ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ

Ключові слова: національна безпека, прикордонна безпека, національні інтереси, державний кордон України, сучасні загрози, пандемія COVID-19

Анотація

Стаття містить огляд основних загроз воєнного та природнього характеру, які впливали на формування у 2020 році та на початку 2021 року державної політики України в сфері безпеки державного кордону. Актуальність теми обумовлена тим, що в епоху глобалізації зростає рівень загрози для національної безпеки. Розвиток передових технологій разом з позитивними, прогресивними течіями несе ризики використання технічних здобутків для встановлення домінування на геополітичному просторі та розширення впливу за рахунок інших суб’єктів міжнародних відносин. Для вирішення цих проблем необхідне своєчасне прогнозування загроз шляхом вчасної їх ідентифікації та створення ефективних державних механізмів щодо протидії цим загрозам. У статті актуалізуються проблеми швидкої трансформації державної політики національної безпеки України в сфері захисту державного кордону, з урахуванням векторів розвитку загроз. Автори статті проводять детальний аналіз сучасної військово-політичної та соціально-економічної обстановки, яка складається навколо і в середині України та безпосередньо впливає на національну безпеку України в сфері захисту державного кордону. Детальні статистичні дані надають можливість отримати всебічне і ґрунтовне уявлення про масштаби загроз та фактори, що їх зумовлюють. Розглядається питання ефективного аналізу ризиків для визначення актуальності загроз національній безпеці на державному кордоні. Увагу приділено профілюванню ризиків як ефективному механізму своєчасної ідентифікації загроз. Підсумовуючи викладений матеріал та враховуючи поточну обстановку, що складається на державному кордоні України, авторами зроблено прогноз її розвитку, чим практично обґрунтовано актуальність викладених у статті суджень.

Біографії авторів

Володимир Нікіфоренко, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор юридичних наук, перший заступник Голови Державної прикордонної служби України

Андрій Віхтюк, Адміністрація Державної прикордонної служби України

директор Департаменту організації роботи, планування та контролю

Посилання

Кириленко В., Дягель Д. Щодо пошуку шляхів протидії основним загрозам у сфері безпеки державного кордону, які виявляються в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. 2019. № 3 (81). С. 65–81.

Купрієнко Д. А. Основні поняття та категорії у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2014. № 1 (61). С. 357–368.

Литвин М. М. Концептуальні засади інтегрованого управління кордонами. Досвід упровадження в Україні. Наука і оборона, 2014. № 1. С. 3–7.

Дейнеко С. В. Правове регулювання розвитку політики у сфері інтегрованого управління державним кордоном України. Інвестиції: практика та досвід, 2020. № 19–20. С. 172–178.

Олексієнко Б. М. Пріоритети розвитку сектору безпеки і оборони України. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 10 груд. 2015 р. Хмельницький : НАДПСУ, 2015. С. 55–57.

Інтерв’ю Голови підконтрольного режиму О. Лукашенка білоруського КДБ І. Тертеля держтелеканалу Білорусь-1. URL: https://naviny.online/new/20210310/1615355924-tertel-iz-ukrainy-v-belarus-shli-ogromnye-partiioruzhiya-dlya-provedeniya (дата звернення: 18.09.2021).

На Донеччині СБУ блокувала збут контрафактного тютюну з ОРДЛО та АРК на понад 4 мільйони гривень. Офіційний веб-сайт СБУ. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/na-donechchyni-sbu-blokuvala-zbut-kontrafaktnoho-tiutiunuz-ordlo-ta-ark-na-ponad-4-miliony-hryven (дата звернення: 18.09.2021).

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 2021/03/. URL: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/Organized-Crimein-the-Levant-Conflict-transactional-relationships-and-identity-dynamics-GITOC.pdf (дата звернення: 19.09.2021).

Короткий огляд інформаційного звіту EMCDDA за результатами аналізу ринкових тенденцій. URL: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13263/downloads/EU4MD_Trendspotter-East_ENP_Summary_UK_FINAL.pdf (дата звернення: 19.09.2021).

