КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА

  • Світлана Шумовецька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: професійна культура, офіцер-прикордонник, аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, інтерактивний та особистісний критерії, рівні, діагностика

Анотація

У статті з урахуванням методологічного положення про те, що критерії мають відображати структуру професійної культури як особистісного явища, визначено, що критеріями її сформованості може бути аксіологічний (слугує для діагностики ціннісного компонента), когнітивний (необхідний для діагностики пізнавального компонента професійної культури), діяльнісний (призначений для оцінювання поведінкового компонента), інтерактивний (необхідний для діагностики комунікативного компонента), особистісний (відповідає професійно особистісному компоненту) критерії. Оцінювання сформованості професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників запропоновано проводити за чотирма рівнями – низьким, середнім, достатнім і високим. Визначення діагностичного апарату дозволяє відповідно до логіки дослідження здійснити діагностику стану сформованості професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників в ВВНЗ та проаналізувати отримані результати.

Біографія автора

Світлана Шумовецька, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Галузяк В. М., Сметанський М. І., Шахов В. І. Педагогіка : навч. посіб. 5-е вид. випр. і доп. Вінниця : Вид-во ТОВ фірма «Планер», 2012. 400 с.

Попчук О. В. Теоретичні аспекти дефініції феномена професійної культури. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Психологія і педагогіка. 2009. Вип. 13. С. 404–410. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_41.

Почекалін І. М. Формування професійної культури офіцерів-прикордонників в умовах службової діяльності: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. М. Почекалін. Хмельницький, 2011. 161 с.

Щеголєва Т. Л. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2007. 246 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Haluziak, V. M., Smetanskyi, M. I., Shakhov, V. I. (2012). Pedahohika : navch. posib. 5-e vyd. vypr. i dop. Vinnytsia : Vyd-vo TOV firma «Planer», 2012. 400 s. [in Ukrainian]

Popchuk, O. V. (2009). Theoretical aspects of the definition of the phenomenon of professional culture. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»]. Ser.: Psykholohiia i pedahohika. 2009. Vyp. 13. S. 404–410. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_41. [in Ukrainian]

Pochekalin, I. M. (2011). Formuvannia profesiinoi kultury ofitseriv-prykordonnykiv v umovakh sluzhbovoi diialnosti: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / I. M. Pochekalin. Khmelnytskyi, 2011. 161 s. [in Ukrainian]

Shcheholieva, T. L. (2007). Formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia dystsyplin humanitarnoho tsyklu: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2007. 246 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2019-12-05
Номер
Розділ
Статті