectiveness of border control on international communication routes in the organization of operational and official activities]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, vol. 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2019_1_6 (accessed 22 March 2021). [in Ukrainian]

Bila knyha – 2020 [White book – 2020]. Retrieved from: https://dpsu.gov.ua/ua/1620985335-Bila-kniga-2020/ (accessed 22 March 2021). [in Ukrainian]

Farion O. B. (2012). Alhorytm provedennia stratehichnoho kryminalnoho analizu operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Algorithm for conducting strategic criminal analysis by operational search units of the state border service of Ukraine]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony. Kyiv : NUOU, no. 3(15). pp. 106–110. [in Ukrainian]

Mota A. F. (2019). Teoriia i praktyka protydii nelehalnii mihratsii orhanamy Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: administratyvno-pravovyi aspekt [Theory and practice of combating illegal migration by the State Border Guard Service of Ukraine: administrative and legal aspect]. (Doctor’s thesis). Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [in Ukrainian]

Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia za 2016-2020 roky : zvit Heneralnoi prokuratury Ukrainy [About registered criminal offenses and the results of their pre-trial investigation for 2016-2020 : report of the Prosecutor General’s Office of Ukraine]. Retrieved from: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113285&libid=100820 (accessed 11 April 2021). [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu zapobihannia, reahuvannia i prypynennia terorystychnykh aktiv ta minimizatsii yikh naslidkiv” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about the regulations on a unified state system for the prevention, response and cessation of terrorist acts and minimization of their consequences activity no. 92]. (2016, February 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF#Text (accessed 21 April 2021). [in Ukrainian]

Tsyhykal P. O. (2017). Metodika formuvannya sistemi informacijnogo zabezpechennya operativno-rozshukovoyi diyalnosti Derzhavnoyi prikordonnoyi sluzhbi Ukrayini v umovah teritorialnoyi oboroni [Methods of forming the system of information support of operational and investigative activities of the State Border Guard Service of Ukraine in terms of territorial defense]. Chest i zakon. Kharkiv : Vid-vo NANGU, 2017. no. 4(63). pp. 69–75. [in Ukrainian]

Informatsiia shchodo borotby z teroryzmom. [Information on the fight against terrorism]. Retrieved from: https://nadpsu.edu.ua/informatsiia-shchodoborotby-z-teroryzmom/ (accessed 11 April 2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ПоліщукД. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ЇЇ ЧИННИКІВ НА СТАН ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 91-111. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.894
Розділ
Військові науки