Україна на мапі контрабанди цигарок у Європі. URL: https://nicontrabandi.org.ua/articles/ukraina-na-mapi-kontrabandi-sigaret-v-evropi (дата звернення: 19.09.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодовдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин : Закон України від 19 груд. 2019 р. № 402-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#Text (дата звернення: 20.09.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kyrylenko V., Diagel D. (2019). Shchodo poshuku shliakhiv protydii osnovnym zahrozam u sferi bezpeky derzhavnoho kordonu, yaki vyiavliaiutsia v mizhnarodnykh punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon Ukrainy [On the search for ways to counter the main threats to the security of the state border, which are detected at international border crossing points across the state border of Ukraine]. Journal of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnytsky. Kyiv : NADPSU, no. 3 (81), pp. 65–81. [in Ukrainian]

Kuprienko D. A. (2014). Osnovni poniattia ta katehorii u sferi zabezpechenniaprykor donnoi bezpeky [Basic concepts and categories in the field of border security]. Journal of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: military and technical sciences. Khmelnytsky: NADPSU, no. 1 (61), pp. 357–368. [in Ukrainian]

Lytvyn M. M. (2014). Kontseptualni zasady intehrovanoho upravlinnia kordonamy. Dosvid uprovadzhennia v Ukraini [Conceptual principles of integrated border management. Implementation experience in Ukraine]. Science and defense, no. 1, pp. 3–7. [in Ukrainian]

Deineko S. V. (2020). Pravove rehuliuvannia rozvytku polityky u sferi intehrovanoho upravlinnia derzhavnym kordonom Ukrainy [Legal regulation of policy development in the field of integrated border management of the state border of Ukraine]. Investments: practice and experience, no. 19–20, pp. 172–178. [in Ukrainian]

Oleksiienko B. M. (2015). Priorytety rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [Priorities for the development of the security and defense sector of Ukraine]. Proceedings of the thesis VIII All-Ukrainian. scientific-practical conf. (Ukraine, 10 December 2015). Khmelnytskyi : NADPSU, pp. 55–57. [in Ukrainian]

Interviu Holovy pidkontrolnoho rezhymu O. Lukashenka biloruskoho KDB I. Tertelia derzhtelekanalu Bilorus-1 [Interview of the Chairman of the controlled regime O. Lukashenko of the Belarusian KGB I. Tertel of the state TV channel Belarus-1]. URL: https://naviny.online/new/20210310/1615355924-tertel-izukrainy-v-belarus-shli-ogromnye-partii-oruzhiya-dlya-provedeniya (accessed 18 September 2021). [in Ukrainian]

Na Donechchyni SBU blokuvala zbut kontrafaktnoho tiutiunu z ORDLO ta ARK na ponad 4 miliony hryven. Ofitsiinyi veb-sait SBU [In the Donetsk region, the SBU blocked the sale of counterfeit tobacco from ORDLO and ARC for more than 4 million hryvnias. Official website of the SBU]. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/na-donechchyni-sbu-blokuvala-zbut-kontrafaktnoho-tiutiunu-z-ordlo-ta-ark-naponad-4-miliony-hryven (accessed 18 September 2021). [in Ukrainian]

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2021). URL: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/Organized-Crime-in-the-Levant-Conflict-transactional-relationships-and-identity-dynamics-GITOC.pdf (accessed 19 September 2021). [in English]

Korotkyi ohliad informatsiinoho zvitu EMCDDA za rezultatamy analizu rynkovykh tendentsii. Veresen 2020 r. [Summary of the EMCDDA information report based on the results of the analysis of market trends. September 2020]. URL: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13263/downloads/EU4MD_Trendspotter-East_ENP_Summary_UK_FINAL.pdf (accessed 19 September 2021). [in Ukrainian]

Ukraina na mapi kontrabandy tsyharok u Yevropi [Ukraine on the map of cigarette smuggling in Europe]. URL: https://nicontrabandi.org.ua/articles/ukrainana-mapi-kontrabandi-sigaret-v-evropi (accessed 19 September 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia zakonodavstva pro vydobutok burshtynu ta inshykh korysnykh kopalyn” № 402-IX [Law of Ukraine on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Legislation on the Extraction of Amber and Other Minerals activity no. 402-IX]. (2019, December 19). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/402-20#Text (accessed 20 September 2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-11
Як цитувати
НікіфоренкоВ., & ВіхтюкА. (2022). ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 85(2-3), 202-221. https://doi.org/10.32453/3.v85i2-3.940
Розділ
Військові науки