ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН

Ключові слова: соціальний захист, соціальна політика, сім’я військовослужбовця, надзвичайні обставини, евакуація

Анотація

Стаття присвячена вивченню актуальних проблемних питань соціального захисту сімей військовослужбовців, як одного з напрямів соціальної політики Збройних Сил України та Національної гвардії України. Представлені основні аспекти соціальної політики держави стосовно задоволення соціальних потреб, інтересів військовослужбовців та членів їх сімей. Визначені основні закони та інші нормативноправові акти, що регламентують питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Проаналізовано становлення системи соціального захисту з моменту набуття Україною незалежності, визначені проблемні питання, які мали місце до подій 2014 року, та зазначені ті позитивні зміни в соціальній політиці держави щодо питань соціального захисту військових, які відбулись після 2014 року. Автори звертають увагу на нові завдання, що має вирішувати система соціального захисту, в умовах збройного конфлікту в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Описана методика емпіричного дослідження, що проводилось влітку 2021 року на базі військових частин Східного та Південного територіальних об’єднань Національної гвардії України. Представлені результати опитування щодо визначення проблемних питань в організації соціального захисту сімей військовослужбовців в умовах кризових ситуацій техногенного, природного чи воєнного характеру. Опитування дозволило визначити основні проблемні питання системи соціального захисту сімей військовослужбовців: недостатній рівень соціальної захищеності родини під час довготривалих відряджень військовослужбовця; відсутність відчуття у членів сімей соціальної захищеності під час виконання військовослужбовцем службово-бойових завдань у відриві від пункту постійної дислокації; неволодіння інформацією процедури евакуації сім’ї військовослужбовця у разі виникнення на території регіону надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру.

Біографії авторів

Сергій Бєлай, Національна академія Національної гвардії України

доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення оперативного факультету

Володимир Васищев, Національна академія Національної гвардії України

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення

Іван Ліпатов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення

Андрій Бубенець, Національна академія Національної гвардії України

слухач магістратури

Посилання

Держава і соціальний захист : ст військовослужбовців: права і гарантії. Народна армія. 1998, 1 квітня.

Соціальний захист і основні напрямки його здійснення у середовищі. Армія України. 1998, 5 березня.

Цюкало Л. В. Соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та його суть. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5696 (дата звернення 15.12.2021).

Папікян А. Л. Формування системи соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних сил України. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5696 (дата звернення 15.12.2021).

Собков В. Соціальний захист військовослужбовців – пріоритетний напрям діяльності держави. Народна армія. 1999, 20 грудня.

Сасько О. Держава і соціальний захист військовослужбовців. Армія України. 1999, 20 травня.

Ткачук Р. Соціальний захист – пріоритетний напрям державної політики. Народна армія. 1999, 15 травня.

Стукаліна Н. Соціальний захист громадян, які перебувають на службі в Збройних силах України. Армія України. 1999, 11 березня.

Ветлинський С. Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції. Ефективність державного управління. 2016. №4 (49). С. 198–205.

Гайдей К., Григоренко Є. Умови збройного конфлікту та права людини. Права військовослужбовців. URL: https://helsinki.org.ua/umovy-zbrojnohokonfliktu-ta-prava-lyudyny-prava-vijskovosluzhbovtsiv-k-hajdej-e-hryhorenko/(дата звернення 10.12.2021).

Концепція соціальної політики у Збройних силах України. Армія України. 2001, 26 травня.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 190.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Derzhava i sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv: prava i harantii [The state and social protection of servicemen: rights and guarantees]. (1998 , April 1). Narodna armiia, [in Ukrainian]

Sotsialnyi zakhyst i osnovni napriamky yoho zdiisnennia u seredovyshchi [Social protection and the main directions of its implementation in the environment]. (1998, March 5). Narodna armiia [in Ukrainian]

Cyukalo L. V. (2017). Sotsialne zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh syl Ukrainy ta yoho sut [Social security of servicemen of the Armed Forces of Ukraine and its essence]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5696 (accessed 15 December 2021). [in Ukrainian].

Papіkyan A. L. (2017). Formuvannia systemy sotsialnoho i pravovoho zakhystu viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh syl Ukrainy [Formation of the system of social and legal protection of servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5696 (accessed 15 December 2021). [in Ukrainian].

Sobkov V. (1999). Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv – priorytetnyi napriam diialnosti derzhavy [Social protection of servicemen is a priority of the state]. Narodna armiia. [in Ukrainian]

Derzhava i sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv [State and social protection of servicemen]. Armiia Ukrainy. [in Ukrainian]

Tkachuk R. (1999). Sotsialnyi zakhyst – priorytetnyi napriam derzhavnoi polityky [Social protection is a priority of public policy]. Narodna armіya. [in Ukrainian].

Stukalіna N. (1999). Sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki perebuvaiut na sluzhbi v Zbroinykh sylakh Ukrainy [Social protection of citizens serving in the Armed Forces of Ukraine]. Armіya Ukrainu [in Ukrainian]

Vetlinskij S. (2016). Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv v umovakh provedennia antyterorystychnoi operatsii [Social protection of servicemen in the conditions of anti-terrorist operation]. Efektivnіst derzhavnogo upravlіnnya, no.4 (49), pp. 198–205. [in Ukrainian]

Gajdej K., Grigorenko E. (2016). Umovy zbroinoho konfliktu ta prava liudyny. Prava viiskovosluzhbovtsiv [Conditions of armed conflict and human rights. Rights of servicemen]. Retrieved from : https://helsinki.org.ua/umovy-zbrojnohokonfliktu-ta-prava-lyudyny-prava-vijskovosluzhbovtsiv-k-hajdej-e-hryhorenko/(accessed 10.12.2021). [in Ukrainian]

Kontseptsiia sotsialnoi polityku u Zbroinukh sulakh Ukrainu [The concept of social policy in the Armed Forces of Ukraine]. (2001, May 26). Armіya Ukraini. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei [Law of Ukraine about social and legal protection of servicemen and members of their families]. (1991, December 20), Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy. Kyiv : Parlament, no. 2011-ХІІ. [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
БєлайС., ВасищевВ., ЛіпатовІ., & БубенецьА. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 22-35. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.932
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають