АНАЛІЗ ЗМІНИ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА БТР-70Т ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО

  • Сергій Псьол Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6631-7727
  • Леся Войцехович Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3553-3037
Ключові слова: альтернативне пальне, зовнішня швидкісна характеристика, тягова характеристика, динамічний фактор, тяговий розрахунок колісної машини, орган охорони кордону

Анотація

Питання застосування альтернативного пального для транспорт-
них засобів є важливим і актуальним. Доцільність використання
альтернативного пального визначається економічними та еколо-
гічними чинниками. Проблематика застосування альтернативного
пального актуальна і для автобронетанкової техніки органів охо-
рони державного кордону, але даних щодо впливу такого пального на експлуатаційні властивості зразків бронетанкової техніки недо-
статньо.
Для дослідження обрано модернізований бронетранспортер
БТР-70Т, який надійшов на оснащення органів охорони кордону.
Ця машина оснащена двома дизельними чотиритактними чоти-
рициліндровими двигунами з турбонаддувом. Як альтернативне
пальне пропонується використовувати біодизель. Перевагою цього
пального є його доступність, можливість використання місцевих
ресурсів, відсутність потреби у переобладнанні двигуна.
Для дослідження впливу біодизеля на тягово-швидкісні властивос-
ті бронетранспортера запропоновано методику, яка ґрунтується на
комбінації методів теплового розрахунку поршневих двигунів вну-
трішнього згорання, способів побудови швидкісних характеристик
поршневих двигунів та методів тягового розрахунку колісних ма-
шин. За вихідні дані для дослідження використано дані щодо хіміч-
них і фізичних властивостей біодизельного пального, тактико-тех-
нічні характеристики бронетранспортера та технічні характеристи-
ки застосованих двигунів.
Під час дослідження враховано вплив елементарного складу біо-
дизельного пального та його теплотворної здатності на потужність
двигунів, побудовано зовнішні швидкісні характеристики двигуна
для випадків застосування традиційного та альтернативного паль-
ного, побудовано і досліджено відповідні тягові і динамічні харак-
теристики бронетранспортера.
У результаті дослідження встановлено, що біодизельне пальне може
застосовуватись на модернізованих бронетрнаспортерах, але при
цьому прогнозується зниження крутного моменту та потужності
двигунів приблизно на п’ять процентів. Коефіцієнт пристосовува-
ності двигуна за крутним моментом та за частотою обертання змі-
ниться несуттєво. Прогнозується деяке погіршення тягових і швид-
кісних властивостей машини, які, однак, не мають принципового
характеру, але потребують врахування як під час організації опе-
ративно-службової діяльності, так і під час водіння досліджуваних
машин.

Біографії авторів

Сергій Псьол, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Леся Войцехович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

курсантка факультету забезпечення оперативно-службової діяльності

Посилання

Demirbas, A. Alternatives to Petroleum Diesel Fuel. Energy Sources, Part B Economics, Planning, and Policy. 2007. Vol. 2. Issue 4. P. 343-351. URL: https://www.tandfonline.com/journals/uesb20 (дата звернення 2.12.2021).

Goering C. E., Schwab A. W., Daugherty M. J. et al. Fuel properties of eleven vegetable oils. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers (ASAE). 1982. Vol. 25. No. 6. P. 1472–1477. URL : https://elibrary.asabe.org/abstract.asp??JID=3&AID=33748&CID=t1982&v=25&i=6&T=1 (дата звернення 2.12.2021).

Peterson C. L., Wagner G. L., Auld D. L. Vegetable Oil substitutes for diesel fuel.Transactions of the ASAE. 1983. Vol. 26. No. 2. P. 322–327. URL : https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US19840065467 (дата звернення 2.12.2021).

Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Е., Тимченко І. І. Автомобільні двигуни. Київ : Арістей, 2004. 476 с.

Волков В. П., Вільський Г. Б. Теорія руху автомобіля : підручник. Суми : Університетська книга, 2020. 320 с.

Бронетранспортер БТР-70Т. Настанова щодо експлуатування. 23.00.00.00.00 РЭ. Київ : ТОВ НВК “ТЕХІМПЕКС”, 2019. 374 с.

Двигатели Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.30Е2. Руководство по эксплуатации. Минск : Минский моторный завод, 2019. 96 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Demirbas A. (2007). Alternatives to Petroleum Diesel Fuel. Energy Sources, PartB Economics, Planning, and Policy, vol. 2, issue 4, рр. 343-351. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/journals/uesb20 (accessed 2 December 2021). [in English]

Goering C. E., Schwab A. W., Daugherty M. J. et al. (1982). Fuel properties of eleven vegetable oils. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers (ASAE), vol. 25, no. 6, рр. 1472–1477. Retrieved from: https://elibrary.asabe.org/abstract.asp??JID=3&AID=33748&CID=t1982&v=25&i=6&T=1 (accessed 2 December 2021). [in English]

Peterson C. L., Wagner G. L., Auld D. L. (1983). Vegetable Oil substitutes for diesel fuel. Transactions of the ASAE, vol. 26, no. 2, pp. 322–327. Retrieved from: https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US19840065467 (accessed 2 December 2021). [in English]

Abramchuk F. I., Hutarevych Y. F., Dolhanov K. E., Tymchenko I. I. (2004). Avtomobilni dvyhuny [Car engines]. Kyiv : Aristei. [in Ukrainian]

Volkov V. P., Vilskyi H. B. (2020). Teoriia rukhu avtomobilia [The theory of car motion]. Sumy : Universytetska knyha. [in Ukrainian]

Bronetransporter BTR-70T. Nastanova shchodo ekspluatuvannia. 23.00.00.00.00 RE (2019). [BTR-70T. Armored personnel carrier. Operating instructions. 23.00.00.00.00 OI]. Kyiv : TOV NVK “TEKhIMPEKS”. [in Ukrainian]

Dvyhately D-245.7E2, D-245.9E2, D-245.30E2. Rukovodstvo po ekspluatatsyy [Engines D-245.7E2, D-245.9E2, D-245.30E2. Operation manual]. (2019). Mynsk : Mynskyi motorniy zavod. [in Russian]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ПсьолС., & ВойцеховичЛ. (2022). АНАЛІЗ ЗМІНИ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА БТР-70Т ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 184-203. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.922
Розділ
Технічні науки