ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

  • Володимир Кириленко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4950-0378
  • Сергій Кметь Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0333-8317
Ключові слова: анексовані території, окуповані території, агресія Російської Федерації, логістичні центри, контрольні пункти в’їзду- виїзду

Анотація

Стаття присвячена емпіричному ретроспективному аналізу агресивної політики (розв’язаних збройних агресій, війн) з боку колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Російської Федерації, результатом якої були сформовані “політії” – невизнані, частково визнані держави або змінено курс історичного розвитку держав, а також досвіду іноземних держав щодо здійснення прикордонної політики на прикладі кордону між Мексикою та США. Обґрунтовано, що способи реалізації функцій підрозділами Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях та на адміністративному кордоні з тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим повинні корелюватися з необхідністю забезпечення прикордонної складової національної безпеки України для її об’єктів. Розкрито необхідність прийняття обґрунтованих додаткових контрдій щодо недопущення можливості реалізації виявлених загроз щодо можливих протиправних дій незаконних збройних формувань. Визначено завдання при виникненні нових загроз у КПВВ у результаті імплементації прийнятих нормативно-правових актів, які регламентують правила перетину громадянами “внутрішніх кордонів” та необхідності впровадження додаткових заходів щодо облаштування КПВВ з анексованими територіями України. Розкрито специфіку виконання завдань, які покладені на прикордонні підрозділи в КПВВ. Автор статті акцентує на тому, що позитивне вирішення проблем, які виникли в результаті територіального конфлікту, пристосування до сучасних умов можливе в тому випадку, якщо буде враховано історичний досвід іноземних держав. Розкрито необхідність проведення додаткових досліджень для подальшого вдосконалення загальнодержавної системи контролю та надання гуманітарної допомоги в КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), пошуку нових, науково-обґрунтованих підходів до облаштування КПВВ, формування в них складу елементів службового порядку прикордонних нарядів.

Біографії авторів

Володимир Кириленко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Сергій Кметь, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт відділення докторантури та ад’юнктури науково-організаційного відділу

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Пожарская С. П. Коминтерн и гражданская война в Испании. Москва : Наука, 2001. 528 с.

Майский И. М. Испанские тетради. Москва : Воениздат, 1962. 200 с.

Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історія України : навч. посіб. Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2008. 384 с.

Гриневич В. А. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 : енциклопедія історії України. Київ : Наукова думка, 2012. 944 с.

Коміренко І. Д. Корейська війна 1950-1953. : Українська дипломатична енциклопедія. Київ : Знання України, 2004. С. 760.

Каменецький М. С. Празька весна. : Українська дипломатична енциклопедія. Київ : Знання України, 2004. 812 с.

Перепелиця Г. М. Придністровський конфлікт : Українська дипломатична енциклопедія. Київ : Знання України, 2004. 812 с.

Перепелиця Г. М. Грузино-абхазький конфлікт : Українська дипломатична енциклопедія. Київ : Знання України, 2004. 760 с.

Дорошко М. С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Грузинсько-південноосетинський конфлікт та його наслідки : навч. посіб. Київ, 2011. 204 с.

Шемшученко Ю. С. Мексика : Юридична енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. 792 с.

Ходж Роджер Д. Прикордонний світ: як США реконструюють національну безпеку. Відома наука. 2012. С. 56–81.

Браун Патрісія Лі. Молоді громадяни США в Мексиці сміливо ризикують для американських шкіл. Нью-Йорк Таймс, 2012. № 3. С. 6.

Сегетті Л. Безпека кордону: забезпечення імміграції між портами в’їзду. Служба досліджень Конгресу, 2014. № 2. С. 16.

Керролл Рорі. Гілларі Клінтон: Мексиканська війна з наркотиками – це повстання в колумбійському стилі. Латинська Америка. 2010. № 7. С. 21

Назарян Е. Перетин. Оцінка оперативної операції та прав іммігрантів-підсудних на кордоні.. Law Reviev. Лос-Анджелес, 2011. С. 44.

Ініціатива подорожей по Західній півкулі : Державний департамент США. Бюро консульських справ. URL: https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/western-hemisphere-travel-initiative (дата звернення: 20.01.2022).

Star Brady McCombs. США дозволяють нові водні станції на кордоні. Daily Star. Арізона, 2011. № 3. С. 9–10.

Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій : Постанова КМУ № 815 від 17 липня 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.01.2022).

Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї : Постанова КМУ № 367 від 4 червня 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Про затвердження Положення про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них : Постанова КМУ № 1368 від 28 грудня 2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1368-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.01.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” [Law of Ukraine “On National Security of Ukraine” activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 19 January 2022). [in Ukrainian]

Pozharskaya S. P. (2001). Komyntern y hrazhdanskaia voina v Yspanyy [Comintern and the Spanish]. Moscow: Nauka, 528 p. [in Ukrainian].

Maysky I. M. (1962). Yspanskye tetrady [Spanish notebooks]. Moscow: Voenizdat, 200 p. [in Ukrainian].

Mytsyk Y. A., Bazhan O. G., Vlasov V. S. (2008). Istoriia Ukrainy [History of Ukraine]: way. Kyiv : Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 384 p. [in Ukrainian]

Grinevich V. A. (2012). Radiansko-finliandska viina 1939-1940 [Soviet-Finnish war of 1939-1940]. Kyiv : Encyclopedia of the History of Ukraine: Scientific Opinion, 944 p. [in Ukrainian]

Komirenko I. D. (2004). Koreiska viina 1950-1953 [Korean War 1950-1953]. Kyiv : Ukrainian Diplomatic Encyclopedia : Knowledge of Ukraine, р. 760. [in Ukrainian]

Kamenetsky M. S. (2004). Prazka vesna [Prague Spring]. Kyiv : Ukrainian Diplomatic Encyclopedia : Knowledge of Ukraine, 812 p. [in Ukrainian]

Quail G. M. (2004). Prydnistrovskyi konflikt [Transnistrian conflict]. Kyiv : Knowledge of Ukraine, 812 p. [in Ukrainian]

Quail G. M. (2004). Hruzyno-abkhazkyi konflikt [Georgian-Abkhazian conflict]. Kyiv : Knowledge of Ukraine, 760 p. [in Ukrainian]

Doroshko M. S. (2011). Heopolitychne seredovyshche ta heopolitychna oriientatsiia krain SND. Hruzynsko-pivdennoosetynskyi konflikt ta yoho naslidky [Geopolitical environment and geopolitical orientation of the CIS countries. Georgian-South Ossetian conflict and its consequences]. Kyiv, 204 p. [in Ukrainian]

Shemshuchenko Y. S. (2001). Meksyka : yurydychna entsyklopediia [Mexico : legal Encyclopedia]. Kyiv : Ukrainian encyclopedia named after MP Bazhana, 792 p. [in Ukrainian]

Hodge Roger D. (2012). Prykordonnyi svit: yak SShA rekonstruiuiut naionalnu bezpeku [The Border World: How the United States Reconstructs National Security]. Known science, pp. 56–81. [in Ukrainian]

Brown Patricia Lee. (2012). Molodi hromadiany SShA v Meksytsi smilyvo ryzykuiut dlia amerykanskykh shkil [Young US citizens in Mexico are boldly taking risks for American schools]. New York Times, no 3, p. 6. [in Ukrainian]

Segetti L. (2014). Bezpeka kordonu: zabezpechennia immihratsii mizh portamy vizdu [Border security: ensuring immigration between ports of entry]. Congressional Research Service, no. 2, p.16. [in Ukrainian]

Carroll Rory, Hillary Clinton (2010). Meksykanska viina z narkotykamy – tse povstannia v kolumbiiskomu styli [The Mexican Drug War is a Colombian-style uprising. Latin America]. no. 7, p. 21. [in Ukrainian]

Nazaryan E. Peretin. (2011). Otsinka operatyvnoi operatsii ta pravimmihrantiv-pidsudnykh na kordoni [Assessment of the operational operation and the rights of immigrant defendants at the border]. Law Reviev Los Angeles, р. 44. [in Ukrainian]

Initsiatyva podorozhei po Zakhidnii pivkuli [Western Hemisphere Travel Initiative: US Department of State. Consular Affairs Office]. Retrieved from: https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/western-hemisphere-travel-initiative (accessed 20.01.2022). [in Ukrainian]

Star Brady McCombs. (2011). SShA dozvoliaiut novi vodni stantsii na kordoni [The United States is allowing new water stations at the border]. Arizona Daily Star, no 3, pp. 9–10. [in Ukrainian]

Postanova KMU “Pro zatverdzhennia Poriadku vizdu osib, peremishchennia tovariv na tymchasovo okupovani terytorii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh i vyizdu osib, peremishchennia tovariv z takykh terytorii № 815” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for entry of persons, movement of goods to the temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions and departure of persons, movement of goods from the following territories“ activity no 815]. (July 17, 2019). Retrieved from: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-%D0%BF#Text (accessed 18.01.2022). [in Ukrainian].

Postanova KMU “Pro zatverdzhennia Poriadku vizdu na tymchasovo okupovanu terytoriiu Ukrainy ta vyizdu z nei № 367”. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for entry into and exit from the temporarily occupied territory of Ukraine” activity no. 367]. (June 4, 2015). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-% D0% BF # Text (accessed 19.01.2022). [in Ukrainian]

Postanova KMU “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro oblashtuvannia kontrolnykh punktiv vizdu na tymchasovo okupovani terytorii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh, tymchasovo okupovanu terytoriiu Avtonomnoi Respubliky Krym i m. Sevastopolia ta vyizdu z nykh № 1368” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Regulations on the arrangement of checkpoints of entry into the temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions, the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol and departure from them” activity no. 1368]. (December 28, 2020). Retrieved from: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/1368-2020-%D0%BF#Text (accessed 17.01.2022). [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
КириленкоВ., & КметьС. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 52-70. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.925
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають