РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ НАЯВНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗАМ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ

  • Борис Олексієнко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3675-7879
  • Сергій Бочаров Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3824-4022
Ключові слова: безпека, загрози, національна безпека, система національної безпеки, державна безпека, прикордонна безпека, міжнародне військове співробітництво, конфедерація

Анотація

Дослідження проблем національної безпеки України у прикордонній сфері як складової цілісної системи національної безпеки держави вимагає чіткого визначення та вибору шляхів підвищення можливостей для своєчасного запобігання загрозам на міжнародному рівні (у прикордонному аспекті). Світова практика наявних систем запобігання загрозам найбільш уразливих сфер безпеки держави свідчить про доцільність узагальнення основних елементів цих систем, визначення факторів, що знижують загрози саме воєнної безпеки, які реалізуються через прикордонну сферу. Це пов’язано із тим, що невоєнні загрози можуть спричинити катастрофічні збитки не тільки на національному, але й регіональному і міжнародному рівнях. Вивчення проблем національної безпеки спирається на використання системного підходу, який необхідний для з’ясуваннясуті , місця, ролі теорії безпеки в системі наукових знань, визначення змісту і співвідношення вихідних понять і аналізу факторів небезпеки. У науковій статті висвітлено аналіз існуючих систем протидії й запобігання загрозам національної безпеки деяких країн світу з узагальненням основних елементів цих систем найбільш вразливих секторів безпеки з відповідним розмежуванням їх спрямованості за сферами життєдіяльності, визначено основні напрями функціонування держави, які активно використовуються для реалізації переважної більшості загроз, фактори, що знижують загрози саме воєнної безпеки, які реалізуються через прикордонну сферу. Дослідження проведено з використанням теоретичного та емпіричного методів з метою досягнення розуміння єдиного системного підходу до протидії загрозам, що забезпечується шляхом вивчення та аналізу міжнародного досвіду, зокрема нормативно-правового, організаційного і методичного забезпечення, необхідного для формування системи моніторингу безпеки, а також визначення комплексного підходу до протидії загрозам, зокрема здійснення пошуку нових підходів і рішень у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Використані методи дослідження сприяли застосуванню евристичного методу подальших досліджень для вирішення прогностичних і конструктивних завдань.

Біографії авторів

Борис Олексієнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Сергій Бочаров, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт відділення докторантури та ад’юнктури

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення : 19.10.2021).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення : 19.10.2021).

Ліпкан В.А. Національна безпека України : навчальний посібник. КНТ, 2009. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-8330.html (дата звернення : 20.10.2021).

Дацюк А. В., Садовський В. М., Полтораков О. Ю., Марутян Р. Р. Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України. Аналітична доповідь. Київ, 2015. URL: https://rpr.org.ua/wpcontent/uploads/2018/02/Analiz-polityky-NB-pravl-final.pdf (дата звернення : 21.10.2021).

Міжнародний досвід протидії гібридним загрозам: законодавче регулювання та організації з питань стратегічних комунікацій. Інформаційна довідка. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29377.pdf (дата звернення: 22.10.2021).

Місюра А. О., Паливода В. О. Концептуальні підходи НАТО та ЄС до забезпечення стійкості держави і суспільства у сфері національної безпеки. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-04/NATO-ES-stiykist-59383.pdf (дата звернення : 22.10.2021).

Ситник Г. П., Абрамов В. І., Мандрагеля В. А., Шевченко М. М., Шипілова Л. М. Обґрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навчально-методичний посібник. Київ : НАДУ. 2012. С. 5–16.

Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Досвід ЄС і Східного партнерства. М. Гончар та ін. Аналітичний документ. 2018. С. 73-88. 9. Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія. Київ : НІСД. 2013. С. 104. ISBN 978-966-554-209-4.

Резнікова О. О., Войтовський К. Є., Лепіхов А. В. Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України. Аналітична доповідь. Київ : НІСД. 2020. С. 84. ISBN 978–966–554–325–1.

Ситник Г. П., Абрамов В. І., Смолянюк В. Ф. Глобальна та національна безпека : підручник. Київ : НАДУ. 2016. С. 161–170.

Серкевич І. Р. Формування політики України у сфері національної безпеки (на прикладі Великої Британії та Німеччини). Збірник наук. праць. Держава і право. 2017. Вип. 78. С. 35–49. ISSN 1563-3349.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 “On the National Security Strategy of Ukraine” : Decree of the President of Ukraine no. 392/2020 (2020, September). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (accessed 19.10.2021). [in Ukrainian]

On National Security of Ukraine: Law of Ukraine no 2469-VIII (2018, June 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 19 October 2021). [in Ukrainian]

Lipkan V. A. (2009). Natsionalna bezpeka Ukrayiny [National Security ofUkraine ]. URL : http://politics.ellib.org.ua/pages-8330.html (accessed 20 October 2021) [in Ukrainian]

Datsyuk A. V., Sadovslkyy V. M., Poltorakov O. YU., Marutyan R. R. (2015). Analiz derzhavnoyi polityky u sferi natsionallnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny [Analysis of state policy in the field of national security and defense of Ukraine]. Analitychna dopovidl. Retrieved from: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Analiz-polityky-NB-pravl-final.pdf (accessed 21 October 2021). [in Ukrainian]

Mizhnarodnyy dosvid protydiyi hibrydnym zahrozam: zakonodavche rehulyuvannya ta orhanizatsiyi z pytanl stratehichnykh komunikatsiy [International experience in combating hybrid threats: legislation and organizations on strategic communications]. Informatsiyna dovidka. Retrieved from: http://euinfocenter.rada. gov.ua/uploads/documents/29377.pdf (accessed: 22 October 2021). [in Ukrainian]

Misyura A. O., Palyvoda V. O. Kontseptuallni pidkhody NATO ta YES do zabezpechennya stiykosti derzhavy i suspillstva u sferi natsionallnoyi bezpeky [NATO and EU conceptual approaches to ensuring the stability of the state and society in the field of national security]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-04/NATO-ES-stiykist-59383.pdf (accessed 22 October 2021). [in Ukrainian]

Sytnyk H. P. and other (2012). Obgruntuvannya kontseptuallnykh ta orhanizatsiyno-pravovykh zasad rozrobky pasportiv zahroz natsionallniy bezpetsi Ukrayiny [Substantiation of conceptual and organizational and legal bases of development of passports of threats to national security of Ukraine]. Kyyiv : NADU, рр. 5–16. [in Ukrainian]

Honchar M. and other (2018). Hibrydni zahrozy Ukrayini i suspillna bezpeka. Dosvid YES i Skhidnoho partnerstva [Hybrid threats to Ukraine and public safety. Experience of the EU and the Eastern Partnership]. Analitychnyy dokument, рр. 73–88. [in Ukrainian]

Kachynslkyy A. B. Indykatory natsionallnoyi bezpeky: vyznachennya ta zastosuvannya yikh hranychnykh znachenl [National security indicators: definition and application of their limit values]. Kyyiv : NISD, 2013. P.104. ISBN 978-966-554-209-4. [in Ukrainian]

Reznikova O. O., Voytovslkyy K. YE., Lepikhov A. V. (2020). Natsionallni systemy otsinyuvannya ryzykiv i zahroz: krashchi svitovi praktyky, novi mozhlyvosti dlya Ukrayiny [National risk and threat assessment systems: world best practices, new opportunities for Ukraine]. Kyyiv : NISD, р. 84. ISBN 978–966–554–325–1. [in Ukrainian]

Sytnyk H. P., Abramov V. I., Smolyanyuk V. F. (2016). Hloballna ta natsionallna bezpeka [Global and national security]. Kyyiv : NADU, р. 161–170.

Serkevych I. R. (2017). Formuvannya polityky Ukrayiny u sferi natsionallnoyi bezpeky (na prykladi Velykoyi Brytaniyi ta Nimechchyny) [Formation of Ukraine’s national security policy (on the example of Great Britain and Germany)]. Zbirnyk nauk. pratsl. Derzhava i pravo. Yurydychni nauky. Vol. 78, рр. 35–49. ISSN 1563-3349. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ОлексієнкоБ., & БочаровС. (2022). РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ НАЯВНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗАМ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 71-90. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.897
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають